7-9 Uskonto (kokeilu)

Palaa arviointipohjiin

Arviointivaihtoehtojen esitystapa: Kyllä / Ei vielä

T1 Uskontojen merkityksen hahmottaminen kulttuurissa ja yhteiskunnassa

ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus sekä tunnistamaan uskontoon liittyvämonimuotoisuus

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas muistaa uskontoon liittyviä piirteitä.
17 % Oppilas muistaa uskontoon liittyviä käsitteitä.
17 % Oppilas osaa vertailla uskontoon liittyviä piirteitä.
17 % Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä uskontoon liittyviä piirteitä ympäröivässä kulttuurissa.
17 % Oppilas osaa erotella uskontoon liittyviä piirteitä ja käsitteitä ympäröivässä kulttuurissa.
17 % Oppilas osaa arvioida uskonnon merkitystä osana ympäröivää kulttuuria.

T2 Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen

ohjata oppilasta syventämään tietojaan opiskeltavasta uskonnosta ja sen vaikutuksista

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas muistaa uskonnon peruskäsityksiä ja opetuksia.
17 % Oppilas osaa antaa esimerkkejä uskonnon lähteistä.
17 % Oppilas osaa sijoittaa opiskeltavan uskonnon synnyn tiettyyn historian ajanjaksoon.
17 % Oppilas osaa kuvailla opiskelemansa uskonnon syntyhistoriaa ja vaikutusta. Hän tuntee uskonnon perusopetukset sekä osaa mainita tärkeimmät lähteet.
17 % Oppilas osaa erotella uskonnon syntyyn vaikuttavia tapahtumia ja niistä kertovia lähteitä.
17 % Oppilas osaa arvioida uskonnollisten lähteiden luotettavuutta.

T3 Maailmanuskontojen ja erilaisten katsomusten tunteminen

ohjata oppilasta perehtymään uskontoihin ja katsomuksiin eri puolilla maailmaa sekä uskonnottomuuteen

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas muistaa suurten maailmanuskontojen levinneisyyden ja kannattajamäärät.
17 % Oppilas tunnistaa eri uskontoja ja tietää niiden perusopetuksista. Oppilas tietää mitä on uskonnottomuus.
17 % Oppilas osaa kuvailla uskontojen moninaisuutta.
17 % Oppilas hallitsee perustiedot suurista maailmassa vaikuttavista uskonnoista ja uskonnottomuudesta. Oppilas osaa kuvailla uskonnoissa ja katsomuksissa vallitsevaa moninaisuutta.
17 % Oppilas pystyy luokittelemaan uskontoja ryhmiin samankaltaisuuksien mukaan.
17 % Oppilas osaa kuvailla millaisista tekijöistä uskontojen ja uskonnottomuuden moninaisuus johtuu.

T4 Uskonnon ja kulttuurin lukutaito

ohjata oppilasta tuntemaan eri uskontojen ja katsomusten tapoja ja symboleita sekä tunnistamaan uskonnollisia aiheita mediassa, maailmanpolitiikassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tunnistaa uskontojen symbolit ja perususkomukset.
17 % Oppilas pystyy selittämään erilaisia uskonnollisia tapoja.
17 % Oppilas osaa tulkita kuvasta tai tilanteesta mitä uskonnollisessa tapahtumassa tapahtuu.
17 % Oppilas osaa nimetä eri uskontoperinteiden tapoja ja symboleja. Hän osaa antaa esimerkkejä uskonnollisista aiheista mediassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa.
17 % Oppilas osaa erottaa uskonnollisia aiheita eri tilanteissa ja osaa analysoida niiden merkitystä.
17 % Oppilas osaa arvioida uskonnon merkitystä medialle, taiteelle ja populaarikulttuurille.

T5 Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvioimaan erilaisia argumentaation tapoja sekä uskonnon ja tieteen kielen välisiä eroja

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tunnistaa uskonnollisen tekstin ja tieteellisen tekstin.
17 % Oppilas tunnistaa argumentteja keskustelussa.
17 % Oppilas tulkitsee uskonnollista ja tieteellistä tekstiä.
17 % Oppilas tunnistaa ja osaa antaa esimerkkejä erilaisista argumentaation tavoista sekä joistakin uskonnon ja tieteen kielen välisistä eroista.
17 % Oppilas osaa arvioida erilaisia argumentaation tapoja ja argumentteja keskustelussa ja antaa esimerkkeja uskonnon ja tieteen kielen välisistä eroista.
17 % Oppilas kykenee arvioimaan eri argumentaatiotapojen luotettavuutta.

T6 Etiikkaa koskeva tieto ja ihmisoikeusetiikka

ohjata oppilasta perehtymään eettisen ajattelun keskeisiin käsitteisiin, ihmisoikeuksiin sekä opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen ja katsomusten eettisiin periaatteisiin

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas osaa nimetä etiikan keskeisiä käsitteitä.
17 % Oppilas osaa nimetä tärkeimmät ihmisoikeussopimukset.
17 % Oppilas osaa luetella selityksiä ihmisoikeussopimusten tarpeellisuudelle.
17 % Oppilas osaa nimetä etiikan keskeisiä käsitteitä. Hän osaa nimetä tärkeimmät ihmisoikeussopimukset ja kertoa niiden keskeisestä sisällöstä. Oppilas tuntee opiskeltavan uskonnon ja katsomusten eettisiä periaatteita.
17 % Oppilas pystyy arvioimaan mitä ihmisoikeussopimuksia sovelletaan erilaisissa tilanteissa.
17 % Oppilas kykenee arvioimaan ihmisoikeussopimuksien mielekkyyttä ja toimivuutta.

T7 Uskontojen ja katsomusten merkitys globaalisti

auttaa oppilasta pohtimaan uskontojen ja katsomusten maailmanlaajuista merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajina

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas ymmärtää uskontojen vaikuttavan ihmisen toimintaan.
17 % Oppilas osaa kuvailla uskontojen vaikutusta.
17 % Oppilas osaa kuvailla uskontojen ja katsomusten merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajina.
17 % Oppilas osaa kuvailla ja arvioida uskontojen ja katsomusten merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajina.
17 % Oppilas osaa kuvailla ja arvioida ja perustellen pohtia uskontojen ja katsomusten merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajina.
17 % Oppilas osaa huomioida uskontojen vaikutukset toiminnan suunnittelussa.

T8 Eettinen ajattelu

rohkaista oppilasta pohtimaan ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä, ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä ja omien arvojen suhdetta niihin

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas osaa huomioida uskontojen vaikutukset toiminnan suunnittelussa.
17 % Oppilas osaa kuvailla ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä.
17 % Oppilas osaa muodostaa perustellun mielipiteen eettisestä aiheesta.
17 % Oppilas pohtii ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä ja osaa kertoa ajankohtaisista eettisistä kysymyksistä.
17 % Oppilas pohtii ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä ja ajankohtaisista eettisistä kysymyksistä ja osaa perustella niitä koskevia mielipiteitään.
17 % Oppilas osaa arvioida ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä omien ja muiden arvojen perusteella.

T9 Eettinen ajattelu

innostaa oppilasta tutkimaan omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta hyvinvointiin ja kannustaa kestävään elämäntapaan

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tunnistaa eettisen kysymyksen.
17 % Oppilas ymmärtää omien valintojen eettisen merkityksen.
17 % Oppilas osaa tarkastella omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja huomaa, että valintoihin liittyy arvoja ja seurauksia.
17 % Oppilas pohtii omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja osaa kertoa niiden vaikutuksesta omaan ja toisten ihmisten hyvinvointiin ja kestävään tulevaisuuteen.
17 % Oppilas pohtii omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja osaa kertoa niiden vaikutuksesta omaan ja toisten ihmisten hyvinvointiin ja kestävään tulevaisuuteen. Oppilas osaa selittää, miten yksilö voi vaikuttaa kestävään tulevaisuuteen.
17 % Oppilas osaa arvioida ja kuvailla, miten yksilö voi vaikuttaa kestävään tulevaisuuteen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä