Kuvataide

Kuvataide

 

Kuvataiteen lyhytvalinta 2vvt/9.luokalla

 

Graffa

Sisällöt ja työskentelytavat: Kaksiulotteista ja digitaalista käyttötaidetta käsin sekä koneella. Opiskelet ja kokeilet eri käyttögrafiikan muotoja, esim. sarjakuva, mainos, kirjan- tai levynkansi, muu kuvitus, kuvallisen lehtiartikkelin taittaminen, valokuvaus järjestelmäkameralla tai kuvankäsittely. Suunnittelet opettajan ohjauksessa oman tehtäväpakettisi kurssin alussa ja toteutat sen. Työskentely painottuu vahvasti yksilötyöskentelyyn.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Arvioinnissa painottuvat aktiivisuus, pitkäjänteisyys ja opitun soveltamiskyky.

 

Muotoilu

Sisällöt ja työskentelytavat: Kolmiulotteista ilmaisua monin materiaalein. Tutustut kolmiulotteisen työskentelyn eri tekniikoihin ja materiaaleihin (esim. paperiveistos, rakentelu, keramiikka, luonnonmateriaalit, jätemateriaalin hyödyntäminen jne.) Työskentelet valintasi mukaan yksin tai yhdessä muiden kanssa. Suunnittelet opettajan ohjauksessa oman tehtäväpakettisi kurssin alussa ja toteutat sen.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Arvioinnissa painottuvat aktiivisuus, pitkäjänteisyys ja opitun soveltamiskyky.

 

 

Opetuksen tavoitteet

       

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään monipuolisesti kuvallisen ja muun taiteellisen tuottamisen menetelmiä

S1

S2

S3

L1

L3

L4

L5

Taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin havainnoiminen

Oppilas osaa käyttää erilaisia havaintovälineitä ympäristön ja sen kuvien tarkastelussa ja tuottamisessa.

 

 

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan omista ja muiden havainnoista ja ajatuksista sekä perustelemaan näkemyksiään

S1

S2

S3

L2

L4

L5

L6

Havaintojen ja ajattelun vaikutusten pohtiminen

 

Oppilas osaa sanallistaa havaintojaan ja ajatteluaan taiteesta, ympäristöstä ja muusta visuaalisesta kulttuurista.

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan visuaalisesti erilaisia välineitä ja tiedon tuottamisen tapoja käyttäen eri ympäristöissä

S1

S2

S3

L2

L3

L4

L5

Havaintojen ja ajatusten visuaalinen ilmaiseminen

Oppilas osaa ilmaista havaintojaan ja ajatuksiaan visuaalisesti erilaisia välineitä ja tiedon tuottamisen tapoja käyttäen.

T4 ohjata oppilasta soveltamaan erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä syventämään visuaalisen tuottamisen taitojaan

S1

S2

S3

L2

L3

L5

L6

Visuaalisen ilmaisun taitojen syventäminen

 

Oppilas osaa käyttää tavoitteellisesti erilaisia kuvallisen tuottamisen materiaaleja, tekniikoita ja keinoja visuaalisessa ilmaisussaan.

T5 ohjata oppilasta tutkivaan lähestymistapaan itsenäisessä ja yhteistoiminnallisessa kuvallisessa työskentelyssä

S1

S2

S3

L1

L2

L3

L5

Tutkivan lähestymistavan käyttäminen

 

Oppilas osaa käyttää tutkivaa lähestymistapaa itsenäisesti tai ryhmässä työskennellessään.

 

T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkitystä yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle historian ja kulttuurin näkökulmista

S1

S2

S3

L2

L3

L6

L7

Visuaalisen kulttuurin merkityksen tarkasteleminen

Oppilas osallistuu tulkinnoillaan keskusteluun taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkityksestä.

T7 innostaa oppilasta soveltamaan eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja kuvallisessa tuottamisessaan

S1

S2

S3

L1

L2

L5

L6

Kulttuuristen kuvailmaisun tapojen soveltaminen

Oppilas osaa soveltaa joitakin kulttuurisesti erilaisia kuvailmaisun tapoja.

T8 ohjata oppilasta ottamaan kantaa taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviin arvoihin

S1

S2

S3

L3

L4

L6

L7

Näkemysten esittäminen

Oppilas osaa ilmaista näkemyksiään taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista.

T9 kannustaa oppilasta ottamaan visuaalisessa ilmaisussaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys

S1

S2

S3

L1

L2

L4

L7

Visuaalinen ilmaiseminen ja vaikuttaminen

Oppilas tarkastelee visuaalisessa ilmaisussaan kulttuurista moninaisuutta ja kestävää kehitystä sekä tunnistaa visuaalisen vaikuttamisen mahdollisuuksia.