7-9 A1 Englanti (kokeilu)

Palaa arviointipohjiin

Arviointivaihtoehtojen esitystapa: Kyllä / Ei vielä

T1 Kielten statuksiin liittyvien kysymysten huomaaminen ja kulttuurienvälinen toimintakyky

edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja arvoja antaa oppilaalle valmiuksia kehittää kulttuurienvälistä toimintakykyä

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tietää, että englanti on lingua franca.
17 % Oppilas antaa esimerkkejä englannin kielen asemaan ja variantteihin liittyvistä ilmiöistä.
8 % Oppilas pohtii ajattelulle annettujen vihjeiden perusteella kielen ja kulttuurin suhdetta englannin osalta.
8 % Oppilas ajattelulle annettujen vihjeiden perusteella havaitsee, että arvot vaihtelevat riippuen yksilöllisestä kokemuksesta ja kulttuurisesta näkökulmasta.
6 % Oppilas osaa kuvata pääpiirteittäin, missä englantia puhutaan sekä mainita englannin levinneisyyden syitä.
6 % Oppilas osaa pohtia englannin kielen asemaan, variantteihin ja arvostukseen liittyviä ilmiöitä.
6 % Oppilas osaa pohtia kielen ja kulttuurin suhdetta englannin osalta. Oppilas havaitsee, että arvot vaihtelevat riippuen yksilöllisestä kokemuksesta ja kulttuurisesta näkökulmasta.
17 % Oppilas erottaa toisistaan eri sosiaalisia ja alueellisia variantteja.
8 % Oppilas osaa pohtia englannin levinneisyyden seurauksia.
8 % Oppilas ottaa huomioon variantteihin ja kulttuurisiin kokemuksiin liittyviä näkökulmia omassa viestinnässään.

T2 Maailmankansalaisen taitojen kehittäminen englannin kieltä hyödyntämällä

kannustaa löytämään kiinnostavia englanninkielisiä sisältöjä ja toimintaympäristöjä, jotka laajentavat käsitystä globalisoituvasta maailmasta ja siinä toimimisen mahdollisuuksista

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas ajattelulle annettujen vihjeiden perusteella huomaa mahdollisuuksia toimia englanninkielisissä toimintaympäristöissä.
17 % Oppilas ajattelulle annettujen vihjeiden perusteella huomaa mahdollisuuksia toimia ja oppia englanninkielisissä toimintaympäristöissä.
17 % Oppilas tietää mahdollisuuksia toimia ja oppia englanninkielisissä toimintaympäristöissä.
17 % Oppilas osaa tehdä havaintoja mahdollisuuksista toimia ja oppia englanninkielisissä toimintaympäristöissä.
17 % Oppilas kehittää ajattelulle annettujen vihjeiden perusteella taitojaan toimia ja oppia englanninkielisissä toimintaympäristöissä.
17 % Oppilas kehittää itsenäisesti taitojaan toimia ja oppia englanninkielisissä toimintaympäristöissä.

T3 Kielellinen päättely

ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia englannin kielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena

Osuus Kriteeri
6 % Oppilas muistaa englannin kielen säännönmukaisuuksia ja harjoittelee niiden käyttöä annetun mallin mukaan.
6 % Oppilas tarvitsee ajattelulle annettuja vihjeitä havaitakseen, että eri kielissä on yhteisiä piirteitä.
6 % Oppilas tunnistaa ajattelulle annettujen vihjeiden perusteella englannin kielen keskeisiä kielitiedon käsitteitä.
8 % Oppilas tiedostaa, että eri kielissä on yhteisiä piirteitä.
8 % Oppilas tunnistaa englanninkielen säännönmukaisuuksia ja harjoittelee niiden käyttöä itsenäisesti.
6 % Oppilas muistaa englannin kielen keskeisiä kielitiedon käsitteitä.
6 % Oppilas tunnistaa eri kielten samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia.
6 % Oppilas luokittelee englanninkielen säännönmukaisuuksia.
6 % Oppilas tuntee englannin kielen keskeisiä kielitiedon käsitteitä.
6 % Oppilas osaa verrata sitä, miten sama asia ilmaistaan jossakin muussa kielessä.
6 % Oppilas osaa tehdä havaintojensa perusteella johtopäätöksiä englannin kielen säännönmukaisuuksista ja soveltaa johtopäätöksiään.
8 % Oppilas käyttää kielitiedon käsitteitä oppimisessaan.
8 % Oppilas tekee johtopäätöksiä vertaillessaan englantia ja muita kieliä sekä soveltaa niitä.
6 % Oppilas vertailee eroja ja yhtäläisyyksiä englannin kielen ja muiden kielten kielitiedon käsitteiden välillä.
6 % Oppilas soveltaa eri kielten vertailussa tekemiään johtopäätöksiä.
6 % Oppilas arvioi säännönmukaisuuksista tekemiensä johtopäätösten toimivuutta erilaisissa tilanteissa.

T4 Tavoitteiden asettaminen, oppimisen reflektointi ja yhteistyö

rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia englantia ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin välittyminen

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas käyttää erilaisia opiskelutapoja annetun mallin mukaan.
6 % Oppilas asettaa ajattelulle annettujen vihjeiden perusteella omia kielen opiskelutavoitteita.
6 % Oppilas käyttää erilaisia opiskelutapoja.
6 % Oppilas pyrkii yhteistyöhön ja myönteiseen vuorovaikutukseen.
17 % Oppilas arvioi ajattelulle annettujen vihjeiden perusteella opiskelutapojaan.
6 % Oppilas osaa toimia vuorovaikutustilanteessa toisia kannustaen.
6 % Oppilas osaa asettaa omia kielenopiskelutavoitteitaan.
6 % Oppilas osaa arvioida opiskelutapojaan.
8 % Oppilas toimii oma-aloitteisesti vuorovaikutustilanteissa muut huomioiden.
8 % Oppilas asettaa ja arvioi itselleen sopivia kielenopiskelutavoitteita.
17 % Oppilas kehittää opiskelutapojaan tekemiensä arviointien perusteella.

T5 Elinikäisen kielenopiskelun valmiuksien kehittyminen

kehittää oppilaanitsenäisyyttä soveltaa luovasti kielitaitoaan sekä elinikäisen kieltenopiskelun valmiuksia

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas luettelee yksittäisiä tilanteita, joissa voi käyttää englantia.
17 % Oppilas kertoo, mihin englannin kielen taitoa yleisesti tarvitaan koulun päätyttyä.
17 % Oppilas pohtii ajattelulle annettujen vihjeiden perusteella, miten hän voi käyttää englannin taitoaan koulun päätyttyä.
8 % Oppilas huomaa, mihin hän voi käyttää englannin taitoaan myös koulun ulkopuolella.
8 % Oppilas osaa pohtia, miten hän voi käyttää taitoaan koulun päätyttyä.
17 % Oppilas havaitsee, että kielen oppiminen on elinikäinen prosessi.
17 % Oppilas ymmärtää kielen oppimisen omana elinikäisenä prosessinaan.

T6 Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

rohkaista oppilasta osallistumaan keskusteluihin monenlaisista oppilaiden ikätasolle ja elämänkokemukseen sopivista aiheista, joissa käsitellään myös mielipiteitä

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas vastaa häntä koskeviin yksinkertaisiin kysymyksiin lyhyin ilmauksin.
17 % Oppilas kertoo lyhyesti itsestään ja lähipiiristään sekä selviytyy yksinkertaisista sosiaalisista kohtaamisista ja palvelutilanteista.
17 % Oppilas kertoo itsestään ja lähipiiristään sekä selviytyy jokapäiväisistä sosiaalisista kohtaamisista ja palvelutilanteista.
17 % Oppilas pystyy viestimään, osallistumaan keskusteluihin tai ilmaisemaan mielipiteitään melko vaivattomasti jokapäiväisissä viestintätilanteissa.
17 % Oppilas osallistuu keskusteluihin tai ilmaisee mielipiteitään jokapäiväisissä viestintätilanteissa
8 % Oppilas esittää selkeitä, täsmällisiä kuvauksia ja mielipiteitä monista kokemuspiiriinsä liittyvistä asioista.
8 % Oppilas on aktiivinen monipuolisissa viestintätilanteissa sekä ottaa huomioon muiden viestinnän.

T7 Viestintästrategioiden käyttö

tukea oppilaan aloitteellisuutta viestinnässä, kompensaatiokeinojen käytössä ja merkitysneuvottelun käymisessä

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas muistaa fraaseja, joita voi käyttää ollakseen aloitteellinen viestinnän eri vaiheissa.
6 % Oppilas ymmärtää aloitteellisuuden merkityksen viestinnän eri vaiheissa.
6 % Oppilas ymmärtää, että tuntemattomista ilmauksista voi kysyä viestintäkumppanilta.
6 % Oppilas muistaa fraaseja ja sanontoja, joilla voi tarkistaa, onko kumppani ymmärtänyt hänen viestinsä.
6 % Oppilas keskittyy omaan viestintäänsä tilanteissa, joissa kumppani on aloitteellinen ja merkityksiä varmistava osapuoli.
6 % Oppilas muistaa fraaseja ja sanontoja, joilla voi neuvotella tuntemattomien ilmausten merkityksistä.
6 % Oppilas tunnistaa keinoja, joilla voi tarkistaa, onko viestintäkumppani ymmärtänyt viestin. Oppilas pyytää selvennystä viestintäkumppanilta tuntemattomista ilmauksista.
8 % Oppilas pystyy jossain määrin olemaan aloitteellinen viestinnän eri vaiheissa ja osaa varmistaa, onko viestintäkumppani ymmärtänyt viestin sekä kiertää tai korvata tuntemattoman sanan tai muotoilla viestinsä uudelleen.
8 % Oppilas pystyy neuvottelemaan tuntemattomien ilmausten merkityksistä.
17 % Oppilas aloittaa ja ylläpitää viestintää sen eri vaiheissa sekä muovaamaan omaa viestintäänsä.
17 % Oppilas aktiivisesti aloittaa ja ylläpitää viestintää käyttämällä tilanteisiin sopivia viestintäkeinoja.

T8 Viestinnän kulttuurinen sopivuus

auttaa oppilasta tunnistamaan viestinnän kulttuurisia piirteitä ja tukea oppilaiden rakentavaa kulttuurienvälistä viestintää

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tunnistaa englannin kielelle ominaisia kohteliaisuussääntöjä.
17 % Oppilas ymmärtää englannin kielelle ominaisten kohteliaisuussääntöjen eroja omaan äidinkieleensä verrattuna.
17 % Oppilas tunnistaa joitakin tärkeimpiä kulttuurisia käytänteitä.
8 % Oppilas osoittaa tuntevansa tärkeimmät kohteliaisuussäännöt.
8 % Oppilas pystyy ottamaan vuorovaikutuksessaan huomioon joitakin tärkeimpiä kulttuurisiin käytänteisiin liittyviä näkökohtia.
17 % Oppilas ymmärtää kohteliaisuussääntöjen ja tärkeimpien kulttuuristen käytänteiden merkityksen omassa viestinnässään.
17 % Oppilas noudattaa kohteliaisuussääntöjä ja kulttuurisia käytänteitä omassa viestinnässään.

T9 Tekstien tulkintataidot

tarjota oppilaalle mahdollisuuksia kuulla ja lukea monenlaisia itselleen merkityksellisiä yleiskielisiä ja yleistajuisia tekstejä erilaisista lähteistä sekä tulkita niitä käyttäen erilaisia strategioita

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas ymmärtää mitä aihepiiriä yleiskielinen, selkeä puhe tai kirjoitettu teksti käsittelee.
17 % Oppilas löytää selkeästä yleiskielisestä puheesta tai kirjoitetusta tekstistä ennakkoon valmistautumisen avulla pääajatuksia ja avainsanoja. Toistoa tarvitaan.
8 % Oppilas ymmärtää pääasioita selkeästä yleiskielisestä puheesta tai yleistajuisesta kirjoitetusta tekstistä.
8 % Oppilas löytää ennakkoon valmistautumisen avulla tärkeitä yksityiskohtia. Toistoa tarvitaan.
8 % Oppilas ymmärtää pääasiat ja joitakin yksityiskohtia selkeästä ja lähes normaalitempoisesta yleiskielisestä puheesta tai yleistajuisesta kirjoitetusta tekstistä ja ymmärtää yhteiseen kokemukseen tai yleistietoon perustuvaa puhetta tai kirjoitettua tekstiä.
8 % Oppilas löytää pääajatukset, avainsanat ja tärkeitä yksityiskohtia myös valmistautumatta.
8 % Oppilas ymmärtää normaalitempoista yleiskielistä puhetta tai yleistajuista kirjoitettua tekstiä.
8 % Oppilas ymmärtää pääasioita ja yksityiskohtia myös oman toimintaympäristönsä ulkopuolisista aiheista.
17 % Oppilas ymmärtää puhujan ja kirjoittajan tarkoituksen, asenteita ja viestin muodollisuusastetta.

T10 Tekstien tuottamistaidot

ohjata oppilasta tuottamaan sekä puhuttua että kirjoitettua tekstiä erilaisiin tarkoituksiin yleisistä ja itselleen merkityksellisistä aiheista kiinnittäen huomiota rakenteiden monipuolisuuteen ja ohjaten hyvään ääntämiseen

Osuus Kriteeri
8 % Oppilas kertoo mallin mukaan ydinkohdat erilaisista jokapäiväiseen elämään liittyvistä itseään kiinnostavista todellisista tai kuvitteellisista aiheista.
8 % Oppilas käyttää joitakin ääntämisen perussääntöjä harjoitelluissa ilmaisuissa ja korjaa ääntämistään annetun mallin mukaan.
17 % Oppilas kertoo ennakkovalmistautumisen jälkeen ydinkohdat erilaisista jokapäiväiseen elämään liittyvistä itseään kiinnostavista todellisista tai kuvitteellisista aiheista.
8 % Oppilas kertoo ydinkohdat erilaisista jokapäiväiseen elämään liittyvistä itseään kiinnostavista todellisista tai kuvitteellisista aiheista käyttäen viestinvälittymisen kannalta riittävää sanastoa ja rakennevalikoimaa.
8 % Oppilas käyttää useita ääntämisen perussääntöjä harjoitelluissa ilmaisuissa.
8 % Oppilas osaa kertoa ydinkohdat ja myös hiukan yksityiskohtia erilaisista jokapäiväiseen elämään liittyvistä itseään kiinnostavista todellisista tai kuvitteellisista aiheista käyttäen melko laajaa sanastoa ja rakennevalikoimaa sekä joitakin yleisiä fraaseja ja idiomeja.
8 % Oppilas osaa soveltaa useita ääntämisen perussääntöjä muissakin kuin harjoitelluissa ilmaisuissa.
17 % Oppilas kertoo ydinkohdat ja yksityiskohtia erilaisista jokapäiväiseen elämään liittyvistä todellisista tai kuvitteellisista aiheista käyttäen laajaa sanastoa ja rakennevalikoimaa sekä yleisiä fraaseja ja idiomeja.
8 % Oppilas kertoo ydinkohdat ja yksityiskohtia erilaisista aiheista käyttäen laajaa sanastoa ja rakennevalikoimaa sekä yleisiä fraaseja ja idiomeja.
8 % Oppilas ääntää sujuvasti.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä