3-6 Ympäristöoppi (kokeilu)

Palaa arviointipohjiin

Arviointivaihtoehtojen esitystapa: Kyllä / Ei vielä

T1 Ympäristöopin merkityksen hahmottaminen

synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja ympäristöopin opiskeluun sekä auttaa oppilasta kokemaan kaikki ympäristöopin tiedonalat merkityksellisiksi itselleen

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas antaa esimerkkejä asioista, joita ympäristöopissa tutkitaan.
17 % Oppilas tietää, mitä asioita ympäristöopissa tutkitaan.
17 % Oppilas tunnistaa arkipäivän ilmiöitä ja asioita, jotka liittyvät ympäristöoppiin.
17 % Oppilas osaa antaa esimerkkejä ympäristöopin tiedonalojen merkityksestä.
17 % Oppilas perustelee ympäristöopin merkitystä oman hyvinvointinsa sekä kestävän kehityksen näkökulmasta.
17 % Oppilas saa myös muut innostumaan ympäristöopin ilmiöistä ja asioista.

T2 Tavoitteellinen työskentely ja oppimaan oppiminen

ohjata ja kannustaa oppilasta asettamaan omia opiskelutavoitteita ja työskentelemään pitkäjänteisesti niiden saavuttamiseksi sekä tunnistamaan omaa ympäristöopin osaamistaan

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tietää, mitä oppitunnilla on tarkoitus oppia.
17 % Oppilas työskentelee opettajan antamien tavoitteiden mukaisesti.
17 % Oppilas tunnistaa omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan ja pyrkii työskentelemään keskittyneesti.
17 % Oppilas osaa asettaa omia tavoitteita pienille kokonaisuuksille ja työskennellä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
17 % Oppilas työskentelee tavoitteellisesti ja valitsee itselleen sopivia työskentelytapoja.
17 % Oppilas auttaa ja edistää muiden työskentelyä ja tehtävään keskittymistä.

T3 Kestävän kehityksen tiedot ja taidot

tukea oppilaan ympäristötietoisuuden kehittymistä sekä ohjata oppilasta toimimaan ja vaikuttamaan lähiympäristössään ja -yhteisöissään kestävän kehityksen edistämiseksi ja arvostamaan kestävän kehityksen merkitystä itselle ja maailmalle

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas ymmärtää, mitä kestävä kehitys tarkoittaa.
17 % Oppilas tunnistaa ympäristöä kuormittavia ja sitä säästäviä valintoja.
17 % Oppilas kertoo erilaisia tapoja kehittää lähiympäristön toimintaa ja kulutusta ympäristöä säästävämpään suuntaan.
17 % Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla kestävän tulevaisuuden rakentamista tukevia ja uhkaavia tekijöitä. Oppilas osaa kuvata erilaisia keinoja lähiympäristön ja -yhteisöjen vaalimiseen, kehittämiseen ja niihin vaikuttamiseen sekä toimia ohjatusti yhteisessä vaikuttamisprojektissa.
17 % Oppilas osallistuu aktiivisesti yhteiseen lähiympäristön vaikuttamisprojektiin.
17 % Oppilas keksii uusia tapoja vähentää luonnonvarojen kulutusta arjessa.

T4 Kysymysten muodostaminen

rohkaista oppilasta muodostamaan kysymyksiä eri aihepiireistä sekä käyttämään niitä tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohtana

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tietää käsiteltävän aiheen.
17 % Oppilas kuuntelee muiden kysymyksiä.
17 % Oppilas osallistuu keskusteluun käsiteltävästä aiheesta.
17 % Oppilas osaa muodostaa aiheeseen liittyviä kysymyksiä, joita voidaan yhdessä kehittää tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdaksi.
17 % Oppilas keksii, miten käsiteltävää aihetta voi lähteä tutkimaan.
17 % Oppilas suunnittelee ideoiden pohjalta aiheeseen liittyvän tutkimuksen.

T5 Tutkimisen taidot: suunnittelu, havainnointi ja mittaukset

ohjata oppilasta suunnittelemaan ja toteuttamaan pieniä tutkimuksia, tekemään havaintoja ja mittauksia monipuolisissa oppimisympäristöissä eri aisteja ja tutkimus- ja mittausvälineitä käyttäen

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas käyttää tutkimuksessa mittavälineitä, esim. viivoitinta, suurennuslasia, vaakaa, lämpömittaria.
17 % Oppilas tutustuu tutkimuksen aiheeseen ja työohjeeseen.
17 % Oppilas tietää ja osaa kertoa, mitä tekee ja tutkii.
17 % Oppilas osaa toimia, havainnoida, mitata ja dokumentoida tuloksia ohjeiden mukaisesti. Oppilas osaa suunnitella pieniä tutkimuksia yksin tai yhdessä muiden kanssa.
17 % Oppilas kertoo, mikä työssä onnistui ja mitä voisi vielä kehittää.
17 % Oppilas keksii aiheeseen liittyvän lisätutkimuksen tai kehittää alkuperäistä tutkimustaan.

T6 Tutkimisen taidot: johtopäätösten tekeminen ja tulosten esittäminen

ohjata oppilasta tunnistamaan syy-seuraussuhteita, tekemään johtopäätöksiä tuloksistaan sekä esittämään tuloksiaan ja tutkimuksiaan eri tavoin

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas havaitsee, mitä tutkimuksessa tapahtuu.
17 % Oppilas esittää havainnot tekstin tai kuvan avulla.
17 % Oppilas havaitsee, mitä tutkimuksessa tapahtuu ja kertoo, mitkä asiat siihen vaikuttavat.
17 % Oppilas harjoittelee ohjatusti syy-seuraussuhteiden tunnistamista ja osaa tehdä yksinkertaisia johtopäätöksiä tuloksista. Oppilas osaa esittää tuloksiaan selkeästi.
17 % Oppilas tunnistaa itsenäisesti syy- seuraussuhteita ja tekee tutkimustulostensa perusteella johtopäätöksiä.
17 % Oppilas arvioi tutkimustulostensa ja johtopäätöstensä järkevyyttä.

T7 Teknologinen osaaminen ja yhteistyö teknologisessa ongelmanratkaisussa

ohjata oppilasta ymmärtämään arjen teknologisten sovellusten käyttöä, merkitystä ja toimintaperiaatteita sekä innostaa oppilaita kokeilemaan, keksimään ja luomaan uutta yhdessä toimien

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas antaa esimerkkejä teknologisista sovelluksista.
17 % Oppilas antaa esimerkkejä teknologisten sovellusten käyttötarkoituksista.
17 % Oppilas muistaa ryhmässä työskentelyn pelisäännöt.
17 % Oppilas osaa kuvata joidenkin arjen teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita ja antaa esimerkkejä niiden merkityksestä. Oppilas osaa työskennellä kokeiluissa ja keksimisessä yhdessä toimien.
17 % Oppilas osallistuu aktiivisesti yhdessä ideoituun teknologiaprojektiin yhteistyössä toisten oppilaiden kanssa.
17 % Oppilas suunnittelee ja toteuttaa teknologiaprojektin yhdessä ryhmänsä kanssa.

T8 Turvallisuuden edistäminen ja turvataidot

kannustaa oppilasta edistämään hyvinvointia ja turvallisuutta toiminnassaan ja lähiympäristössään ja ohjata oppilasta toimimaan turvallisesti, tarkoituksenmukaisesti, vastuullisesti ja itseään suojellen

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas muistaa liikennesäännöt.
17 % Oppilas muistaa miten ja missä tilanteessa soitetaan hätänumeroon.
17 % Oppilas tietää palo- ja sähköturvallisuuden perusteet. (Toiminta palotilanteessa, tulen oikea käsittely, palovaroittimet, vesi & sähkö, pistorasiat jne.)
17 % Oppilas osaa esitellä keskeisiä hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä tekijöitä esimerkkien avulla. Oppilas osaa kuvata turvallisuusohjeita ja toimintatapoja erilaisissa vaara- ja ensiaputilanteissa, osaa käyttää niitä oppimistilanteissa sekä harjoittelee niiden perustelemista ympäristöopin eri tiedonalojen avulla.
17 % Oppilas soveltaa oppimiaan turvallisuustaitoja eri tilanteissa.
17 % Oppilas ymmärtää ja osaa perustella eri turvallisuusohjeiden merkityksen.

T9 Ympäristössä toimiminen ja tutkiminen

ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä liikkumaan ja retkeilemään luonnossa ja rakennetussa ympäristössä

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas muistaa retkelle sovitut säännöt.
17 % Oppilas ymmärtää, mikä on retken tarkoitus.
17 % Oppilas havainnoi ympäristöstään etukäteen sovittuja asioita.
17 % Oppilas osaa toimia, liikkua ja retkeillä luonnossa ja rakennetussa ympäristössä ohjeiden mukaisesti. Oppilas osaa tehdä tutkimuksia ympäristössä ohjatusti sekä yksin että ryhmän jäsenenä.
17 % Oppilas tekee havaintoja ja toimii retkellä itsenäisesti.
17 % Oppilas tekee havaintoja ja toimii retkellä itsenäisesti sekä kannustaa myös muita tällaiseen toimintaan.

T10 Vuorovaikutuksen taitojen kehittäminen sekä tunteiden tunnistaminen ja säätely

tarjota oppilaalle mahdollisuuksia harjoitella ryhmässä toimimista erilaisissa rooleissa ja vuorovaikutustilanteissa, innostaa oppilasta ilmaisemaan itseään ja kuuntelemaan muita sekä tukea oppilaan valmiuksia tunnistaa, ilmaista ja säädellä tunteitaan

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tietää, milloin sanotaan ”kiitos” ja ”anteeksi” ja harjoittelee niiden käyttämistä.
17 % Oppilas pohtii, miten käyttäydytään riitatilanteissa ja harjoittelee niissä oikein toimimista.
17 % Oppilas pohtii erilaisia ryhmätilanteita (ystävät, kaverit, liikuntatunnit, oma luokka, pienryhmät) ja harjoittelee niissä toimimista.
17 % Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla ryhmässä toimimiseen, kohteliaaseen käytökseen sekä tunteiden ilmaisuun ja niiden säätelyyn liittyviä toimintamalleja ja harjoittelee niiden soveltamista eri rooleissa.
17 % Oppilas ilmaisee tunteensa tilanteeseen sopivalla tavalla ja huomioi myös muiden tunteet.
17 % Oppilas osaa asettua toisen ihmisen asemaan ja pohtia, miltä tästä tuntuu.

T11 Tieto- ja viestintäteknologian käyttäminen

ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankinnassa, käsittelyssä ja esittämisessä sekä vuorovaikutuksen välineenä vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa asianmukaisesti keskustelun tai kommentoinnin välineenä.
17 % Oppilas osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tiedonhankintaan.
17 % Oppilas hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa tehtävän toteuttamisessa.
17 % Oppilas osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tutkimusprosessin eri vaiheissa ja vuorovaikutuksen välineenä. Oppilas osaa kuvata tieto- ja viestintäteknologian vastuullista, turvallista ja ergonomista käyttöä.
17 % Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti.
17 % Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa kekseliäästi eri tilanteissa.

T12 Käsitteiden käyttö

ohjata oppilasta hahmottamaan ympäristöä, ihmisten toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin käsitteiden avulla sekä kehittämään käsiterakenteitaan ennakkokäsityksistä kohti käsitteiden täsmällistä käyttöä

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas muistaa aiheen tärkeimmät käsitteet.
17 % Oppilas osaa selittää aiheen tärkeimmät käsitteet omin sanoin.
17 % Oppilas antaa käsitteistä esimerkkejä ja liittää ne oikeaan aihealueeseen.
17 % Oppilas osaa kuvata ympäristöä, ihmisen toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin tiedonalojen keskeisillä käsitteillä ja omin sanoin. Oppilas osaa yhdistää käsitteitä loogisesti toisiinsa.
17 % Oppilas käyttää ympäristöopin tiedonalojen keskeisiä käsitteitä sujuvasti.
17 % Oppilas käyttää ympäristöopin tiedonalojen keskeisiä käsitteitä täsmällisesti.

T13 Mallien käyttäminen

ohjata oppilasta ymmärtämään, käyttämään ja tekemään erilaisia malleja, joiden avulla voidaan tulkita ja selittää ihmistä, ympäristöä ja niiden ilmiöitä

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tietää, että tieteellinen malli kuvaa todellisuutta tietyin rajoituksin.
17 % Oppilas tunnistaa erilaisia ympäristöopin malleja (esim. ravintoketju, vuorokauden/vuodenaikojen vaihtelu, energia, ilmasto, kartat).
17 % Oppilas osaa käyttää erilaisia malleja.
17 % Oppilas osaa käyttää ja tulkita erilaisia konkreettisia malleja. Oppilas harjoittelee abstraktien mallien käyttöä.
17 % Oppilas osaa käyttää ja tulkita joitakin abstrakteja malleja (esim. sähkön kulku, ääniaallot, ilmastonmuutos).
17 % Oppilas luo oman mallin, joka kuvaa jotain todellista ilmiötä tai tilannetta.

T14 Näkemyksien ilmaiseminen ja kriittinen lukutaito

ohjata oppilasta hankkimaan luotettavaa tietoa, ilmaisemaan perustellen erilaisia näkemyksiä sekä tulkitsemaan ja arvioimaan kriittisesti tietolähteitä ja näkökulmia

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tunnistaa erilaisia tietolähteitä.
17 % Oppilas ymmärtää, mitä tarkoittaa luotettava tietolähde.
17 % Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista tietolähteistä.
17 % Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista tietolähteistä ja valita joitakin luotettavia tietolähteitä. Oppilas harjoittelee erilaisten näkemysten perustelemista ja osaa nimetä eroja eri näkökulmissa.
17 % Oppilas perustelee järkevästi erilaisia näkemyksiä.
17 % Oppilas arvioi tiedon luotettavuutta sekä eri näkökulmien perusteluja.

T15 Biologian tiedonala: Luonnon tutkiminen, eliöiden ja elinympäristöjen tunnistaminen, ihmisen rakenne, elintoiminnot ja kehitys

ohjata oppilasta luonnon tutkimiseen, eliöiden ja elinympäristöjen tunnistamiseen ja ekologiseen ajatteluun sekä ohjata oppilasta ihmisen rakenteen, elintoimintojen ja kehityksen ymmärtämiseen

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tunnistaa tärkeimpiä lähialueen kasveja.
17 % Oppilas tunnistaa erilaisia lähialueiden eliöitä.
8 % Oppilas luettelee erilaisia elinympäristöjä ja antaa esimerkkejä niissä elävistä eliöistä.
8 % Oppilas osaa kertoa ihmisen rakenteesta ja kehityksestä.
17 % Oppilas osaa havainnoida luontoa, tunnistaa yleisimpiä kasvilajeja ja niiden tunnusomaisia elinympäristöjä. Oppilas laatii ohjatusti pienen kasvion, osaa tutkia kokeellisesti kasvien kasvua yksin ja yhdessä muiden kanssa sekä osaa pääpiirteittäin kuvata ihmisen rakenteen, elintoiminnat ja kehityksen.
17 % Oppilas tekee itsenäisesti kasvion lähiympäristöjen kasveista.
8 % Oppilas ymmärtää ihmisen rakenteeseen liittyviä kokonaisuuksia (esim. hengitys, verenkierto, sydän, energiankulutus, ruuansulatus).
8 % Oppilas tekee huolellisesti luokitellun kasvion (esim. elinympäristöjen mukaan).

T16 Maantiedon tiedonala: Maapallon hahmottaminen, kartta- ja muut geomediataidot

ohjata oppilasta maantieteelliseen ajatteluun, hahmottamaan omaa ympäristöä ja koko maailmaa sekä harjaannuttamaan kartankäyttö- ja muita geomediataitoja

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tunnistaa kartasta Suomen ja sen eri osia. Oppilas muistaa ilmansuunnat.
17 % Oppilas käyttää erilaisia karttoja ja tunnistaa niistä eri karttasymboleja ja aluetasoja (kaupunki, maakunta, valtio, Pohjoismaat).
17 % Oppilas käyttää erilaisia karttoja ja geomedialähteitä sekä tunnistaa niistä Euroopan, sen eri osia ja niiden piirteitä.
17 % Oppilas osaa tunnistaa eri aluetasot, jäsentää omaa ympäristöään, hahmottaa opiskelemiaan alueita ja koko maapallon karttakuvaa sekä osaa kuvata alueellista monimuotoisuutta maapallolla. Oppilas osaa käyttää karttoja ja muita geomedialähteitä tiedonhaussa ja esittämisessä.
17 % Oppilas antaa esimerkkejä luonnon ja kulttuurin moninaisuuden merkityksestä maapallolla.
17 % Oppilas hahmottaa, missä päin maapalloa ajankohtaiset asiat tapahtuvat ja hahmottaa niiden merkityksen paikallisesti ja/tai maailmanlaajuisesti.

T17 Fysiikan tiedonala: Fysikaalisten ilmiöiden tutkiminen, kuvaaminen ja selittäminen

ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään fysikaalisia ilmiöitä arjessa, luonnossa ja teknologiassa sekä rakentamaan perustaa energian säilymisen periaatteen ymmärtämiselle

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas antaa esimerkkejä tilanteista, joissa esiintyy voimia, liikettä tai energiaa.
17 % Oppilas kertoo omin sanoin, mitä tarkoittaa voima, liike ja energia.
17 % Oppilas tunnistaa, mitä arjen ilmiöitä voi selittää fysiikan avulla.
17 % Oppilas osaa havainnoida ja kuvata yksinkertaisia fysikaalisia ilmiöitä arjessa, luonnossa ja teknologiassa sekä harjoittelee niihin liittyviä selityksiä. Oppilas osaa käyttää energia-, voima- ja liikekäsitteitä arkisissa tilanteissa ja osaa antaa esimerkkejä energian säilymisen periaatteesta.
17 % Oppilas osaa selittää joitain arjen ilmiöitä fysiikan käsitteiden avulla.
17 % Oppilas ymmärtää energian säilymisen periaatteen ja kiertokulun sekä selittää joitakin ilmiöitä sen avulla.

T18 Kemian tiedonala: Kemiallisten ilmiöiden tutkiminen, kuvaaminen ja selittäminen

ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään kemiallisia ilmiöitä, aineiden ominaisuuksia ja muutoksia sekä rakentamaan perustaa aineen säilymisen periaatteen ymmärtämiselle

Osuus Kriteeri
8 % Oppilas muistaa veden olomuodot (jää, vesi, höyry).
8 % Oppilas muistaa kierrätettäviä materiaaleja.
8 % Oppilas muistaa aineiden eri olomuodot (kiinteä, neste, kaasu) ja olomuodonmuutosten nimet.
8 % Oppilas tietää ja tunnistaa yleisimmät kierrätysmateriaalit.
17 % Oppilas selittää omin sanoin käsitteet kierrätys, palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku.
17 % Oppilas osaa havainnoida ja kuvata olomuotoja ja tuttujen aineiden ominaisuuksia sekä harjoittelee niihin liittyviä selityksiä. Oppilas osaa selittää aineen säilymisen periaatteen avulla esimerkiksi veden kiertokulkua tai kierrätystä.
8 % Oppilas osaa selittää olomuotojen muutokset lämpötilojen avulla.
8 % Oppilas antaa esimerkkejä uusiutuvista ja uusiutumattomista energiavaroista.
17 % Oppilas selittää aineiden muutoksia eri kiertokuluissa.

T19 Terveystiedon tiedonala: Terveyden osa-alueiden ja arjen terveystottumuksien tuntemus sekä niiden merkityksen pohtiminen, ikäkauteen liittyvän kasvun ja kehityksen tunnistaminen ja kuvaaminen

ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden osa-alueita, arjen terveystottumusten merkitystä sekä elämänkulkua, lapsuuden ja nuoruuden yksilöllistä kasvua ja kehitystä sekä rohkaista oppilasta harjoittelemaan ja soveltamaan terveysosaamistaan arjessa.

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tietää, mitkä arjen tavat vaikuttavat terveyteen (ravinto, lepo, liikunta, hygienia).
17 % Oppilas osaa antaa esimerkkejä oikeanlaisesta ravinnosta, levosta, liikunnasta ja hygieniasta.
17 % Oppilas muistaa elämänkulun eri vaiheita ja niihin liittyviä tunnuspiirteitä.
17 % Oppilas osaa kuvata terveyden osa-alueita ja antaa esimerkkejä siitä, miten terveyttä voidaan arjessa edistää. Oppilas osaa kuvata elämänkulun eri vaiheita ja selittää murrosikään liittyviä keskeisiä kasvun ja kehityksen tunnuspiirteitä ja niiden yksilöllistä vaihtelua.
17 % Oppilas pohtii arkipäivän valintojen vaikutusta terveyteen.
17 % Oppilas pohtii elintapojaan ja tekee omassa elämässään terveyttä edistäviä valintoja.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä