Koulun järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt

1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN

Näiden järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää koulumme sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisömme turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Koulualue näkyy järjestyssääntöön liitettävässä kartassa. Kouluajaksi katsotaan koulun lukuvuosisuunnitelmassa määritellyt työpäivät, työjärjestykset ja tapahtumat.

Järjestyksen valvonta

Järjestyssääntöjen noudattamista valvovat kouluyhteisössä työskentelevät henkilöt. Rangaistusta määrättäessä tai muista toimenpiteistä päätettäessä noudatetaan perusopetuslain 36§ säädöksiä.

 

2. OPPILAAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET 
Oppilaan yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet

Jokaisella oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan.

Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on oikeus häiriöttömään opiskeluun ja työntekoon.

Kiusaaminen

Jokaisella on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön (PL29§). Kouluyhteisön jäseniin kohdistuva kiusaaminen, loukkaava henkinen tai fyysinen väkivalta ovat rangaistavia tekoja. Niitä ei sallita koulussamme. Kiusaamisesta on välittömästi kerrottava omalle opettajalle, lähimmälle koulun aikuiselle tai tukioppilaalle. Koulussamme on käytössä kiusaamisen vastainen KiVa-ohjelma.

Oppilaan velvollisuudet

Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, kunnes oppivelvollisuus on suoritettu ja velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti.

Oppitunnit ja työrauha

Oppituntien työrauhaa edistetään noudattamalla opettajan antamia ohjeita ja luokan omia sääntöjä. Puheenvuoroa pyydetään viittaamalla. Toisten päälle ei puhuta. Jokainen työskentelee parhaansa mukaan ja huolehtii omista koulutarvikkeistaan asianmukaisesti. Koulupäivän aikana ei syödä makeisia eikä juoda virvoitusjuomia.

Poissaolot ja vapautus koulunkäynnistä

Koulusta ei saa olla pois ilman pätevää syytä. Sairaustapauksissa huoltaja ilmoittaa luokanopettajalle tai –valvojalle viipymättä poissaolosta. Muihin poissaoloihin huoltaja pyytää etukäteen luvan koulun hallinto-ohjelman Wilman kautta. Yli kolmen koulupäivän mittaiseen poissaoloon huoltaja pyytää luvan rehtorilta

3. TURVALLISUUS, VIIHTYISYYS JA OPISKELUN ESTEETÖN SUJUMINEN

Hyvät käytöstavat

Koulussamme noudatetaan hyviä käytöstapoja ja koulumme järjestyssääntöjä.

Tervehdimme toisiamme ja puhumme toisillemme ystävällisesti ja asiallisesti.

Emme kiroile.

Oppitunneille saavumme ajoissa.

Kunnioitamme kaikkia ihmisiä ja käyttäydymme avuliaasti ja kohteliaasti.

Pyrimme edistämään työrauhaa ja luomaan kouluun ja koulunkäyntiin myönteistä ilmapiiriä.

Ruokailu

Koulussamme noudatetaan hyviä ruokailutapoja, sekä opettajien että keittiöhenkilökunnan antamia ohjeita.

Ruokailuun menemme rauhassa luokittain.

Ruokaa otamme sen verran kuin jaksamme syödä.

Ruokailun aikana emme käytä puhelimia.

Pukeutuminen

Pukeudumme asiallisesti ja tarkoituksenmukaisesti sekä hyvän tavan mukaisesti.

Päähineitä ja kenkiä käytämme vain ulkona.

Sisätiloissa emme liiku ulkojalkineissa.

Ulkovaatteet ja kengät huolehdimme niille kuuluville paikoille: 0.-5.-luokkalaiset naulakoihin ja 6.-9.-luokkalaiset omiin kaappeihin.

Oleskelu ja liikkuminen

Välitunneilla pysytään koulun alueella. Koulualueelta saa poistua vain opettajan luvalla. 0.-5.-luokkalaiset viettävät välitunnit ensisijaisesti pihalla, 6.-9.-luokkalaiset sopimuksen mukaan. Välitunnin päätyttyä siirrytään ripeästi oppitunneille. Oppitunneille kuljetaan luokkatasolle määrättyä reittiä aamuisin ja välituntien jälkeen. 0.-9.-luokkalaiset menevät luokkiinsa tai odottavat luokkansa välittömässä läheisyydessä opettajaa.

Koulupäivän jälkeen ei jäädä tarpeettomasti viettämään aikaa koulun alueelle, sen sisä- tai ulkotiloihin.

Koulumatkoilla ja retkillä noudatetaan liikennesääntöjä. Kuljetusoppilaat käyttävät autossa turvavöitä ja noudattavat kuljettajan ohjeita.

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

Arvostamme peruskorjattua, viihtyisää kouluamme.

Koulun tiloista sekä omista ja yhteisistä tavaroista pidetään hyvää huolta. Jokainen on korvausvelvol­linen toisen henkilön tai koulun omaisuudelle aiheuttamiinsa vahinkoihin, tahattomiin tai tahallisiin.

Oppituntien jälkeen huolehditaan siitä, että luokka on siistinä seuraavaa oppituntia varten.

Turvallisuus

Turvallisuuteen liittyvästä viasta tai puutteesta ilmoitetaan viipymättä koulun henkilökunnalle. Välitunnilla sattuneesta mahdollisesta tapaturmasta kerrotaan heti lähimmälle aikuiselle.

Polkupyörät, mopot, moottoripyörät, mopoautot ja muut kulkuvälineet säilytetään koulun alueella niille varatuilla paikoilla.

Kouluun tuodut sukset ja muut liikuntavälineet pidetään yhteisesti sovitussa paikassa ja kuljetetaan kotiin heti, kun niitä ei enää tarvita.

Lumipallojen, kivien yms. heittely on kielletty.

Kouluun ei saa tuoda vaarallisia eikä koulun toimintaa häiritseviä esineitä tai aineita.

Koulun käytävillä ja piha-alueella on kameravalvonta.

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö

Oppilaan omat mobiililaitteet

Mobiililaitteet ovat koulussa käyttäjän vastuulla.

Koulu ei ole korvausvelvollinen katoamis- tai särkymistapauksissa.

Mobiililaitteita ei käsitellä eikä pidetä esillä oppituntien tai muun opetussuunnitelman mukaisen opetuksen aikana, jollei opetus sitä vaadi.

6.-9.-luokkalaiset voivat käyttää laitteita sopimuksen mukaisesti.

Mobiililaitteita ei käytetä kouluruokailussa.

Internet

Emme kopioi oppilastöihin materiaalia internetistä mainitsematta lähdettä.

Toisesta henkilöstä otettua kuvaa tai videota ei ole lupa julkaista luvatta.

Sosiaalisessa mediassa käyttäydymme hyvän tavan mukaisesti.

Päihteet ja vaaralliset aineet

Lailla kiellettyjen vaarallisten tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettujen esineiden tai aineiden tuominen kouluun, koulun alueelle tai kaikkiin koulun toimintaan liittyviin tilanteisiin ja tapahtumiin on kiellettyä. Tämä koskee muun muassa alkoholia, tupakkalain tarkoittamia tupakkaa tai tupakkatuotteita, huumausainelain tarkoittamia huumausaineita, veitsiä, ampuma-aseita, voimakkaita laserosoittimia sekä vastaavia esineitä ja aineita.

Kurinpito

Järjestyssääntöjen noudattamista valvovat kouluyhteisössä työskentelevät henkilöt. Rangaistusta määrättäessä tai muista toimenpiteistä päätettäessä noudatetaan perusopetuslain 36§ säädöksiä.

Perusopetuksen oppilaan ojentamistoimenpiteitä ovat:

  • oppilaan määrääminen tekemään koulutehtäviä koulupäivän jälkeen enintään tunniksi
  • oppilaan poistaminen luokasta tai muusta opetustilanteesta jäljellä olevan oppitunnin ajaksi
  • oppilaan poistaminen koulun järjestämästä tilaisuudesta
  • opetukseen osallistumisen evääminen oppilaalta jäljellä olevan työpäivän ajaksi
  • oppilaan määrääminen jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi
  • kasvatuskeskustelu oppilaan tai oppilaan ja huoltajan kanssa
  • oppilaan määrääminen puhdistamaan tai uudelleen järjestämään tahallaan tai huolimattomuuttaan likaamansa tai epäjärjestykseen saattamansa koulun omaisuus tai tila
  • opettajan tai rehtorin oikeus henkilötarkastukseen ja oikeus ottaa oppilaalta esineitä, jotka häiritsevät oppituntia tai joista voidaan katsoa olevan vaaraa oppilaalle itselleen tai muille
  • oppilaalle annettava kirjallinen varoitus
  • oppilaan määräaikainen erottaminen koulusta  

Rehtorilla ja opettajilla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.


4. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN SEURANTA JA TARKISTAMINEN

Järjestyssääntöjen noudattamista seurataan henkilökunnan toimesta sekä niitä tarkistetaan ja muutetaan opettajainkokouksessa.

Järjestyssäännöt hyväksyy koulun johtokunta. Järjestyssääntöjä laadittaessa ja tarkistettaessa kuullaan koulun oppilaskuntaa. Huoltajien kuuleminen tapahtuu Wilmaan laitettavalla tiedotteella.

Järjestyssäännöistä tiedotetaan lukuvuosittaien jaettavassa lukuvuositiedotteessa sekä lukuvuoden alussa pidettävällä oppitunnilla.

 

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä