Sulje
Käynnistetään Info TV-näkymää (JavaScript pitää olla sallittuna)

Kaupungin koronatestiohje

Koulu toimii kolmessa toimipisteessä

Lukuvuonna 2020-2021 koulu toimii kolmessa toimipisteess:

Luokka-asteet 1-3 sekä pienryhmät A-rakennukseessa osoitteessa Koulunmäenkatu 6.

Luokka-asteet 4-6 Teken toimipisteessä osoitteessa Teollisuuskatu 1-3. Kulku kouluun kadulta katsottuna vastakkaiselta puolelta. Teken terveydenhoitajien vastaanotolle mennään kadun puoleisesta kulmauksesta. Th:t tiedottavat Teke-päivistään myöhemmin. 

Luokka-asteet 7-9 C-rakennuksessa Koulunmäenkatu 6.

Lukuvuoden 2020-2021 työ- ja loma-ajat


Syyslukausi 12.8.-19.12.2020
- syysloma 12.-16.10.2020, viikko 42

Kevätlukukausi 7.1.-5.6.2021
- talviloma 1.-5.3.2021, viikko 9
- pääsiäinen 2.-5.4.2021
- helatorstai 13.5.2021

Etsivän nuorisotyön


Etsivä nuorisotyöntekijä on tavoitettavissa koululla viikoittain. Peruskoulussa pääkohderyhmänä ovat 9.luokkalaiset ja heidän kanssaan tehtävä nivelvaihetyö. Harkitusti etsivä nuorisotyö voi työskennellä myös 8.luokalla olevan nuoren kanssa, jos nuoren arvioidaan tarvitsevan jo tässä vaiheessa erityistä tukea nivelvaiheeseen. Työntekijä vierailee 9.luokkalaisten tunneilla sekä on läsnä oppilaiden keskuudessa, jotta etsivä nuorisotyö tulisi tutuksi ja helposti saatavilla olevaksi palveluksi nuorelle. Etsivä nuorisotyöntekijä tarjoaa nuorelle myös mahdollisuuden kahdenkeskiseen keskusteluun tulevaisuuteen liittyen.

Etsivää nuorisotyötä, kuten muutakin nuorisotyötä, ohjaa ensisijaisesti nuorisolaki. Työssä toteutetaan nuorisolain tavoitteita sekä lisäksi noudatetaan etsivästä nuorisotyöstä säädettyjä pykäliä.

Nuorisolaki 10§:

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa alle 29-vuotias tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaansa sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Etsivä nuorisotyö aloitetaan ensisijaisesti perustuen nuoren itsensä antamiin tietoihin ja hänen omaan arvioonsa tuen tarpeesta. Nuori voi milloin tahansa omasta halustaan hakeutua etsivän nuorisotyön palvelujen piiriin. Etsivä nuorisotyö voidaan aloittaa myös muiden viranomaisten luovuttamien tietojen perusteella.

11 §Tietojen luovuttaminen etsivälle nuorisotyölle

Nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot on sen estämättä, mitä tietojen salassapidosta säädetään, luovutettava etsivää nuorisotyötä varten seuraavasti:

  • opetuksen järjestäjän on luovutettava tiedot perusopetuksen päättäneestä nuoresta, joka ei ole sijoittunut perusopetuksen jälkeisiin opintoihin;

Myös muu kuin edellä tässä pykälässä tarkoitettu viranomainen voi salassapitosäännösten estämättä luovuttaa nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot etsivään nuorisotyöhön, jos viranomainen arvioi nuoren tarvitsevan viipymättä tukea päästäkseen palvelujen ja muun tuen piiriin.

Lisätietoa ja yhteystiedot: www.nuortenaanekoski.fi/etsiva-nuorisotyo