Takamaan koulun suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Takamaan koulun suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön

Koulun turvallisuussuunnitelma  pidetään ajan tasalla erilaisiin vaara ja väkivaltatilanteisiin pyritään varautumaan tiedottamisella, koulutuksella ja harjoittelemalla. Syyskuun aikana perehdytetään kaikki uudet työntekijät talotekniikka, turvallisuus ja pelastusasioihin rehtorin toimesta.

 

Koulun tasolla

 

Koulun säännöt päivitetään lukuvuoden alussa. Koulun säännöt pidetään yksinkertaisina ja ymmärrettävinä. Sääntöjä päivitettäessä kuullaan oppilaita ja oppilaskunnan hallitusta. Takamaan koulun säännöt ovat näkyvillä kaikissa luokissa. Koulun säännöt käydään läpi yhteisessä päivänavauksessa rehtorin toimesta. Tämän jälkeen pidetään sääntötunti luokissa.

 

Välituntivalvonta: välituntivalvojien määrä pidetään riittävänä välitunnilla olevaan oppilasmäärään nähden. Koulun piha-alueella on aamuvalvonta klo 8.00 – 8.15.

 

Ohjatut välitunnit: liikuntavälkät, kirjastovälitunnit

 

Kummitoiminta: esikoululaiset/neljäsluokkalaiset

 

 Oppilaskunnan toiminta rakennetaan osaltaan tukemaan kiusaamisen vastaista toimintaa ja parantamaan yhteishenkeä.

 

Koulun yhteiset teemapäivät: teemapäivät kirjataan lukuvuosisuunnitelmaan  

 

Yhteispelikäytännöt: tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä luokkien ja ryhmien toiminnan edistäminen

 

 Yhteisöllinen oppilashuoltotyö

Yhteisöllinen oppilashuolto on koko koulua tukevaa ensisijaista ja ennaltaehkäisevää toimintaa. Yhteisöllisen oppilashuoltotyön tavoitteena on vahvistaa koulun yhteisöllistä toimintakulttuuria sekä tukea kouluyhteisön, luokkien ja oppilasryhmien kokonaisvaltaista hyvinvointia ja turvallisuutta. Yhteisöllinen oppilashuoltotyö kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville.

Takamaan  koulussa on yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä, jonka puheenjohtajana toimii rehtori. Koulun monialaisen oppilashuoltoryhmän jäseniä ovat rehtori, erityisopettaja, koulukuraattori, koulupsykologi sekä kouluterveydenhoitaja.

Koulun yhteisöllisen oppilashuoltotyön tehtäviä ovat mm:

 • Kouluympäristön hyvinvointia, terveellisyyttä, esteettömyyttä ja turvallisuutta lisäävät toimet
 • Koulutyön ja opintojen järjestäminen hyvinvointia ja mielenterveyttä tukevina toimina
 • Oppilaiden tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä luokkien ja ryhmien toiminnan edistäminen
 • Kiusaamista, väkivaltaa ja häirintää ehkäisevät ja vähentävät toimet
 • Oppilaiden osallisuutta lisäävät toimet
 • Yhteistoiminta koulun ulkopuolisten tahojen kanssa

Oppilashuoltoryhmän kokoukset aiheineen kirjataan lukuvuosisuunnitelmaan.

 

Yksilöllinen tuki, tarvittava hoito, muut toimenpiteet ja jälkiseuranta sekä tekijän että sen kohteena olevan osalta.

 

 Koulukuraattori

Toimii opettajan tukena luokkatasoisessa toiminnassa, tapaa ja ohjaa yksilö- ja ryhmätasolla, tekee yhteistyötä vanhempien ja mahdollisten yhteistyötahojen kanssa. Yksilöllinen tuki tilanteissa, joissa kiusaaminen vaikuttanut selvästi mielialaan ja arkeen. Yhteistyö vanhempien kanssa ja mahdollisten yhteistyötahojen kanssa.

Kouluterveydenhoitaja

Terveystarkastusten yhteydessä kysytään aina kiusaamisesta, kirjallisesti 1., 3. ja 5. –luokilla, oppilailta ja vanhemmilta. Tarvittaessa jatkotyö. Akuuteissa kiusaamis- ja väkivaltatilanteissa fyysisen vamman tarkastus ja hoito.

Koulupsykologi

Vastaanotolla kysytään aina kiusaamisesta lapselta ja vanhemmalta. Yksilöllinen tuki tilanteissa, joissa kiusaaminen vaikuttanut selvästi mielialaan ja arkeen. Yhteistyö vanhempien  ja mahdollisten yhteistyötahojen kanssa.

Kiva-koulu hankkeen toimintamallit ja toimenpiteet Takamaan koulussa

KiVa Koulu -ohjelma tarjoaa koulun henkilökunnalle tietoa kiusaamisesta ja siihen puuttumisesta sekä pyrkii sitouttamaan kaikki koulun aikuiset kiusaamisen vastaiseen työhön. Välituntivalvojilla on  heijastinliivit, jotka lisäävät heidän näkyvyyttään ja muistuttavat sekä oppilaita että välituntivalvojia itseään siitä, että heidän tärkeä tehtävänsä on vastata kaikkien turvallisuudesta.

KiVa Koulu -ohjelma sisältää Kiva-tunteja välitehtävineen, jotka viedään läpi yhden lukuvuoden aikana.  Oppitunneilla keskustellaan mm. toista kunnioittavasta käytöksestä, ryhmässä toimimisesta, ja kiusaamisesta sekä tehdään erilaisia harjoituksia ja ryhmätöitä. Oppitunteja ja teemoja täydentää mm.  KiVa- tietokonepeli. KiVa-tunteja pidetään ensimmäisellä ja neljännellä luokalla em. materiaalin avulla oman opettajan toimesta. Muilla luokka-asteilla asia pidetään esillä mm. sähköisten KiVa-materiaalien avulla. Rehtori pitää syyslukukauden alkupuolella kaikille luokille aiheeseen liittyvän oppitunnin, jonka aikana esitellään Kiva-kyselyn tulokset keskeisin osin ja toimenpiteet kiusaamistapauksessa oppilaan näkökulmasta: mikä on kiusaamista, miten pitää toimia jos joutuu kiusatuksi tai havaitsee kiusaamista.

Toimenpiteet yksittäisessä kiusaamistapauksessa

KiVa Koulu -ohjelmassa keskitytään paitsi kiusaamisen ennaltaehkäisemiseen, myös mahdollisimman tehokkaaseen kiusaamistapauksiin puuttumiseen. Kussakin mukana olevassa koulussa toimii vähintään kolmen opettajan tai muun aikuisen muodostama koulutiimi. He toimivat oman koulunsa asiantuntijoina kiusaamista koskevissa asioissa. Takamaan koulun Kiva-tiimin muodostavat rehtori, luokanopettaja/erityisopettaja.

Kun vanhempi ottaa yhteyttä kouluun kiusaamisasiassa tai oppilas kertoo kiusaamisesta opettajalle, selvitetään ensin, onko kysymyksessä systemaattinen kiusaaminen, satunnaisempi konflikti, riita lasten välillä tai esimerkiksi väärinkäsityksiin perustuva loukkaantuminen. Opettaja tai opettajat yhdessä selvittävät kiusaamistapausta. Kiusaamisasia voidaan ohjata koulun Kiva-tiimille (erillinen lomake, johon kirjaukset tehdään). Jatkuvan kiusaamisen tunnusmerkit täyttävistä tapauksista välitetään tieto koulutiimille, jonka jäsenet ryhtyvät selvittämään asiaa ja käymään keskusteluja eri osapuolten kanssa. Tiimin jäsenet keskustelevat ensin kiusatun oppilaan ja tämän jälkeen jokaisen kiusaamiseen osallistuneen oppilaan kanssa yksitellen. Kiusaamisessa mukana olleet lapset tavataan vielä ryhmänä. Kun on sovittu, miten he muuttavat käyttäytymistään, sovitaan uudesta tapaamisesta, nk. seurantakeskustelusta. Sekä kiusatun että kiusaamiseen osallistuneiden kanssa tavataan uudelleen ja varmistetaan, että kiusaaminen on todella loppunut.

Vanhempia informoidaan kaikista tiimin käsiteltävänä olleista omaa lasta koskevista tapauksista. Tarvittaessa vanhempia voidaan pyytää koululle selvittämään asiaa. Ensisijaisesti kiusaamiseen liittyvät keskustelut käydään kuitenkin koulun aikuisten ja oppilaiden välillä.

Takamaan koulun kurinpitotoimet kiusaamis – ja  väkivaltatilanteissa

Rehtorilla tai koulun opettajalla on oikeus ottaa haltuunsa kielletty esine tai sellainen tai aine, jolla oppilas häiritsee opetusta tai oppimista (esim. kännykkä). Jos oppilas ei anna kyseistä esinettä tai ainetta, opettajalla tai rehtorilla on oikeus käyttää välttämättömiä voimakeinoja. Kun esine otetaan haltuun, siitä ilmoitetaan aina huoltajille.

Koulun opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa oppilaan mukana olevat tavarat, oppilaan hallinnassa olevat koulun säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaatteensa. Tarkastaminen koskee esineitä ja aineita, jotka vaarantavat oppilaan oman tai muiden turvallisuuden.  Tällä taataan turvallinen ja rauhallinen toimintaympäristö kaikille. Tarkastaminen edellyttää perusteltua ja ilmeistä syytä. Läsnä tulee olla kaksi aikuista, joista toisen oppilas voi valita, mikäli mahdollista. 


Ojentamiseen ja kurinpitotoimiin liittyvä toimivalta ja menettelytavat

Opettaja:

 • oppilaan kanssa käytävä kasvatuskeskustelu max. 2h (POL 35§, tunnin aikana, tunnin jälkeen, koulupäivän jälkeen, dokumentoidaan)
 • häiritsevän tai kielletyn esineen tai aineen pois ottaminen (POL 36§, dokumentoidaan)
 • oppilaan tarkastaminen: oppilaan mukana olevat tavarat, oppilaan hallinnassa olevat koulun säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaatteensa, kielletyn esineen tai aineen haltuun ottamiseksi, jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta, jos tällaisen esineen tai aineen hallussa pito on ilmeistä ja oppilas pyynnöstä huolimatta kieltäytyy niitä luovuttamasta tai ei luotettavasti osoita, ettei hänen hallussaan niitä ole (POL 36§, dokumentoidaan)
 • luokasta poistaminen (POL 36§, koululla valvontavelvollisuus, dokumentoidaan)

Jos poistettava oppilas koettaa vastarintaa tekemällä välttää poistamisen, rehtorilla ja opettajalla on oikeus käyttää sellaisia oppilaan poistamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina oppilaan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen.

 • jälki-istunnon määrääminen max. 2h (POL 36§, oppilaan kuuleminen, rangaistuksen syyn yksilöinti oppilaalle, rangaistuksen kirjaaminen, voidaan teettää tehtäviä ja harjoituksia, dokumentoidaan)

Rehtori:

· rehtorin puhuttelu tai kasvatuskeskustelu

· oppilaan poistaminen koulusta loppupäivän ajaksi (POL 36§)

· kirjallinen varoitus (POL 36§, yksilöitävä toimenpiteeseen johtava teko tai laiminlyönti, kuultava oppilasta ja hankittava muu tarpeellinen selvitys, huoltajien kuuleminen, rangaistuksen kirjaaminen), vaatii ensin jälki-istuntoja samasta aiheesta esim. häiriköinti, tottelemattomuus, sääntöjen noudattamatta jättäminen.

Koulumatkalla tapahtuneesta

Koulun opettaja tai rehtori ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle. Koululla ei ole kuitenkaan toimivaltaa määrätä rangaistuksia koulumatkoilla sattuneista tapauksista. Järjestyssäännöt eivät ole voimassa koulumatkalla.

 

Yhteistyö huoltajien kanssa

 Pohja kiusaamista, väkivaltaa ja häirintää ehkäisemälle toiminnalle luodaan yhteistyöllä ja ennakoivalla tiedottamisella: vanhempainillat, Wilma, koulun syystiedote.

 

Yhteistyö  viranomaisten kanssa

Sosiaalitoimi, lastensuojelu (tarvittaessa)

Poliisi (tarvittaessa)

Vakavissa pahoinpitelyissä koulu ottaa yhteyttä poliisiin ja konsultoi lastensuojelun kanssa.

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä