3-6 Käsityö (kokeilu)

Palaa arviointipohjiin

Arviointivaihtoehtojen esitystapa: Kyllä / Ei vielä

T2 Oman työn suunnittelu, valmistus, arviointi ja prosessin dokumentointi

ohjata oppilasta hahmottamaan ja hallitsemaan kokonainen käsityöprosessi ja sen dokumentointi

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tietää, mitä eri osa-alueita käsityöprosessiin kuuluu ja hän harjoittelee tuotosten dokumentointia.
17 % Oppilas toteuttaa ohjatusti käsityöprosessin eri osa-alueet ja dokumentoi sen tuotoksen.
17 % Oppilas osaa toteuttaa itsenäisesti käsityöprosessiin kuuluvan osa-alueen ja osaa dokumentoida sen vaihetta.
17 % Oppilas osaa toteuttaa kokonaisen käsityöprosessin. Oppilas osaa tehdä dokumentointia käsityöprosessin eri vaiheista.
17 % Oppilas osaa arvioida toteuttamansa käsityöprosessin eri vaiheita ja toimivuutta jatkuvasti.
17 % Oppilas osaa toteuttaa kokonaisen käsityöprosessin luovasti eri materiaaleja ja valmistustekniikoita käyttäen.

T3.1 Suunnittelu (Tuotteen valmistaminen)

opastaa oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan yksin tai yhdessä käsityötuote tai -teos luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihin

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tarvitsee tukea pystyäkseen ideoimaan ja suunnittelemaan.
17 % Oppilas pystyy kertomaan ideoistaan ja hahmottelemaan suunnitelmaansa.
17 % Oppilas tekee itsenäisesti kuvallisen suunnitelman ja etsii omaehtoisesti ratkaisuja työskentelyssään.
17 % Oppilas osaa yksin tai yhdessä suunnitella tuotteen tai teoksen, jossa on huomioitu esteettisyys ja toimivuus.
17 % Oppilas ratkaisee ongelmia ohjeiden avulla, hakemalla tietoa tai päättelemällä.
17 % Oppilas suunnittelee työskentelyään, osaa tehdä perusteltuja valintoja ja etsiä työhönsä omia luovia ratkaisuja.

T3.2 Valmistaminen (Tuotteen valmistaminen)

opastaa oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan yksin tai yhdessä käsityötuote tai -teos luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihin

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas valmistaa omaan tai yhteiseen suunnitelmaan perustuvan tuotteen tai teoksen opettajan avulla.
17 % Oppilas osaa itsenäisesti valmistaa jonkun osan omaan tai yhteiseen tuotokseen.
17 % Oppilas valmistaa pääosin itsenäisesti omaan tai yhteiseen suunnitelmaan perustuvan tuotteen tai teoksen, mutta tarvitsee varmistusta.
17 % Oppilas osaa valmistaa omaan tai yhteiseen suunnitelmaansa perustuvan tuotteen tai teoksen, jossa on huomioitu esteettisyys ja toimivuus.
17 % Oppilas osaa arvioida ja kehittää omaa työskentelyään. Oppilas kantaa vastuuta yhteisissä projekteissa.
17 % Oppilas osaa täysin itsenäisesti valmistaa omaan tai yhteiseen suunnitelmaansa perustuvan tuotteen tai teoksen, jossa on huomioitu esteettisyys, toimivuus ja luovuus.

T4.1 Käsityössä käytettävien materiaalien ja valmistustekniikoiden valinta, yhdistäminen ja työstäminen

ohjata oppilasta tunnistamaan käsitteistöä

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tutustuu käsityön käsitteisiin.
17 % Oppilas käyttää ohjatusti käsityön käsitteistöä.
17 % Oppilas osaa käyttää käsityön peruskäsitteistöä.
17 % Oppilas tuntee ja osaa käyttää käsityön käsitteistöä.
17 % Oppilas käyttää käsityön käsitteistöä oikein.
17 % Oppilas käyttää monipuolisesti käsityön käsitteistöä.

T4.2 Käsityössä käytettävien materiaalien ja valmistustekniikoiden valinta, yhdistäminen ja työstäminen

ohjata oppilasta tuntemaan monia erilaisia materiaaleja ja työstämään niitä tarkoituksenmukaisesti

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas valitsee ja yhdistää eri materiaaleja ja valmistustekniikoita ohjeiden mukaan.
17 % Oppilas valitsee ja yhdistää eri materiaaleja ja valmistustekniikoita muutamista vaihtoehdoista.
17 % Oppilas pyrkii itsenäisesti valitsemaan, yhdistämään ja käyttämään eri materiaaleja ja valmistustekniikoita, mutta tarvitsee ohjausta.
17 % Oppilas valitsee, yhdistää ja käyttää tarkoituksenmukaisesti eri materiaaleja ja valmistustekniikoita.
17 % Oppilas käyttää sujuvasti ja monipuolisesti käsityön eri materiaaleja ja valmistustekniikoita.
17 % Oppilas valitsee, yhdistää ja käyttää luovasti ja esteettisesti eri materiaaleja ja valmistustekniikoita.

T5.1 Työskentelytaidot

kannustaa oppilasta toimimaan pitkäjänteisesti ja vastuuntuntoisesti

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas yrittää saavuttaa tavoitteita opettajan avulla.
17 % Oppilas toimii tavoitteellisesti ja pyytää apua edetäkseen.
17 % Oppilas ottaa vastuuta omasta työstään, tarvitsee varmistusta työvaiheissa.
17 % Oppilas ottaa vastuuta omasta työstään ja toimii tavoitteellisesti.
17 % Oppilas työskentelee oppitunneilla tavoitteiden mukaan ja omatoimisesti.
17 % Oppilas asettaa myös itse tavoitteita työskentelylleen ja saavuttaa ne annetussa aikataulussa.

T5.2 Työskentelytaidot

kannustaa oppilasta huolehtimaan turvallisesta työskentelystä

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas osaa laittaa erilaisia kodin ja koulun sähkölaitteita toimintakuntoon sekä käyttää niitä ohjatusti.
17 % Oppilas osaa laittaa erilaisia kodin ja koulun sähkölaitteita toimintakuntoon sekä käyttää niitä turvallisesti.
17 % Oppilas osaa käyttää erilaisia arkeen liittyviä laitteita turvallisesti ja tutkia niiden käyttöohjeita mahdollisissa ongelmatilanteissa.
17 % Oppilas osaa kuvata yksinkertaisten ja arkipäivään liittyvien laitteiden toimintaperiaatteita.
17 % Oppilas ymmärtää, milloin jokin kone tai laite on rikki ja mihin se voidaan viedä korjattavaksi tai kierrätykseen.
17 % Oppilas osaa korjata yksinkertaisen arkipäivään liittyvän koneen tai laitteen sekä tunnistaa, milloin ei voi tehdä itse korjaustoimenpiteitä.

T5.3 Työskentelytaidot

kannustaa oppilasta valitsemaan ja käyttämään työhön sopivaa välineistöä

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas muistaa työvälineiden, koneiden ja laitteiden oikeat nimet.
17 % Oppilas tietää missä tilanteessa työvälineitä, koneita ja laitteita käytetään.
17 % Oppilas osaa käyttää ohjatusti asianmukaisia työvälineitä, koneita ja laitteita oikein, turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti.
17 % Oppilas osaa käyttää asianmukaisia työvälineitä, koneita ja laitteita oikein, turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti.
17 % Oppilas käyttää omatoimisesti työskentelyssään useita eri työvälineitä, koneita ja laitteita.
17 % Oppilas huomaa työvälineessä, koneessa tai laitteessa jotain tavallisuudesta poikkeavaa / vikaa ja ilmoittaa siitä opettajalle.

T6.1 Suunnittelu (Tieto- ja viestintäteknologian käyttäminen omassa työskentelyssä)

opastaa oppilasta käyttämään tieto – ja viestintäteknologiaa käsityön suunnittelussa, valmistamisessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tutustuu, miten TVT-taitoja voi käyttää ideoinnissa.
17 % Oppilas kokeilee ohjatusti, miten TVT-taitoja voi käyttää ideoinnin apuna.
17 % Oppilas harjoittelee TVT:n käyttöä ideoinnin ja suunnittelun apuna.
17 % Oppilas osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa ohjatusti käsityöprosessin suunnittelussa.
17 % Oppilas osaa soveltaa TVT:n tarjoamia mahdollisuuksia omassa suunnittelussaan.
17 % Oppilas osaa ottaa huomioon suunnitteluohjelmien mahdollisuudet koko käsityöprosessia ajatellen.

T6.2 Valmistaminen (Tieto- ja viestintäteknologian käyttäminen omassa työskentelyssä)

opastaa oppilasta käyttämään tieto – ja viestintäteknologiaa käsityön suunnittelussa, valmistamisessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tutustuu koulun mahdollisuuksiin käyttää TVT-taitoja käsityön valmistamisessa.
17 % Oppilas kokeilee ohjatusti, miten TVT-taitoja voi käyttää oman työn valmistuksessa.
17 % Oppilas harjoittelee TVT-taitoja jossain työvaiheessa valmistuksen aikana.
17 % Oppilas osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa ohjatusti käsityön valmistamisessa.
17 % Oppilas osaa soveltaa koululla käytössä olevia TVT-taitoja oman työnsä valmistuksen osana.
17 % Oppilas arvioi TVT-taitojen hyötyjä oman työnsä kannalta ja miten TVT-taitoja voisi jatkossa käyttää valmistuksessa.

T6.3 Dokumentointi (Tieto- ja viestintäteknologian käyttäminen omassa työskentelyssä)

opastaa oppilasta käyttämään tieto – ja viestintäteknologiaa käsityön suunnittelussa, valmistamisessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tutustuu, miten TVT-taitoja voi käyttää käsityöprosessin dokumentoinnissa.
17 % Oppilas kokeilee, miten TVT-taitoja voi käyttää käsityöprosessin dokumentoinnissa.
17 % Oppilas harjoittelee käyttämään TVT-taitoja jonkun käsityöprosessin vaiheen dokumentoinnissa.
17 % Oppilas osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa ohjatusti käsityöprosessin dokumentoinnissa.
17 % Oppilas osaa suunnitella työskentelyään niin, että käsityöprosessin dokumentointi on luonteva osa hänen työskentelyään.
17 % Oppilas käyttää TVT-taitoja monipuolisesti ja luovasti käsityöprosessia dokumentoidessaan.

T7 Oman ja muiden työn arviointi, vertaispalautteen antaminen

ohjata oppilasta arvioimaan, arvostamaan ja tarkastelemaan vuorovaikutteisesti omaa ja muiden kokonaisen käsityön prosessia

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas harjoittelee oman ja toisen työn ja työskentelyn arviointia ja vertaispalautteen antamista.
17 % Oppilas osallistuu oman ja toisen työn ja työskentelyn arviointiin sekä vertaispalautteen antamiseen opettajan johdolla.
17 % Oppilas osallistuu oman ja toisten työn ja työskentelyn arviointiin ja vertaispalautteen antamiseen.
17 % Oppilas osallistuu rakentavasti oman ja toisten työn ja työskentelyn arviointiin ja vertaispalautteen antamiseen.
17 % Oppilas osallistuu aktiivisesti oman ja toisten työn ja työskentelyn arviointiin ja vertaispalautteen antamiseen. Palaute sisältää ideoita ja neuvoja.
17 % Oppilas luo omalla aktiivisuudellaan myönteistä ja rakentavaa arviointikulttuuria.

T8 Kulutus- ja tuotantotapojen pohdinta

herättää oppilas arvioimaan kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tutustuu ohjatusti kulutus- ja tuotantotapojen vaikutuksiin oman tuotteen valmistamisessa.
17 % Oppilas tutustuu itsenäisesti kulutus- ja tuotantotapojen vaikutuksiin tuotteen / käsityöprosessin elinkaaressa.
17 % Oppilas osaa esimerkkien avulla kertoa oman työnsä / käsityöprosessin elinkaaresta ja tuotantotapojen vaikutuksista ympäristölle.
17 % Oppilas osaa ilmaista, miten kulutus- ja tuotantotavat vaikuttavat tuotteen elinkaareen.
17 % Oppilas osaa ohjatusti arvioida työnsä ja työskentelynsä kestävän kehityksen mukaisia vaikutuksia.
17 % Oppilas tekee globaalisti kestävän kehityksen mukaisia valintoja omassa työskentelyssään.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä