Oppilashuollon suunnitelma

Oppilashuollon suunnitelma, Takamaan koulu

Oppilas- ja opiskeluhuoltolain tuomat muutokset koulun oppilashuollossa astuivat voimaan 1.8.2014.

Lain tarkoituksena on:

-edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä osallisuutta ja ehkäistä ongelmien syntymistä;

-edistää oppilaitosyhteisön ja opiskeluympäristön hyvinvointia, terveellisyyttä ja turvallisuutta, esteettömyyttä, yhteisöllistä toimintaa sekä kodin ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä;

-turvata varhainen tuki sitä tarvitseville;

-turvata opiskelijoiden tarvitsemien opiskeluhuoltopalvelujen yhdenvertainen saatavuus ja laatu;

-vahvistaa opiskeluhuollon toteutumista ja johtamista toiminnallisena kokonaisuutena ja monialaisena yhteistyönä.

Käytettävissä olevat oppilashuollon asiantuntijapalvelut:

Psykososiaalisia ja kouluterveydenhuollon palveluita on koululla saatavilla seuraavasti:

Koulukuraattori työskentelee koululla sopimuksen mukaan. Kuraattorille voi oppilas ohjautua esim. huoltajan, opettajan tai terveydenhoitajan ohjaamana. Kuraattoripalvelut perustuvat vapaaehtoisuuteen. Kuraattori tekee myös ennaltaehkäisevää työtä esim. järjestämällä ryhmäkeskusteluja oppilaille.

Terveydenhoitaja on tavattavissa tiistaisin.

Koulupsykologi käy koululla kerran kuukaudessa koulun yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kokouksissa ja muuten tarpeen mukaan. Koulupsykologi on koululla tavattavissa konsultaatiota varten yhteisöllisen oppilashuoltotunnin yhteydessä.

Oppilashuoltoryhmät ja niiden toiminta

Opiskeluhuolto on ensisijaisesti ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä koko kouluyhteisölle. Lisäksi oppilailla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon, jolla tarkoitetaan koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja, opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja ja monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa.

Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa. Oppilaan omat toivomukset ja mielipiteet otetaan huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muiden henkilökohtaisten edellytystensä mukaisesti.

Oppilashuoltotyön toteuttajina ovat seuraavat ryhmät:

 • Takamaan koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä
 • Yksilöllinen oppilashuoltoryhmä
 • Pedagoginen ryhmä ( painopiste oppimiseen liittyvissä asioissa)

Yhteisöllinen oppilashuoltotoiminta

Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän työnä on edistää oppilaiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä ja sosiaalista vastuullisuutta sekä oppimisympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä.

Takamaan koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä: rehtori, erityisopettaja, kuraattori, terveydenhoitaja ja psykologi. Oppilashuoltoryhmän kokoukseen voi osallistua opettajan/opettajien/ohjaajien lisäksi asiantuntijoita. Rehtori kutsuu ja toimittaa esityslistan noin viikkoa ennen sähköpostin välityksellä. Rehtori johtaa keskustelua. Erityisopettaja kirjaa ja arkistoi muistion.

Yksilökohtainen oppilashuolto

Yksilöllinen oppilashuoltotyö:

Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä oppilasta koskevaa monialaista oppilashuoltoa. Kouluterveydenhuollossa toteutettavat laajat terveystarkastukset sekä muut määräaikaistarkastukset ovat osa yksilökohtaista oppilashuoltoa ja niistä tehtävät yhteenvedot tuottavat tietoa myös yhteisöllisen oppilashuollon toteuttamiseen. Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteena on seurata ja edistää oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Tärkeätä on myös varhaisen tuen turvaaminen ja ongelmien ehkäisy. Oppilaiden yksilölliset edellytykset, voimavarat ja tarpeet otetaan huomioon sekä oppilashuollon tuen rakentamisessa että koulun arjessa.

Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu aina oppilaan sekä tarpeen niin vaatiessa huoltajan suostumukseen. Oppilaan osallisuus, omat toivomukset ja mielipiteet otetaan huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muiden henkilökohtaisten edellytystensä mukaisesti. Vuorovaikutus on avointa, kunnioittavaa ja luottamuksellista. Työ järjestetään niin, että oppilas voi kokea tilanteen kiireettömänä ja hän tulee kuulluksi. Oppilashuoltotyössä noudatetaan tietojen luovuttamista ja salassapitoa koskevia säännöksiä.

Yksittäisen oppilaan asiaa käsiteltäessä oppilashuoltoryhmä kootaan tapauskohtaisesti ja ryhmän kokoonpano perustuu oppilaan tai tarvittaessa huoltajan suostumukseen. Oppilaan tai huoltajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella asian käsittelyyn voi osallistua tarvittavia oppilashuollon yhteistyötahoja tai oppilaan läheisiä. Ryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus pyytää neuvoa oppilaan asiassa tarpeellisiksi katsomiltaan asiantuntijoilta. Suostumusta ei sen sijaan tarvita tehostettuun ja erityiseen tukeen liittyviin käsittelyihin ja selvitysten laadintaan, jotka tehdään monialaisessa yhteistyössä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa.

Yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelystä oppilashuoltoryhmässä laaditaan oppilashuoltokertomus. Ryhmän koolle kutsunut työntekijä kirjaa yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi välttämättömät tiedot oppilashuoltokertomukseen. Kirjauksia voivat tehdä myös muut asiantuntijaryhmän jäsenet. Kouluterveydenhoitaja, psykologi, kuraattori ja erityisopettaja kirjaavat lisäksi oppilashuoltotyön omiin potilas- ja asiakasrekistereihinsä.

Oppilashuoltokertomus laaditaan jatkuvaan muotoon, joka etenee aikajärjestyksessä. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki edellyttää, että kertomukseen kirjataan seuraavat asiat:

 • yksittäisen oppilaan nimi, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot sekä alaikäisen oppilaan huoltajan tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot
 • kirjauksen päivämäärä sekä kirjauksen tekijä ja hänen ammatti- tai virka-asemansa
 • kokoukseen osallistuneet henkilöt ja heidän asemansa
 • asian aihe ja vireille panija
 • oppilaan tilanteen selvittämisen aikana toteutetut toimenpiteet kuten arviot, tutkimukset ja selvitykset
 • toteutetut toimenpiteet kuten yhteistyö eri tahojen kanssa sekä aiemmat ja nykyiset tukitoimet
 • tiedot asian käsittelystä ryhmän kokouksessa, tehdyt päätökset ja niiden toteuttamissuunnitelma sekä
 • toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat tahot

Ohjeet monialaisen oppilashuoltoryhmän koolle kutsumiseen:

 • huolen havainnut henkilö kokoonkutsujana
 • konsultoi tarvittaessa yleisellä tasolla kuraattoria/psykologia/kouluterveydenhoitajaa
 • keskustelu oppilaan kanssa
 • yhteydenotto huoltajiin
 • lupalappu kotiin, palautus
 • voidaan myös sopia asia puhelimessa ja täyttää lappu palaverin aluksi
 • kokoonkutsuja kutsuu muut koolle

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä