Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma v. 2020-2023

Takamaan koulun tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma v. 2020-2023

Tavoite  

Tasa-arvo- ja yhdenmukaisuussuunnitelman tarkoituksena on syrjinnän ennaltaehkäisy ja tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen oppimisympäristön kehittäminen. Perusopetuksen tehtävänä on tarjota jokaiselle oppilaalle yhtäläiset mahdollisuudet hankkia yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja sekä taitoja. Yhteneväistä on myös se, että tyttöjä ja poikia tulee tukea opetuksen ja ohjauksen avulla niin, että he voivat tehdä oppiaine-, koulutus- ja uravalintoja yksilöllisten ominaisuuksiensa, vahvuuksiensa ja motivaatiotekijöidensä, ei sukupuolensa perusteella.

Opetuksen ja ohjauksen näkökulma

Opetuksen tulee olla sukupuolitietoista. Jokainen oppiaine edistää sukupuolten tasa-arvoa omalla tavallaan. Työtapojen, oppimisympäristöjen ja yhteistyökumppaneiden valinnassa kiinnitetään huomiota sukupuolittuneiden asenteiden ja käytänteiden tunnistamiseen ja muuttamiseen. Opettajien tulee tiedostaa stereotyyppiset sukupuolikäsitykset, jotka ilmenevät asenteissa, käyttäytymisessä sekä siinä miten oppilas kohdataan yksilönä.

Oppilaita ja opettajia kohdellaan samalla tavalla tilanteesta tai asiasta riippuen. Eriarvoista kohtelua ei sallita. Oppilaiden jakaminen sukupuolen mukaisiin ryhmiin on joskus perusteltua esim. liikunnassa työjärjestysteknisistä tai resurssisyistä. Sukupuolisuuteen liittyviä asioita käsitellään avoimesti eri oppiaineissa ja esim. luokkapiirissä. Oppimateriaalit valitaan sukupuoli- ja tasa-arvotietoisesti sekä kriittisesti välttäen stereotyyppisten roolimallien jakamista. Oppilaita kohdellaan yhdenvertaisesti koulun arjessa esim. luokassa, käytävillä ja ruokalassa. Sukupuoli ei oikeuta löysempää tai ankarampaan kohteluun.

Sukupuolitietoinen opettaja ja koulunkäynnin ohjaaja: 

 • ymmärtää sukupuolta muokkaavia sosiaalisia ja kulttuurillisia tekijöitä sekä tietää, että niihin voi vaikuttaa
 • tunnistaa omia taipumuksia suhtautua oppilaisiin eri tavoin sukupuolen mukaan
 • antaa oppilaille tilaa olla omanlaisensa
 • purkaa työyhteisössään opetuksen sukupuolittavia ajattelu- ja vuorovaikutusmalleja sekä käytäntöjä
 • edistää tasa-arvoa aktiivisesti ja tietoisesti luokassa ja kouluyhteisössä valitessaan oppimateriaaleja, työtapoja ja yhteistyökumppaneita.
 • opettaa tunnistamaan sukupuoleen liittyviä odotuksia ja luuloja ja auttaa ymmärtämään, että heidän ei tarvitse rajoittaa omaa toimintaansa niiden mukaan.

Uskonnollinen tasa-arvo toteutuu siten, että uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetusta annetaan perusopetuslain määräämällä tavalla.
 

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuustilanteen kartoitus Takamaan koulussa  

Syyslukukauden loppupuolella kolmas-, neljäs-, viides- ja kuudesluokkalaisille tehdään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely. Kysely on muokattu Opetushallituksen tasa-arvokyselyn kysymyksistä. Kyselyn tulokset käsitellään henkilökuntakokouksessa ja laajennetun yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän ja oppilaskunnan hallituksen yhteisessä kokouksessa 15.1.2020. Kokoukset voivat päättää kevätlukukaudella toteutettavista toimenpiteistä.

Maaliskuun alkupuolella 2020 kaikissa luokissa käsitellään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioita oman opettajan johdolla oppilaiden ikätaso ja osallisuus huomioiden. Minna Canthin päivänä 19.3. pidetään yhteinen tilaisuus, jossa esitellään oppilaskyselyn tulokset ja käsitellään tasa-arvoon liittyviä asioita.
 

Takamaan koulun oppilaskysely

Luokka _________ Vastaajan sukupuoli □ tyttö □ poika

 

 

Kyllä

Ei

1.

Tuletko mielelläsi kouluun?

 

 

2.

Tunnetko olosi turvalliseksi koulussa?

 

 

3.

Pystytkö kääntymään opettajan puoleen, jos sinulla on huolia koulussa?

 

 

4.

Oppilaan sukupuoli vaikuttaa siihen, miten opettaja kohtelee häntä.

 

 

5.

Oppilaan sukupuoli vaikuttaa opintosuoritusten arviointiin.

 

 

6.

Opettajat sallivat tyttöjen ilmaista mielipiteitään tunnilla.

 

 

7.

Opettajat sallivat poikien ilmaista mielipiteitään tunnilla.

 

 

8.

Olen kuluneen lukuvuoden aikana kokenut vartaloon tai seksuaalisuuteen kohdistuvia huomautuksia tai nimittelyjä.

 

 

9

Olen saanut epäasiallisia viestejä tai puheluja.

 

 

10.

Onko koulusi tasa-arvoinen?

 

 

Miten kehittäisit tasa-arvoa koulussamme?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Viides- ja kuudesluokkalaiset alleviivaavat toisen alla olevista vaihtoehdoista.

Liikuntatunnilla olen mieluimmin a) sekaryhmässä b) poikien tai tyttöjen erillisryhmässä.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Seksuaalista häirintää ja sukupuolen perusteella tapahtuvaa häirintää koskeva ohjeistus

Seksuaaliseen ja sukupuoleen perustuvan häirinnän ennalta ehkäisemisen pohjana on koulun positiivinen ja salliva ilmapiiri. Eri oppianeiden opetuksen yhteydessä käydään läpi sukupuolten välisiä eroja. Mediakasvatuksen osana oppilaita opastetaan internetissä tapahtuvan seksuaalisen häirinnän huomaamiseen ja siihen, miten vältytään häirinnältä.

 • Seksuaalinen häirintä on vartaloon tai seksuaalisuuteen kohdistuvia ikäviä huomautuksia tai nimittelyä,
 • loukkaavaa kaksimielistä tai härskiä puhetta,
 • sosiaalisessa mediassa julkaistua materiaalia, joka koetaan loukkaavaksi tai ahdistavaksi,
 • epäasiallisia viestejä tai puheluita,
 • lähentelyä tai fyysistä koskettelua, joka koetaan epämiellyttäväksi tai ahdistavaksi tai
 • seksuaalisia ehdotuksia. 

Takamaan koulun toimenpiteet seksuaalisen häirinnän tapauksessa:

Seksuaalisen häirinnän kohteeksi joutuneen tulisi kertoa tai ilmaista häirintään syyllistyneelle, että hänen tulisi lopettaa ahdistavaksi tai epämiellyttäväksi koettu käytös. Häirintätapauksesta kerrotaan koulun henkilökunnalle esimerkiksi rehtorille, luokanopettajalle, erityisopettajalle, koulunkäynnin ohjaajalle, kouluterveydenhoitajalle tai koulukuraattorille. Jokaisen oppilaan tulee osata ja uskaltaa puuttua koulussa esiintyvään häirintään ja pitää häirityn puolta. Myös huoltaja voi olla yhteydessä edellä mainittuun henkilökuntaan.

Henkilökunnan tehtävä on kuunnella ja ottaa selvää asiasta mahdollisimman tarkasti. Asiassa kuullaan molempia osapuolia ja häirintään syyllistyneelle kerrotaan selkeästi, mitä ei saa tehdä. Tapaus dokumentoidaan. Asianosaisten huoltajia tiedotetaan asian selvittelystä ja tarvittaessa huoltajat kutsutaan mukaan selvitystilaisuuteen. Oppilaalle voidaan tarjota terveydenhoitajan, kuraattorin tai koulupsykologin apua. Tarvittaessa ollaan yhteydessä muihin viranomaisiin tai tehdään tutkintapyyntö poliisille.

Takamaan koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivityksestä ja tiedottamisesta vastaa oppilaskunnan hallitusta ohjaava opettaja. Tasa-arvosuunnitelman päivityksen yhteydessä on tarpeen arvioida, miten sovitut toimenpiteet ovat toteutuneet. Tämä arvioiti voi toimia pohjana uusien toimenpiteiden valmistelulle.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä