HI02 - Kansainväliset suhteet

Opetussuunnitelma

Kurssi tarkastelee kansainvälisen politiikan keskeisiä ilmiöitä ja valtasuhteiden muutoksia 1900-luvun alusta nykypäivään. Kurssilla analysoidaan kansainvälistä politiikkaa erilaisten taloudellisten ja ideologisten mallien näkökulmista. Keskeisiä teemoja ovat kilpailun ja yhteistyön välinen jännite, tasapainon ja turvallisuuden tavoittelu sekä erilaisten poliittisten järjestelmien kilpailu. Kurssilla syvennetään tiedon hakemisen, analysoinnin ja tuottamisen taitoja sekä perehdytään kansainvälisiin suhteisiin liittyvien erityyppisten lähteiden tulkintaan ja arviointiin.

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 • hallitsee kansainvälisen politiikan peruskäsitteistön ja keskeisimmät teoreettiset selitysmallit
 • osaa hyödyntää monipuolisia tietolähteitä ja tunnistaa tiedonvälitykseen liittyvää propagandaa eri aikoina
 • osaa eritellä aatteiden ja taloudellisten eturistiriitojen merkityksen kansainvälisten suhteiden historiassa sekä pystyy arvioimaan niiden vaikutusta nykypäivään ja tulevaisuuteen
 • osaa analysoida kansainvälisten yhteistyörakennelmien sekä vastakkainasettelujen syitä ja vaikutuksia
 • seuraa aktiivisesti mediaa, osaa tarkastella kriittisesti ajankohtaisia kansainvälisiä kysymyksiä sekä pystyy arvioimaan konfliktien syitä ja ratkaisumahdollisuuksia.

Keskeiset sisällöt

Kansainvälisen politiikan perusteet
 • historian käyttö politiikan välineenä
Kansallisvaltioiden huippukausi ja maailmansotien aika
 • imperialismin, nationalismin ja muiden aatteiden vaikutukset kansainväliseen politiikkaan ja yhteiskuntiin
 • ensimmäisen maailmansodan seuraukset
 • demokraattiset ja totalitaariset valtiot kansainvälisessä politiikassa
 • ihmisoikeuskysymykset, holokausti ja muut kansanmurhat
 • toinen maailmansota seurauksineen
Jakautunut maailma
 • kylmän sodan supervaltakilpailun ideologiset, taloudelliset ja sotilaalliset muodot
 • dekolonisaation merkitys ja vaikutukset
 • kylmän sodan päättyminen ja sen seuraukset
Keskinäisriippuvuuksien maailma
 • Lähi-itä ja muut konfliktialueet sekä vastakkainasettelujen monet muodot
 • maailman uudet valtakeskittymät ja niiden vuorovaikutussuhteet
 • YK ja muut kansainväliset rauhanrakentajat

Historian ja yhteiskuntaopin kurssien suorittamisohjeet

 • Opiskelijat ottavat itse vastuun omasta oppimisestaan.
 • Tukea oppimiseen saat muilta opiskelijoilta sekä opettajalta.
 • Opiskelija ymmärtää, että opiskelemme asioita, emme kirjan sivuja.
 • Opiskelija ymmärtää, että opiskeltavasta asiasta löytyy tietoa myös muualta kuin oppikirjasta.

 • Opiskelija osaa suhtautua kriittisesti ja vertailevasti eri lähteistä saamiin tietoihin.
 • Opetusalustana toimii Pedanet, josta löytyy aikataulu, tehtävät, tärkeitä materiaaleja ja linkkejä kurssiin liittyen.
 • Pedanet on käytettävissä kaikilla päätelaitteilla (älypuhelin, tabletti, läppäri, pöytäkone jne.)

 • Kurssilla edetään opettajan antamissa puitteissa, mutta yksilöllisesti. Missään vaiheessa ei tulisi olla ns. tyhjäkäyntiä.
 • Voit auttaa kaveria hankalissa asioissa ja oppia samalla itse lisää
 • Asioita voi opiskella myös etukäteen
 • Samassa tilanteessa olevien kavereiden kanssa voi keskustella aiheeseen liittyvistä asioista
 • Haasta opettajaa!

 • Viikon tavoitteet löytyvät kurssin etusivulta Pedanetistä.
 • Kurssilla ei tehdä perinteisiä muistiinpanoja. Valmiita muistiinpanoja löytyy suoraan Pedanetistä.

Uuden asian oppiminen

Uuden asian opettelu ja oppiminen tapahtuu erilaisilla menetelmillä, riippuen opiskeltavasta asiasta. Menetelmiä ovat:

 1. Itsenäinen perehtyminen opeteltavaan asiaan kirjan tai Internetin avulla
 2. Pienryhmätyöskentely
 3. Opettajan antama opetus yksittäiselle oppilaalle, pienryhmälle tai koko ryhmälle

Arviointi

Kurssin arvosana koostuu seuraavista osioista:

 • koe 70p
 • arvioitava kotityö 20p
 • testit 20p
 • itsearviointi 10p
yhteensä 120 pistettä

Lisäksi yleinen tuntiaktiivisuus vaikuttaa lopulliseen arvosanaan erityisesti rajatapauksissa.

Esimerkkejä pisteytyksestä:
 • 114p = 10-
 • 97p = 9-
 • 81p = 8-
 • 64p = 7-
 • 47p = 6-
 • 30p = 5-