Järjestyssääntö

Keuruun ala-asteeen järjestyssääntö (21.9.2016)

Keuruun ala-asteen järjestyssääntö

(Johtokunta § 24 / 21.9.2016)

Tämän järjestyssäännön tarkoituksena on turvata yhteiselämän sujuvuus ja kouluyhteisön jäsenten turvallisuus jokaisena koulupäivänä.

Koulussa ja koulumatkoilla noudatetaan opettajien ja koulun henkilökunnan antamia ohjeita, hyviä käytöstapoja sekä koulumme järjestyssääntöjä. Toisia puhuteltaessa käytetään ystävällistä ja asiallista kieltä ja puhetapaa. Koulussamme käyttäydytään avuliaasti ja kohteliaasti sekä kunnioitetaan kaikkia ihmisiä. Näin edistetään työrauhaa ja luodaan kouluun ja koulunkäyntiin myönteistä ilmapiiriä.

Koulussamme suhtaudutaan vakavasti koulukiusaamiseen. Tämän vuoksi käytössämme on kiusaamisen vastainen KiVa Koulu -ohjelma. Ohjelma sisältää kiusaamista ennaltaehkäiseviä oppitunteja sekä sen avulla selvitetään mahdollisia kiusaamistapauksia.

Koulualue

Koulualueet näkyvät järjestyssääntöön liitettävässä kartassa. Kouluajalla oppilaat voivat poistua koulualueelta vain opettajan antamien ohjeiden mukaan. Kouluajaksi katsotaan koulun työsuunnitelmassa määritellyt työpäivät ja tapahtumat.

Työrauha

Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on oikeus häiriöttömään opiskeluun ja työntekoon. Samoin jokaisella on oikeus ruumiilliseen ja henkiseen turvaan sekä velvollisuus kunnioittaa toisen henkilön ja hänen omaisuutensa koskemattomuutta.

Päivittäinen työskentely

Opiskelun kannalta tarpeettomat tavarat eivät kuulu oppitunneille. Opettajalla on oikeus takavarikoida luvattomat ja opetusta häiritsevät esineet. (Perusopetuslaki 36§)Makeisia, sipsejä ym. herkkuja tuomme kouluun ja syömme luokassa vain opettajan kanssa sovittavissa tilanteissa. Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman tämän lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa. (Henkilötietolaki 523/1999)

Oppilastöihin ei saa kopioida tekstiä tai kuvia luvatta lähdettä ilmaisematta.
Puhelimet ja muut elektroniset laitteet pidämme äänettömänä ja pois näkyvistä. Niitä voidaan käyttää vain opettajan / rehtorin luvalla.
Ruokailussa noudatamme hyviä ruokailutapoja ja syömme terveellisesti ja riittävästi.

Oppitunneilla keskitymme työskentelyyn.

Turvallisuus

Turvallisuutta edistämme myös noudattamalla seuraavia sääntöjä:

 • Edistämme koulualueen turvallisuutta jättämällä autot ja muut moottoriajoneuvot sekä polkupyörät, potkulaudat, skeittilaudat, tasapainoskootterit ja muut kevyet sähkökulkuneuvot niille varatuille alueille. Koulupäivän aikana niitä voidaan käyttää vain opettajan / rehtorin ohjeiden mukaan.
 • Lumipalloja heittelemme vain sille varatuilla paikoilla.
 • Säilytämme liikuntavälineet opettajan ohjeiden mukaan.
 • Pukeudumme liikuntatunneille tarkoituksenmukaisesti.
 • Liikumme sisätiloissa rauhallisesti ja meluamatta.
 • Vietämme välitunnit ulkona, mikäli työskentely ei toisin vaadi.
 • Emme tuo kouluun ja koulualueelle tupakkatuotteita, päihteitä, tulentekovälineitä tai muita turvallisuutta vaarantavia aineita / esineitä.
 • Kypärän käyttö on pakollista koulussa työaikana tapahtuvassa luistelussa ja pyöräilyssä.
 • Tulemme kouluun terveinä ja työkykyisinä.
 • Pukeudumme asiallisesti ja säänmukaisesti.
 • Teemme koulumatkasta turvallisen ja häiriöttömän. Noudatamme liikennesääntöjä.
 • Koulun alueella on tallentava kameravalvonta. (Henkilötietolaki, 5,6,7,9,24,32 ja 34 §:t)

Oma ja vieras omaisuus
Koulu ei vastaa oppilaiden omaisuuden vahingoittumisesta tai katoamisesta. Koulu ei myöskään vastaa oppilaan toisille aiheuttamasta esinevahingosta.

Vahingon sattuessa ilmoitamme siitä jollekin koulun aikuiselle. Tahalliset ja huolimattomuudesta johtuvat vahingot joutuu aiheuttaja korvaamaan.


Koulun yhteistä omaisuutta käsittelemme vastuullisesti. Pidämme huolta koulualueiden viihtyisyydestä huolehtimalla mahdolliset roskat roskakoreihin ja suojelemalla alueiden istutuksia ja kasvillisuutta.

Poissaolot
Luvanvarainen poissaolo haetaan kirjallisesti etukäteen omalta opettajalta tai rehtorilta. Luokanopettaja antaa luvan enintään kolmen päivän mittaiseen poissaoloon. Pitempiin poissaoloihin luvan myöntää rehtori.

Järjestyssääntöjen rikkominen
Kurinpitokeinojen lisäksi:
 • Oppilasta, joka jättää noudattamatta koulun järjestystä tai käyttäytyy sopimattomasti, voidaan ojentaa kurinpitokeinoilla (Perusopetuslaki 36§). Kurinpitokeinoja ovat kasvatuskeskustelu, jälki-istunto, kirjallinen varoitus ja määräaikainen koulusta erottaminen.
 • Opettaja voi määrätä oppilaan tekemään laiminlyötyjä kotitehtäviä päivän jälkeen enintään yhden tunnin ajaksi. (Perusopetuslaki 36§)
 • Opettaja voi määrätä oppilaan poistumaan oppitunnilta oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi.
 • Rehtori voi määrätä oppilaan poistumaan koulusta lopputyöpäivän ajaksi.
 • Opettaja tai rehtori voi määrätä oppilaan siivoamaan tämän aiheuttaman sotkun. (Perusopetuslaki 35§)