Fortbildning på svenska läsåret 2019-2020

Nyheter på brickan

Här flaggas för kurser, utbildningar och fortbildningar som kommer in på brickan under terminen.
Mera information om tillfället finns sedan i utbildningskalendern och/eller under angiven underflik.


Fortbildning via Skolresurs

Skolor har möjlighet att via Skolresurs få skräddarsydd fortbildning i naturvetenskaper och matematik för den egna skolans personal. Utbildarna kommer till skolan och håller ca 4 tillfällen enligt det koncept skolan önskar. Om träffarna hålls efter klockan 15, är minst 3 timmar per tillfälle och träffarnas antal är 3 eller fler kan utbildningen godkännas som 1 fba för dem som deltagit i samtliga träffar.

Skolan tar själv kontakt med Skolresurs, http://www.skolresurs.fi, kaffe och semlor ordnas inte via fortbildningsbrickan!

Fortbildning i den livräddande förstahjälpen

Denna höst 2019 erbjuds fyra skolor (2 i Borgå, 1 i Lovisa, 1 i Sibbo) och lika många på våren 2020 fortbildning i den livräddande förstahjälpen. Skolans rektor kontaktar koordinatorn som sedan ger mera information om de praktiska arrangemangen.

Fortbildningen sker enligt programmet:
Innehåll:
I skolans räddningsplan finns namngivet en ansvarsperson för första hjälpen, men alla vuxna bör kunna handla i olika olyckstillbud i skolan.
Här är en kurs som går in på livshotande olyckssituationer i skolvardagen:
- främmande föremål i luftvägarna
- stora blödningar, chock
- första hjälpen vid medvetslöshet
- återupplivning
- att ringa 112

Utbildare: förstavårdare Tomas Stenstrand, Räddningsverket i Östra Nyland

Fortbildning i Borgå MI

Följande fortbildningar i Borgå Medborgarinstituts regi kan räknas som lärarfortbildning:


 
Deltagaren betalar själv kursavgiften och sköter anmälan i enlighet med Borgå MI:s allmänna anmälningsförfarande.

Fortbildning för undervisningspersonalen

Borgå, Lovisa och Sibbo har den 13 september 2017 slutit ett avtal om fortsatt samarbete kring undervisningspersonalens fortbildning. Det nya nätverket är en naturlig fortsättning på det tidigare Kunnig-UUU –nätverket. Den avgörande skillnaden att fortbildningen, som ordnas inom nätverket, nu helt och hållet finansieras av kommunerna. De reserverade medlen är inte av samma storleksklass som de senaste åren.

Nätverket har en koordinator, Katja Helenelund, som assisteras av tidigare koordinator Åsa Haglund. Därtill har projektet lokala koordinatorer i Lovisa (Alexander Smeds) och i Sibbo (Juhani Kärki).

All information gällande fortbildning samlas fortsättningsvis i fortbildningens Peda.net –portal på samma adress som tidigare (https://peda.net/hankkeet/okkul). Tillfällena hittas och presenteras i utbildningskalendern (fortbildningsbrickan) och anmälan till fortbildning sker där via. På brickan finns också den planerade finska fortbildningen. Under fliken ”Fortbildning på svenska läsåret 2018-2019” samlas under en egen flik sådan utbildning som ordnas av olika externa utbildningsarrangörer.

I och med att de ekonomiska ramarna nu är snävare kommer vi att lägga tyngdpunkten på några områden. Modersmål och matematik fortsätter som tyngdpunktsområden, ikt och välmående i skolan likaså. Hör av er med idéer, ta initiativ och förmedla kontakter till olika utbildare och teman ni stöter på. Uppbyggandet av en givande och lockande fortbildningsbricka kan inte göras av en person ensam så även här gäller tanken att vi tillsammans är starkare.

Nu, mera än tidigare, är det dags att börja se fortbildningen som kompetenshöjande, personlig utveckling och livslångt lärande. Tala fortbildning i skolorna, i lärarrummen, vid lärarmöten och vid kaffebordet. Inspirera och engagera lärarna att vilja fortbilda sig. Visa intresse för den fortbildning lärarna/kollegerna har deltagit i och reservera tid för att dela med sig av det nyinlärda.