Tavoitteet

KOPPI-hankkeet tavoitteet

1. “Kaikkialla oppii” -mallin (KOPPI) vakiinnuttaminen lukioiden toimintamalliksi

Hankkeen tavoitteena on rakentaa lukiokoulutuksessa systemaattisesti toteutettava KOPPI-malli, jonka ideana on “Kaikkialla oppii” -periaate: osa oppimisesta tapahtuu muualla kuin luokassa. (Ks. edellinen kohta “Hankkeen idea: ‘Kaikkialla oppii’ -periaate”.)

Hankkeen konkreettisena tuloksena on KOPPI-malli, joka on siirrettävissä muihin lukioihin: pysyvä malli lukiokoulutuksen toteuttamiseksi siten, että oppimisympäristö laajennetaan luokkahuoneen ulkopuolelle. Opiskelijat opiskelevat osan kursseista luokkatilan ulkopuolella mahdollisimman autenttisissa ympäristöissä.

2. Tilojen kustannustehokas käyttö

Tilakustannusten osuus lukioiden kuluista on merkittävä (Jyväskylässa 15 % = 2,5 Me, Hämeenlinnassa 18,5 % = 0,5 Me, Salossa 11% = 0,45 Me). Lukioiden rahoitus pienenee, joten lukioiden on tultava toimeen niukemmilla resursseilla. Työtapoja kehittämällä tavoitellaan pedagogisen uudistumisen ohella säästöjä tilakustannuksissa (kaikissa oppimistilanteissa ei tarvita koulun järjestämää tilaa).

Esim. Jyväskylän lukioissa tilakustannusten pieneneminen 5 %:lla merkitsee n. 100 000 säästöä. Hankkeen avulla tavoitellaan lukiokoulutuksen tilakustannusten pysyvää pienentämistä. Näin niukkenevaa rahoitusta vapautuu opetuksen järjestämiseen.

3. Lukion pedagoginen kehittäminen

Hankkeessa on tavoitteena työtapojen monipuolistaminen ja yksilöllisten oppimistapojen huomioiminen. Hankkeessa käytetään sellaisia työtapoja, jotka mahdollistavat luokan ulkopuolisen oppimisen; käytössä ovat mm. seuraavat työtavat: verkko-opiskelu, monimuoto-opiskelu, itsenäinen opiskelu (mukana opettajan tuki ja ohjaus), sosiaalinen media oppimisessa, oppiainerajat ylittävä opiskelu, ilmiöpohjaisuus, oppiminen autenttisissa oppimisympäristöissä, tiimiopiskelu, tutkiva oppiminen, projektioppiminen, flipped classroom, MOOC/SOOC/SPOC.

Hankkeessa testataan erilaisia työskentelytapoja ja tehdään päätelmiä siitä, miten eri tavat soveltuvat KOPPI-mallin mukaisesti järjestettyyn lukio-opiskeluun. Hankkeen aikana käytetään hankkeessa rakennettuja yhteisöpalvelupohjaisia alustoja (mm. www-sivun blogi, FB-ryhmä, Google Driven KOPPI-kansio) Jyväskylän ja Hämeenlinnan lukioiden opettajille osaamisen jakamiseksi.

4. Lukion vetovoiman lisääminen ja opetussuunnitelmauudistuksen tukeminen

Hankkeen avulla tuetaan opetussuunnitelmauudistusta. Monipuolisilla työskentelytavoilla mahdollistetaan erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen oppimisessa (koulun sisä- ja ulkotilat, koulun ulkopuoliset ja virtuaaliset oppimisympäristöt). Näin pyritään parantamaan opiskelijoiden kouluviihtyvyyttä ja muuttamaan toimintakulttuuria osallistavammaksi.

Konkreettinen tavoite on osallisuuden parantaminen mm. siten, että opiskelijat osallistuvat aktiivisesti erilaisten tilojen ja ympäristöjen oppimiskäytön ideointiin ja kehittämiseen.

5. Oppimisen kokonaisuuden hallinta

Formaali, nonformaali ja informaali oppiminen nähdään kokonaisuutena, johon kuuluu myös osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Tavoitteena on tukea elämänmittaisen oppimisen ajattelutavan vahvistumista.

Hankkeessa rakennetaan osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen järjestelmä tukemaan oppimisen kokonaisuuden haltuun ottamista. Oppijalle eri oppiaineissa kertyvä osaaminen tehdään näkyväksi PLE (Personal Learning Environment) -pohjaisen sähköisen osaamisportfolion avulla; alustoina käytetään Pedanetia, kyvyt.fi:tä, Office 365:tä.

6. Tutkimus

Tutkimuksesta vastaavat professori Päivi Häkkinen ja tutkija Merja Juntunen Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitokselta (yhteistyössä Opettajankoulutuslaitoksen kanssa). Tutkimus toteutetaan kehittämistutkimuksen periaatteita noudattaen.

Päätavoitteena on ymmärtää, millaisten ehtojen vallitessa KOPPI-malli toimii. Erityisinä kohteina ovat fyysinen, virtuaalinen ja pedagoginen oppimisympäristö, niiden rakenteet, menetelmät ja toimintakulttuuri sekä innovatiiviset opetus- ja arviointikäytänteet.

Tutkimuksessa pyritään löytämään vastaukset seuraaviin tutkimuskysymyksiin:

  • Voidaanko KOPPI-mallin toiminnalla lisätä koettua viihtyvyyttä ja osallisuutta?
  • Millaisia asenteita, tietoja ja taitoja KOPPI-mallin toiminnan koetaan edistävän?
  • Millä tekijöillä koetaan olevan erityisesti vaikutusta (pedagogiset ja teknologiset ratkaisut, fyysinen tila, ajankäyttö)?
Tutkimus- ja kehitysprosessit etenevät työpaketeissa rinnakkain, toistuvina suunnittelun ja käytännön toteutuksen sykleinä kehittämistutkimuksen periaatteiden mukaisesti. Tutkimus- ja kehitystyön eri vaiheissa kerätään aineistoa opiskelijoille ja opettajille tehtävillä kyselyillä, havainnoinneilla, kehitettäviin palveluihin tallentuvalla sisällöllä, haastatteluilla.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä