7-9 Historia (kokeilu)

Palaa arviointipohjiin

Arviointivaihtoehtojen esitystapa: Kyllä / Ei vielä

T2 Historiatiedon hankkiminen

aktivoida oppilasta hankkimaan historiallista tietoa sekä arvioimaan tiedonlähteiden luotettavuutta

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas nimeää historian tietolähteitä.
17 % Oppilas luokittelee historian lähteet luotettavuuden ja autenttisuuden perusteella.
17 % Oppilas osaa etsiä tietoa erilaisista historian tiedonlähteistä.
17 % Oppilas osaa etsiä tietoa erilaisista historian tiedonlähteistä ja havaitsee niiden luotettavuudessa eroja.
17 % Oppilas osaa valikoida löytämistään luotettavista lähteistä tarkoituksenmukaiset tiedot vastatakseen asetettuihin kysymyksiin.
17 % Oppilas arvioi eroja tiedonlähteiden luotettavuudessa.

T3 Lähteiden tulkitseminen

auttaa oppilasta ymmärtämään, että historiallista tietoa voidaan tulkita eri tavoin

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tietää, että lähteellä ja siitä tehtävällä tulkinnalla on eroa.
17 % Oppilas erottaa lähteen ja siitä tehtävän tulkinnan.
17 % Oppilas osaa tehdä tulkinnan lähteestä.
17 % Oppilas osaa lukea ja tulkita erilaisia lähteitä.
17 % Oppilas erottaa historiatiedon lähteistä niiden syntykontekstin (kuka tehnyt, missä tehnyt, mihin tarkoitukseen) ja sen vaikutukset tulkinnalle.
17 % Oppilas muodostaa historiallisten lähteiden tulkinnoista johdonmukaisen kokonaisuuden.

T4 Kronologian ymmärtäminen

vahvistaa oppilaan kykyä ymmärtää historiallista aikaa ja siihen liittyviä käsitteitä

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas muistaa, että mennyt aika voidaan jakaa eri aikakausiin.
17 % Oppilas osaa nimetä keskeiset historiaan liittyvät aikakaudet.
17 % Oppilas osaa antaa esimerkkejä eri aikojen yhteiskunnille ja aikakausille ominaisista piirteistä.
17 % Oppilas osaa sijoittaa opiskelemansa asiat ajallisiin yhteyksiinsä ja niiden avulla aikajärjestykseen.
17 % Oppilas pohtii aikakauden merkityksiä aikalaisille.
17 % Oppilas analysoi aikakauden piirteitä opiskelemassaan asiassa.

T5 Historiallinen empatia

ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen toimintaan ja päätöksentekoon vaikuttaneita tekijöitä erilaisissa historiallisissa tilanteissa

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas osaa selittää, mitä motiivi tarkoittaa.
17 % Oppilas tunnistaa ulkoisten tekijöiden vaikutuksen ihmisen kokemuksiin omalla kohdallaan.
17 % Oppilas antaa esimerkkejä historiallisista tilanteista johtuvista syistä ihmisen toiminnalle.
17 % Oppilas pystyy asettautumaan menneen ajan ihmisen asemaan ja kuvailemaan tämän toiminnan motiiveja.
17 % Oppilas selittää, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet ihmisen toimintaan tietyssä tilanteessa.
17 % Oppilas havaitsee vaikuttimia, jotka selittävät ihmiseen kohdistunutta toimintaa ja päätöksentekoa.

T6 Syy- ja seuraus-suhteiden ymmärtäminen historiassa

auttaa oppilasta arvioimaan erilaisia syitä historiallisille tapahtumille ja ilmiöille

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tunnistaa historian syy-seuraussuhteita annetussa materiaalissa.
17 % Oppilas antaa esimerkkejä historian ilmiöiden syy- ja seuraussuhteista.
17 % Oppilas soveltaa historian tietämystään syy-seuraussuhteiden tulkitsemisessa.
17 % Oppilas osaa erotella historiallisia tapahtumia tai ilmiöitä selittävät tekijät vähemmän tärkeistä.
17 % Oppilas arvioi historiallisten tapahtumien ja ilmiöiden vaikutuksia opiskeltavassa asiassa.
17 % Oppilas tarkastelee tämän ajan ilmiöitä osoittaen niille historiallisia syitä.

T7 Muutoksen ja jatkuvuuden ymmärtäminen

ohjata oppilasta analysoimaan historiallista muutosta ja jatkuvuutta

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tunnistaa muutoksia ja jatkuvuuksia annetussa materiaalissa.
17 % Oppilas antaa esimerkkejä, kuinka joku asia on tehty ennen toisin kuin nyt.
17 % Oppilas tunnistaa muutoksen ja jatkuvuuden käsitteet.
17 % Oppilas osaa selittää, miksi joillain elämänalueilla toimittiin ennen samoin tai toisin kuin nykyään.
17 % Oppilas erottaa opiskelemastaan asiasta muutoksia ja jatkuvuuksia.
17 % Oppilas arvioi muutoksen tai jatkuvuuden merkitystä opiskelemalleen asialle.

T8 Historian tulkitseminen

kannustaa oppilasta tulkintojen tekemiseen

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas muistaa, että historia on tulkintaa menneestä ajasta.
17 % Oppilas antaa esimerkkejä historian tulkinnoista.
17 % Oppilas osaa muodostaa tulkintoja historian tapahtumista ja ilmiöistä.
17 % Oppilas osaa muodostaa historian tapahtumista ja ilmiöistä omia perusteltuja tulkintoja.
17 % Oppilas tekee perusteltuja hypoteeseja siitä, miten menneisyys näkyy nykyajassa.
17 % Oppilas tulkitsee nykyajan ilmiöitä historiatietämyksensä avulla.

T9 Ihmisen toiminnan selittäminen

ohjata oppilasta selittämään ihmisen toiminnan tarkoitusperiä

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas selittää käsitteen tarkoitusperä.
17 % Oppilas antaa esimerkkejä ihmisen toiminnan tarkoitusperistä.
17 % Oppilas tunnistaa tarkoitusperiä ihmisen toiminnassa.
17 % Oppilas osaa kuvailla ihmisen toiminnan tarkoitusperiä.
17 % Oppilas erottaa ihmisen toiminnan keskeisimmät tarkoitusperät.
17 % Oppilas selittää ihmisen toiminnan tarkoitusperiä annetussa historiallisessa tilanteessa.

T10 Historiallisten tulkintojen selittäminen ja arvioiminen

ohjata oppilasta selittämään, miksi historiallista tietoa voidaan tulkita ja käyttää eri tavoin eri tilanteissa ja arvioimaan kriittisesti tulkintojen luotettavuutta

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tietää, että tapahtumalla tai ilmiöllä ja siitä tehtävällä tulkinnalla voi olla eroa.
17 % Oppilas selittää esimerkkien avulla, miksi sama tapahtuma tai ilmiö voidaan tulkita eri tavoin.
17 % Oppilas osaa perustella, miksi annetussa materiaalissa on tehty tietynlaisia tulkintoja.
17 % Oppilas osaa arvioida historian tapahtumista tai ilmiöistä tehtyjen tulkintojen luotettavuutta.
17 % Oppilas osaa arvioida, miksi asiayhteys vaikuttaa historiallisten tulkintojen luotettavuuteen.
17 % Oppilas osaa arvioida, miksi tulkitsija ja asiayhteys vaikuttavat historiallisten tulkintojen luotettavuuteen.

T11 Historiatiedon tuottaminen

harjaannuttaa oppilasta käyttämään erilaisia lähteitä, vertailemaan niitä ja muodostamaan oman perustellun tulkintansa niiden pohjalta

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas muistaa, että historiallista tietoa rakennetaan erilaisia lähteitä käyttäen.
17 % Oppilas tekee yhteenvedon kahden tai kolmen tietolähteen perusteella opiskeltavasta asiasta.
17 % Oppilas osaa valikoida löytämistään lähteistä tarkoituksenmukaiset tiedot.
17 % Oppilas osaa vastata menneisyyttä koskeviin kysymyksiin käyttämällä eri lähteistä saamaansa informaatiota.
17 % Oppilas tekee mielekkäitä kysymyksiä valitsemastaan aiheesta ja vastaa niihin keskeisten lähteiden avulla.
17 % Oppilas toteuttaa opiskelemastaan asiasta omaperäisen tuotoksen käyttäen monipuolisista lähteistä saamaansa tietoa.

T12 Historiatietoisuus

ohjata oppilasta arvioimaan tulevaisuuden vaihtoehtoja historiatietämyksensä avulla

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas antaa esimerkin menneisyyden vaikutuksesta nykypäivään.
17 % Oppilas osoittaa esimerkkien avulla, ettei kehitys ole sama asia kuin edistys.
17 % Oppilas hyödyntää historiatietämystään perustellessaan tulevaisuuteensa suuntautuvia valintoja.
17 % Oppilas osaa kuvailla, miten menneisyyden tulkinnoilla perustellaan tulevaisuuden valintoja.
17 % Oppilas osaa arvioida ajankohtaista keskustelua historiatietämyksensä avulla.
17 % Oppilas kehittää mallin ajankohtaisen ongelman ratkaisemiseksi historiatietämyksensä avulla.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä