7-9 Äidinkieli ja kirjallisuus (kokeilu)

Palaa arviointipohjiin

Arviointivaihtoehtojen esitystapa: Kyllä / Ei vielä

T1 Vuorovaikutus erilaisissa viestintäympäristöissä

ohjata oppilasta laajentamaan taitoaan toimia tavoitteellisesti, motivoituneesti, eettisesti ja rakentavasti erilaisissa viestintäympäristöissä

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas osallistuu erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin.
17 % Oppilas ymmärtää vuorovaikutustilanteen tavoitteen ja osaa kertoa, miten tilanteessa toimitaan.
17 % Oppilas toimii vuorovaikutustilanteissa tarkoituksenmukaisesti niin verbaalisesti kuin nonverbaalisestikin.
17 % Oppilas osaa toimia tavoitteen mukaisesti erilaisissa viestintäympäristöissä ja -tilanteissa, osoittaa ymmärtävänsä muiden puheenvuoroja ja osaa tarkkailla oman viestintänsä vaikutuksia muihin.
17 % Oppilas ottaa toiminnassaan huomioon vuorovaikutustilanteeseen ja puhekulttuuriin liittyviä sääntöjä sekä sosiaalisia vihjeitä.
17 % Oppilas toteuttaa vuorovaikutustilanteen tavoitteita luovasti ennakoiden valintojensa seurauksia ja mukauttaen omaa viestintäänsä.

T2 Vuorovaikutus ryhmässä

kannustaa oppilasta monipuolistamaan ryhmäviestintätaitojaan ja kehittämään taitojaan perustella näkemyksiään sekä kielellisiä ja viestinnällisiä valintojaan

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas ilmaisee mielipiteensä ja osallistuu ryhmän toimintaan muita myötäilemällä.
17 % Oppilas ilmaisee mielipiteensä ja pyrkii perustelemaan sen uskottavasti; hän ymmärtää roolinsa ryhmässä.
17 % Oppilas perustelee mielipiteensä eri tavoin ja osaa työskennellä ryhmässä erilaisissa rooleissa vastuullisesti.
17 % Oppilas osaa ilmaista mielipiteensä ja perustella sen uskotta-vasti. Oppilas ottaa toisten näkemykset huomioon ja tekee yhteistyötä heidän kanssaan vuorovaikutustilanteissa.
17 % Oppilas ilmaisee mielipiteensä rakentavasti ja empaattisesti sekä aktivoi omalla toiminnallaan ryhmää saavuttamaan tavoitteen.
17 % Oppilas luo erilaisia keskustelutilanteita ja rohkaisee muita osallistumaan.

T3 Kokonaisilmaisun ja esiintymisen taidot

ohjata oppilasta monipuolistamaan kokonaisilmaisun taitojaan erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa, myös draaman keinoin

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas ilmaisee itseään, luo kontaktin yleisöönsä ja osoittaa halua puhua.
17 % Oppilas ilmaisee itseään tarkoituksenmukaisesti, käyttää ääntä selkeästi ja pitää kuulijan kuuntelumotivaatiota yllä.
17 % Oppilas ilmaisee itseään ja käyttää ohjatusti kokonaisilmaisujen keinoja; hän tulee toimeen esiintymisjännityksensä kanssa ja esittää puhe-esityksen ainakin suppealle yleisölle käyttäen havainnollistamisen keinoja.
17 % Oppilas osaa ilmaista itseään ja käyttää tavoitteen ja tilanteen mukaisesti kokonaisilmaisun keinoja. Oppilas osaa esittää sekä spontaanin että valmistellun puheenvuoron tai puhe-esityksen ja ottaa esittäessään huomioon yleisönsä ja käyttää joitakin havainnollistamisen keinoja.
17 % Oppilas ilmaisee itseään omaäänisesti sekä norverbaalisesti tilanteen edellyttämällä tavalla ottaen yleisön huomioon.
17 % Oppilas tempaa yleisön mukaansa, reagoi kuuntelijoiden verbaalisiin ja nonverbaalisiin viesteihin, etenee johdonmukaisesti ja joustavasti, käyttää monipuolisesti havainnollistamiskeinoja.

T4 Vuorovaikutustaitojen kehittäminen

kannustaa oppilasta syventämään viestijäkuvaansa niin, että hän oppii havainnoimaan omaa viestintäänsä, tunnistamaan vahvuuksiaan sekä kehittämisalueitaan erilaisissa, myös monimediaisissa viestintäympäristöissä

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas keskustelee omasta toiminnastaan vuorovaikutustilanteissa ja ymmärtää toimintansa vaikutuksen.
17 % Oppilas pyrkii keskustelun pohjalta parantamaan vuorovaikutustaitojaan tavoitteellisesti erilaisissa viestintätilanteissa.
17 % Oppilas toimii tehtävän ja tavoitteen mukaisesti eri viestintäympäristöissä; hän osaa kuvailla omia vuorovaikutustaitojaan saamansa palautteen pohjalta.
17 % Oppilas osaa arvioida omia vuorovaikutustaitojaan saamansa palautteen pohjalta ja nimetä kehittämiskohteita.
17 % Oppilas arvioi vuorovaikutustaitojaan ja käyttää vahvuuksiaan edukseen viestintätilanteissa.
17 % Oppilas monipuolistaa vuorovaikutustaitojaan palautteen pohjalta myös monimediaisessa ympäristössä.

T5 Tekstinymmärtämisen strategiat

ohjata oppilasta kehittämään tekstien lukemisessa, ymmärtämisessä, tulkinnassa ja analysoimisessa tarvittavia strategioita ja metakognitiivisia taitoja sekä taitoa arvioida oman lukemisensa kehittämistarpeita

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas avaa erilaisia tekstejä apukysymysten avulla.
17 % Oppilas käyttää tekstinymmärtämisen strategioita (toistava – päättelevä - tulkitseva) ohjatusti.
17 % Oppilas käyttää ohjatusti eri tekstinymmärtämisstrategioita tekstejä avatessaan (toistava - päättelevä - tulkitseva - arvioiva – luova) ja osaa kuvailla lukutaitoaan.
17 % Oppilas osaa käyttää tekstinymmärtämisen strategioita itsenäisesti. Oppilas osaa arvioida omaa lukutaitoaan ja nimetä kehittämiskohteita.
17 % Oppilas hyödyntää omia vahvuuksiaan lukijana; hän osaa valita itselleen sopivimmat lukutavat ja tarkoituksenmukaiset tekstinymmärtämisen strategiat itsenäisesti ja käyttää niitä joustavasti.
17 % Oppilas pystyy avaamaan monimuotoisia tekstejä ja kehittämään niiden avulla lukutaitoaan.

T6 Tekstimaailman monipuolistuminen ja monilukutaito

tarjota oppilaalle monipuolisia mahdollisuuksia valita, käyttää, tulkita ja arvioida monimuotoisia kaunokirjallisia, asia- ja mediatekstejä

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas etsii ohjatusti tekstin pääasiat.
17 % Oppilas tiivistää näkemiensä, kuulemiensa ja lukemiensa tekstien ydinasiat.
17 % Oppilas käyttää sujuvasti ja tulkitsee itsenäisesti itselleen tuttuja tekstejä.
17 % Oppilas osaa käyttää ja tulkita ohjatusti erityyppisiä, monimuotoisia ja myös itselleen uudenlaisia tekstejä.
17 % Oppilas osaa valita tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia tekstejä sekä tulkita ja arvioida niitä.
17 % Oppilas vertailee ja yhdistelee teksteistä saamaansa tietoa ja kertoo tulkinnoistaan.

T7 Tekstien erittely ja tulkinta

ohjata oppilasta kehittämään erittelevää ja kriittistä lukutaitoa, harjaannuttaa oppilasta tekemään havaintoja teksteistä ja tulkitsemaan niitä tarkoituksenmukaisia käsitteitäkäyttäen sekä vakiinnuttamaan ja laajentamaan sana- ja käsitevarantoa

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas erottaa toisistaan kertovan, kuvaavan, ohjaavan, kantaa ottavan ja pohtivan tekstin.
17 % Oppilas tunnistaa teksteistä niiden tavoitteita; hän kuvailee ohjatusti tekstilajin kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.
17 % Oppilas kuvailee näkemänsä, kuulemansa ja lukemansa tekstin kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä, tavoitteita ja tyypillisiä esiintymisympäristöjä.
17 % Oppilas osaa tarkastella tekstejä kriittisesti, tunnistaa eri tekstilajeja ja osaa kuvailla joitakin pohtivien, kantaa ottavien ja ohjaavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen. Oppilas ymmärtää, että teksteillä on erilaisia tavoitteita ja tarkoitusperiä.
17 % Oppilas lukee monipuolisesti ja kriittisesti eri tekstilajeja, nimeää niiden kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä ja tulkitsee tekstin tavoitteita.
17 % Oppilas pystyy arvioimaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien, kantaa ottavien sekä pohtivien tekstien vaikuttavuutta suhteessa tekstien tavoitteisiin ja tarkoitusperiin.

T8 Tiedonhankintataidot ja lähdekriittisyys

kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan arvioida erilaisista lähteistä hankkimaansa tietoa ja käyttämään sitä tarkoituksenmukaisella tavalla

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas hakee tietoa helposti löydettävistä lähteistä.
17 % Oppilas tuntee tiedonhaun vaiheita ja osaa käyttää kirjastoa ja internetiä tiedonhaussa.
17 % Oppilas osaa ohjatusti hakea tietoa eri lähteistä ja valikoida tehtävän kannalta sopivia.
17 % Oppilas osaa nimetä tiedonhaun keskeiset vaiheet ja tietää, mistä ja miten tietoa voidaan hakea. Oppilas osaa arvioida tietojen käytettävyyttä ja lähteiden luotettavuutta.
17 % Oppilas hallitsee tiedonhaun keskeiset vaiheet. Oppilas arvioi löytämiensä tietojen luotettavuutta ja käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti omassa työssään.
17 % Oppilas käyttää monipuolisesti eri tietolähteitä tutkivaan ja luovaan työskentelyyn ja valitsee itsenäisesti tehtävään sopivat lähteet.

T9 Fiktiivisten tekstien erittely ja tulkinta ja lukukokemusten jakaminen

kannustaa oppilasta laajentamaan kiinnostusta itselle uudenlaisia fiktiivisiä kirjallisuus- ja tekstilajityyppejä kohtaan ja monipuolistamaan luku-, kuuntelu- ja katselukokemuksiaan ja niiden jakamisen keinoja sekä syventämään ymmärrystä fiktion keinoista

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas löytää ohjatusti itselleen luettavaa, kuunneltavaa ja katsottavaa ja kertoo niiden sisällöstä ohjatusti.
17 % Oppilas lukee, kuuntelee ja katselee fiktiivisiä tekstejä ja kertoo niiden sisällöstä suullisesti ja kirjallisesti yksin ja yhdessä.
17 % Oppilas osaa ohjatusti eritellä fiktiivisiä tekstejä peruskäsitteiden käyttäen. Oppilas löytää itselleen kiinnostavaa luettavaa, kuunneltavaa ja katseltavaa ja jakaa lukukokemuksiaan.
17 % Oppilas osaa tulkita fiktiivisiä tekstejä, käyttää keskeisimpiä käsitteitä puhuessaan teksteistä ja osaa liittää tekstit johonkin kontekstiin. Oppilas löytää itsenäisesti itselleen ja tilanteeseen sopivaa luettavaa, kuunneltavaa ja katseltavaa. Oppilas lukee useita kirjoja ja osaa jakaa lukukokemuksiaan.
17 % Oppilas tulkitsee fiktiivisiä tekstejä ja tarkastelee niiden rakennetta sekä kieltä tekstin pintaa syvemmältä ymmärtäen kielen kuvallisuutta.
17 % Oppilas löytää vaihtoehtoisia tulkintoja ja laajentaa elämänkatsomustaan ja estetiikan ymmärtämystään fiktiivisten tekstien pohjalta.

T10 Ajatusten ilmaiseminen, tekstimaailman monipuolistuminen ja monilukutaito

rohkaista oppilasta ilmaisemaan ajatuksiaan kirjoittamalla ja tuottamalla monimuotoisia tekstejä sekä auttaa oppilasta tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan tekstin tuottajana

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas pyrkii ohjatusti tuottamaan tavoitteen mukaista tekstiä.
17 % Oppilas tuottaa ohjatusti tavoitteen mukaista tekstiä, mutta pitäytyy enimmäkseen itselleen tutuissa tekstilajeissa.
17 % Oppilas tuottaa ohjatusti tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia tekstejä eri muodoissaan. Oppilas kuvailee itseään tekstien tuottajana saamansa palautteen pohjalta.
17 % Oppilas tuottaa ohjatusti myös itselleen uudenlaisia tekstejä, kokeilee erilaisia tapoja ja keinoja tuottaa tekstiä ja ilmaista näkemyksiään. Oppilas osaa kuvailla itseään tekstien tuottajana.
17 % Oppilas tuottaa itsenäisesti tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia tekstejä eri muodoissaan. Oppilas osaa arvioida omia taitojaan ja tunnistaa vahvuuksiaan.
17 % Oppilas ilmaisee ajatuksiaan luovasti, monipuolisesti ja omaäänisesti. Hän kehittää taitojaan tavoitteellisesti.

T11 Tekstilajien hallinta

tarjota oppilaalle tilaisuuksia tuottaa kertovia, kuvaavia, ohjaavia ja erityisesti pohtivia ja kantaa ottavia tekstejä, myös monimediaisissa ympäristöissä, ja auttaa oppilasta valitsemaan kuhunkin tekstilajiin ja tilanteeseen sopivia ilmaisutapoja

Osuus Kriteeri
3 % A) Oppilas pyrkii tuottamaan mallin avulla ohjatusti yksinkertaisen kertomuksen.
3 % B) Oppilas pyrkii tuottamaan mallin avulla ohjatusti yksinkertaisen kuvaavan tekstin.
3 % C) Oppilas pyrkii tuottamaan mallin avulla ohjatusti yksinkertaisen ohjaavan tekstin.
3 % D) Oppilas pyrkii tuottamaan mallin avulla ohjatusti yksinkertaisen pohtivan tekstin.
3 % E) Oppilas pyrkii tuottamaan mallin avulla ohjatusti yksinkertaisen kantaa ottavan tekstin.
3 % A) Oppilas valikoi kertomuksille tyypillisiä ilmaisutapoja ja käyttää niitä yksinkertaisia kertomuksia tuottaessaan.
3 % B) Oppilas valikoi kuvaaville teksteille tyypillisiä ilmaisutapoja ja käyttää niitä yksinkertaisia kuvaavia tekstejä tuottaessaan.
3 % C) Oppilas valikoi ohjaaville teksteille tyypillisiä ilmaisutapoja ja käyttää niitä yksinkertaisia ohjaavia tekstejä tuottaessaan.
3 % D) Oppilas valikoi pohtiville teksteille tyypillisiä ilmaisutapoja ja käyttää niitä yksinkertaisia pohtivia tekstejä tuottaessaan.
3 % E) Oppilas valikoi kantaa ottaville teksteille tyypillisiä ilmaisutapoja ja käyttää niitä yksinkertaisia kantaa ottavia tekstejä tuottaessaan.
3 % A) Oppilas valikoi kertoville teksteille tyypillisiä ilmaisutapoja ja tuottaa mallin avulla kertovan tekstin.
3 % B) Oppilas valikoi kuvaaville teksteille tyypillisiä ilmaisutapoja ja tuottaa mallin avulla kuvaavan tekstin.
3 % C) Oppilas valikoi ohjaaville teksteille tyypillisiä ilmaisutapoja ja tuottaa mallin avulla ohjaavan tekstin.
3 % D) Oppilas valikoi pohtiville teksteille tyypillisiä ilmaisutapoja ja tuottaa mallin avulla pohtivan tekstin.
3 % E) Oppilas valikoi kantaa ottaville teksteille tyypillisiä ilmaisutapoja ja tuottaa mallin avulla kantaa ottavan tekstin.
3 % A) Oppilas osaa ohjatusti tuottaa kertovia tekstejä ja käyttää kertoville teksteille tyypillisiä ilmaisutapoja.
3 % B) Oppilas osaa ohjatusti tuottaa kuvaavia tekstejä ja käyttää kuvaaville teksteille tyypillisiä ilmaisutapoja.
3 % C) Oppilas osaa ohjatusti tuottaa ohjaavia tekstejä ja käyttää ohjaaville teksteille tyypillisiä ilmaisutapoja.
3 % D) Oppilas osaa ohjatusti tuottaa pohtivia tekstejä ja käyttää pohtiville teksteille tyypillisiä ilmaisutapoja.
3 % E) Oppilas osaa ohjatusti tuottaa kantaa ottavia tekstejä ja käyttää kantaa ottaville teksteille tyypillisiä ilmaisutapoja.
3 % A) Oppilas tuottaa itsenäisesti kertovia tekstejä ja käyttää monipuolisesti niille tyypillisiä ilmaisutapoja.
3 % B) Oppilas tuottaa itsenäisesti kuvaavia tekstejä ja käyttää monipuolisesti niille tyypillisiä ilmaisutapoja.
3 % C) Oppilas tuottaa itsenäisesti ohjaavia tekstejä ja käyttää monipuolisesti niille tyypillisiä ilmaisutapoja.
3 % D) Oppilas tuottaa itsenäisesti pohtivia tekstejä ja käyttää monipuolisesti niille tyypillisiä ilmaisutapoja.
3 % E) Oppilas tuottaa itsenäisesti kantaa ottavia tekstejä ja käyttää monipuolisesti niille tyypillisiä ilmaisutapoja.
14 % Oppilas tuottaa tavoitteisiin sopivia tekstejä eri muodoissaan ja mukauttaa omaa ilmaisuaan eri tarkoituksiin sopiviksi.

T12 Tekstien tuottamisen prosessien hallinta

ohjata oppilasta vahvistamaan tekstin tuottamisen prosesseja, tarjota oppilaalle tilaisuuksia tuottaa tekstiä yhdessä muiden kanssa sekä rohkaista oppilasta vahvistamaan taitoa antaa ja ottaa vastaan palautetta sekä arvioida itseään tekstin tuottajana

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas osaa nimetä tekstin tuottamisen vaiheita ja muistaa ne työskennellessään yksin ja yhdessä.
17 % Oppilas osaa ohjatusti suunnitella tekstin tuottamisen prosessin. Oppilas antaa ja ottaa vastaan palautetta teksteistä ohjatusti.
17 % Oppilas osaa ohjatusti työskennellä yksin ja yhdessä tekstin tuottamisen vaiheiden mukaisesti. Oppilas osaa kuvata ennalta sovittujen kriteerien avulla omaa ja toisten tekstin tuottamisen prosessia.
17 % Oppilas osaa nimetä tekstien tuottamisen prosessin vaiheita ja osaa työskennellä niiden mukaisesti sekä yksin että ryhmässä. Oppilas antaa ja vastaanottaa palautetta teksteistä ja osaa arvioida tekstin tuottamisen taitojaan ja nimetä niiden kehittämiskohteita.
17 % Oppilas hallitsee tekstin tuottamisen prosessin vaiheet sekä yksin että ryhmässä työskennellessään. Oppilas osaa parantaa omia ja muiden tekstejä palautteen pohjalta. arvioi omia tekstin tuottamisen taitojaan ja asettaa kehittämiskohteita.
17 % Oppilas arvioi omia tekstin tuottamisen taitojaan ja kehittää niitä monipuolisesti sekä yksin että ryhmässä työskennellessään.

T13 Kirjoitetun kielen konventioiden hallinta ja kirjoitustaito

ohjata oppilasta edistämään kirjoittamisen sujuvoittamista ja vahvistamaan tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoa tekstien tuottamisessa, syventämään ymmärrystään kirjoittamisesta viestintänä ja vahvistamaan yleiskielen hallintaa antamalla tietoa kirjoitetun kielen konventioista

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas hallitsee virkkeen muodostamisen ja oikeinkirjoituksen perusasioita kirjoittaessaan käsin ja näppäimistöllä.
17 % Oppilas kirjoittaa käsin käyttäen virallisia mallikirjaimia ja pyrkii noudattamaan kirjoitetun yleiskielen sääntöjä. Hän tavuttaa sanat oikein kirjoituksessaan.
17 % Oppilas kirjoittaa käsin ja näppäimistöllä jäsenneltyä tekstiä ja noudattaa kirjoitetun yleiskielen sääntöjä.
17 % Oppilas tuntee kirjoitettujen tekstien perusrakenteita ja kirjoitetun yleiskielen piirteitä ja osaa hyödyntää tietoa tekstejä kirjoittaessaan ja muokatessaan. Oppilas kirjoittaa sujuvasti käsin ja tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.
17 % Oppilas tuntee hyvin kirjoitetun kielen rakenteita ja kirjoitetun yleiskielen konventioita ja käyttää niitä itsenäisesti omia tekstejä tuottaessaan.
17 % Oppilas hallitsee tekstien perusrakenteet, kirjoitetun yleiskielen säännöt ja hyödyntää niitä tarkoituksenmukaisesti omia tekstejä tuottaessaan ja hioessaan.

T14 Tiedon esittäminen, hallinta ja eettinen viestintä

harjaannuttaa oppilasta vahvistamaan tiedon hallinnan ja käyttämisen taitoja ja monipuolistamaan lähteiden käyttöä ja viittaustapojen hallintaa omassa tekstissä sekä opastaa oppilasta toimimaan eettisesti verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas osaa tehdä ohjatusti muistiinpanoja ja erotella teksteissään muualta hankitun tiedon.
17 % Oppilas osaa tehdä muistiinpanoja, käyttää niitä ohjatusti omissa teksteissään ja merkitä lähteet.
17 % Oppilas osaa tehdä muistiinpanoja ja tiivistää ydinasioita kuullun, luetun ja nähdyn pohjalta sekä käyttää niitä ohjatusti teksteissään hyväksyttävällä tavalla.
17 % Oppilas osaa käyttää omissa teksteissään muualta hankittua tietoa. Oppilas osaa tehdä muistiinpanoja, tiivistää hankkimaansa tietoa ja käyttää lähteitä omassa tekstissään. Oppilas noudattaa tekijänoikeuksia ja osaa merkitä lähteet.
17 % Oppilas yhdistelee ohjatusti eri lähteistä hankkimaansa tietoa suullisissa, kuvallisissa ja kirjallisissa teksteissään luodakseen tavoitteen mukaisen kokonaisuuden.
17 % Oppilas havaitsee lähteen asenteita, näkökulmia sekä arvoja ja ottaa ne kriittisesti huomioon lähteitä käyttäessään.

T15 Kielitietoisuuden kehittyminen

ohjata oppilasta syventämään kielitietoisuuttaan ja kiinnostumaan kielen ilmiöistä, auttaa oppilasta tunnistamaan kielen rakenteita, eri rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä ja ymmärtämään kielellisten valintojen merkityksiä ja seurauksia

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tunnistaa tekstin kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.
17 % Oppilas löytää ohjatusti teksteistä kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.
17 % Oppilas tekee havaintoja erilaisten tekstien kielen piirteistä sekä eri rekisterien ja tyylien eroista.
17 % Oppilas osaa kuvailla tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä, pohtia niiden merkityksiä ja kuvata eri rekisterien ja tyylien välisiä eroja.
17 % Oppilas erittelee ja tulkitsee itsenäisesti tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä ja keskustelee havainnoistaan.
17 % Oppilas havaitsee itsenäisesti kielen eri rekisterien ja tyylien eroja sekä pohtii ja arvioi tekstien kielellisten valintojen vaikutuksia.

T16 Kirjallisuuden tuntemuksen, kulttuuritietoisuuden ja lukuharrastuksen kehittyminen

kannustaa oppilasta avartamaan kirjallisuus- ja kulttuurinäkemystään, tutustuttaa häntä kirjallisuuden historiaan ja nykykirjallisuuteen, kirjallisuuden eri lajeihin sekä auttaa häntä pohtimaan kirjallisuuden ja kulttuurin merkitystä omassa elämässään, tarjota oppilaalle mahdollisuuksia luku- ja muiden kulttuurielämysten hankkimiseen ja jakamiseen

Osuus Kriteeri
8 % a) Oppilas kuvailee kulttuurin käsitteeseen liittyviä ilmiöitä.
8 % b) Oppilas tuntee nimeltä suomalaisia kirjailijoita ja heidän teoksiaan, osaa nimetä lukemansa tekstit kaunokirjallisuuden päälajien mukaan proosaksi, lyriikaksi ja draamaksi.
8 % a) Oppilas osaa kertoa oman kulttuurinsa juurista ja tunnistaa oman ja jonkin vieraan kulttuurin yhtäläisyyksiä ja eroja.
8 % b) Oppilas erittelee ohjatusti kaunokirjallisista teksteistä päälajeille tyypillisiä piirteitä ja lukee kaunokirjallisia tekstejä.
6 % a) Oppilas tuntee erilaisia kulttuurin muotoja ja kertoo omista kulttuurikokemuksistaan.
6 % b) Oppilas tunnistaa ohjatusti kaunokirjallisista teksteistä eri tyylisuuntien ja lajien (genret) piirteitä.
6 % Oppilas lukee yläkoulun aikana vähintään kuusi kokonaisteosta.
6 % a) Oppilas tuntee ja ymmärtää kulttuurin monimuotoisuutta sekä osaa kuvata omia kulttuurikokemuksiaan.
6 % b) Oppilas tuntee kirjallisuuden vaiheita ja suomalaisen kulttuurin juuria.
6 % Oppilas tuntee kirjallisuuden päälajit ja on lukenut sovitut kirjat.
6 % a) Oppilas ymmärtää kulttuurin, kulttuuriperinnön ja kirjallisuuden merkityksen yksilölle ja yhteisölle ja arvioi omaa kulttuuriaan vieraan silmin.
6 % b) Oppilas tuntee suomalaisen kirjallisuuden vaiheita ja klassikoita.
6 % Oppilas lukee yläkoulun aikana vähintään kymmenen kokonaisteosta.
8 % a) Oppilas lukee ympäristönsä kulttuurisia viestejä, tuntee ja arvostaa elinympäristöään ja sen kulttuuriperintöä ja tunnistaa siihen liittyviä arvoja.
8 % b) Oppilas lukee monipuolisesti ja runsaasti kotimaista ja maailmankirjallisuutta.

T17 Kielen merkityksen ja aseman hahmottaminen

ohjata oppilas tutustumaan Suomen kielelliseen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen, suomen kielen taustaan ja piirteisiin ja auttaa oppilasta pohtimaan äidinkielen merkitystä sekä tulemaan tietoiseksi omasta kielellisestä ja kulttuurisesta identiteetistään sekä innostaa oppilasta aktiiviseksi kulttuuritarjonnan käyttäjäksi ja tekijäksi

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas pystyy määrittelemään äidinkielen oppiaineena ja kielenä.
17 % Oppilas kuvailee äidinkielen merkitystä itselleen ja osaa antaa esimerkkejä suomen kielen ominaispiirteistä ja vaiheista.
8 % Oppilas tuntee paikallista kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta.
8 % Oppilas osaa verrata suomea muihin tuntemiinsa kieliin ja eritellä suomen kielen ominaispiirteitä.
17 % Oppilas osaa kuvailla Suomen kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta. Oppilas osaa kuvailla äidinkielten merkitystä ja suomen kielen piirteitä ja asemaa muiden kielten joukossa.
17 % Oppilas pohtii äidinkielen merkitystä ja arvoa yksilön elämässä ja yhteiskunnassa. Oppilas hahmottaa suomen kielen aseman muiden kielten joukossa.
8 % Oppilas ymmärtää kielen merkityksen maailman hahmottamisessa ja jakaa näkemyksiään.
8 % Oppilas ymmärtää kielidemokratian periaatteet.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä