3.2 Oppimisympäristöt esiopetuksessa

Oppimisympäristöt - ilo kehittää yhteistä ympäristöä

Oppimisympäristö tukee toiminnallista oppimista

Esiopetuksen oppimisympäristöllä tarkoitetaan fyysistä, psyykkistä, sosiaalista, kognitiivista ja emotionaalista ympäristöä, jossa toiminta toteutuu. Oppimisympäristössä on keskeistä opettajan ja lapsen välinen sekä lasten keskinäinen vuorovaikutus, erilaiset toimintatavat ja oppimistehtävät. Esiopetuksessa lapsikeskeisyys edellyttää ohjaavaa kasvatusta, jossa aikuinen asettaa lapselle rajoja ja lapseen kohdistetaan odotuksia ja vaatimuksia.

Hyvä oppimisympäristö ohjaa lapsen uteliaisuutta, mielenkiintoa ja oppimismotivaatiota sekä tukee hänen aktiivisuuttaan ja itseohjautuvuuttaan. Se tukee monipuolisesti lapsen kasvua ja oppimista sekä oman toiminnan arviointia. Se tarjoaa lapselle tilaisuuksia leikkiin, muuhun toimintaan ja omaan rauhaan. Se on myös kieliympäristönä virikkeinen ja siinä pystytään järjestämään lapsen kielellistä kehitystä tukevaa toimintaa.

Lapsen itseilmaisullisuutta ja itsetuntemusta rakentava toiminta vaatii oppimisympäristöltä muuntautuvuutta. Luovuuteen kannustava ja inspiroiva ympäristö sisältää soveltuvia materiaaleja ja toimitiloja. Materiaalit ja esineet ovat lapsen saatavilla ja heidän näkökentässään siten että motivoituminen ja inspiraationprosessi voivat tapahtua.

Oppimisympäristössä tulee vallita iloinen, avoin, rohkaiseva ja kiireetön ilmapiiri. Työvälineiden ja materiaalien tulee olla lasten ulottuvilla. Oppimisympäristön varustus tukee myös lapsen kehittymistä nykyaikaisen tietoyhteiskunnan jäseneksi. Hyvä oppimisympäristö on terveellinen ja tukee monipuolisesti lapsen turvallisuutta. Oppimisympäristön tulee olla myös esteettisesti miellyttävä.

Yhteistyössä esiopetuksen toteuttamiseen osallistuvan henkilöstön, huoltajien ja lasten kanssa opettaja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi toimintaa, joka johtaa lapsen tunteiden, taitojen ja tietojen kehittymiseen sekä laajentaa lapsen ja samalla koko ryhmän kiinnostuksen kohteita.

Esiopetuspaikasta riippuen otetaan toimintaan osaksi ympäristön luontoulottuvuus. Metsä ja lähimaastot tarjoavat monipuolisen, vuodenaikoihin sidotun ja elämyksellisen oppimis - ja toimintaympäristön. Myös kaupunki ja sen toiminnot ovat elävä ja muuntuva oppimisympäristön osa.Oppimisympäristö edistää oppimista ja tukee luovuutta. Elävä ja muuntuva oppimisympäristö tuottaa niin lapsille kuin aikuisille hyvinvointia ja viihtyvyyttä.


Lasten osallisuus näkyy toimintaympäristössämme siten että ympäristö on muuntuva ulkoasultaan. Lasten osallisuus näkyy siinä että heidän työnsä ovat esillä ja he voivat vaikuttaa siihen miltä ympäristö näyttää.