Psykologia 3 - Tietoa käsittelevä ihminen

Yo-tehtävän palautuskansio

Palauta tähän kansioon yo-tehtäväsi hermoimpulssin selittämisestä.

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Psykologia 3 - Tietoa käsittelevä ihminen

Tietotavoitteet
Opintojakson käytyään opiskelija: 
- ymmärtää keskeiset psykologian käsitteet siitä miten ihminen käsittelee tietoa
- hallitsee perusteet tiedonkäsittelyn hermostollisesta perustasta aivojen ja hermoston toiminnassa
- ymmärtää muistin toiminnan keskeiset piirteet
- ymmärtää ajattelun ja kielen psykologisen perustan

Taitotavoitteet

- osaa yhdistellä biologisia/neurologisia havaintoja ihmisen kognitiivisen ajattelun toimintaan
- kykenee vertailemaan eri näkemyksiä ihmisen kognitiivisista toiminnoista
- kykenee kriittisesti arvioimaan kognitiivisen psykologian teorioiden rajoituksia ja vahvuuksia 

Asennetavoitteet
- pystyy soveltamaan psykologista tietoutta elämänmyönteisesti
- kykenee kehittämään itsensä ja toiset hyväksyvää, ymmärtävää ja kunnioittavaa asennetta psykologian tiedon pohjalta 

Arviointi
10% tuntityöskentely
20% esitelmä
20% esseetehtävä
50% kurssikoe

Psykologia 3 - Tietoa käsittelevä ihminen

9.8 1. Mitä tiedonkäsittely on?  
13.8 2. Tiedonkäsittelyn tutkimus  
14.8 2. Tiedonkäsittelyn tutkimus  
16.8 3. Hermoston rakenne ja toiminta  
20.8 4. Aivojen rakenne ja toiminta  
21.8 4. Aivojen rakenne ja toiminta  
23.8 5. Hermoston viestintä  
27.8 5. Hermoston viestintä  
28.8 6. Havaitseminen Esitelmä: Havaintolait, havaintovirheet ja agnosiat
- Sara, Suvi
30.8 7. Tarkkaavaisuus Esitelmä: Suodatinteoria ja suodatinvaimennusteoria 
- Raama, Manar
Esitelmä: Tarkkaavaisuuden aivotoiminta, neglect ja ADHD
- Alina, Sanni, Fanny
3.9 8. Lyhytkestoinen muisti Esitelmä: Aistimuisti ja Touretten syndrooma
- Sami, Aurora
4.9 8. Lyhytkestoinen muisti Esitelmä: Työmuisti ja Autismi sekä Aspergerin syndrooma 
- Anni, Vilma
6.9 9. Pitkäkestoinen muisti Esitelmä: Säilömuisti ja PTSD (traumaperäinen stressihäiriö)
- Sanni, Tuulia
10.9 9. Pitkäkestoinen muisti Esitelmä: Unohtaminen, dementia ja Alzheimerin tauti
- Eeli, Niko, Aleksi
Esitelmä: Tunnetut aivovauriopotilaat ja niiden merkitys psykologiassa
- Salla, Kaisla, Kaarina
11.9 Elokuva  
13.9 Elokuva  
17.9 10. Ajattelu Esitelmä: Ajattelun kaksoisprosessointiteoriat
- Minja, Ellanoora 

18.9 11. Kielelliset toiminnot  

Kotitehtävien palautuskansio

Palauta tähän kansioon suorittamasi kotitehtävät. Palauta kaikki tiedostot kerralla yhtenä tiedostona koeviikon alkuun mennessä. Valitse oppikirjan kappaleista viisi tehtävää, joissa tarvitset eniten kertausta. Vastaa n. 50 sanan vastauksella.
Tehtävä on opintosuorituksen kannalta vapaaehtoinen.
Palauta kaikki vastaukset yhtenä tiedostona, ei siis vastaus kerrallaan.

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.