Valinnaisaineet

Valinnaisaineet

Valinnaisuus vuosiluokilla 8.-9., ohjeita valintojen tekemiseen

Ylöjärven peruskouluissa opiskellaan 7.vuosiluokalla kaikille yhteisiksi määrättyjä aineita. Oppilaiden vuosiviikkotuntimäärä on 7.luokalla 30 tuntia, vapaaehtoista A2-kieltä opiskelevilla oppilailla viikkotuntimäärä on 32 tuntia. Ylöjärvellä 7.luokalla taide- ja taitoainevalinnainen on kaikilla käsityö, jota opiskellaan yksi vuosisiikkotunti. Toinen valinnainen on tunne- ja vuorovaikutustaidot, jota opiskellaan sekä 7. että 8.luokalla yksi vuosiviikkotunti. Oppilaat saavat muokata omaaopiskelusuunnitelmaansa 7. ja 8.luokan aikana omien toiveidensa suuntaisiksi valinnaisuuden kautta.

Uuden opetussuunnitelman mukaan kaikille yhteisiä oppiaineita on 8.luokalla 25 tuntia viikossa ja valinnaisaineita 5 tuntia viikossa, joista yksi on edellä mainittu ennalta määrätty valinnainen aine, tunne- ja vuorovaikutustaidot. Yhteisten aineiden viikkotuntimäärä on 9.luokalla 24 tuntia ja valinnaisten 6 tuntia. Koulu tarkentaa oman vuosittain toteutuvan valinnaisainetarjontansa lukuvuosisuunnitelmaan syksyisin. Mikäli oppilas vaihtaa koulua, hän voi joutua vaihtamaan valinnaisaineitaan.

KAKSIVUOTISTEN VALINNAISAINEIDEN VALINTA VUOSILUOKILLE 8. JA 9.

Oppilas tekee 7.luokalla kaksi valintaa 8. ja 9.luokan ajaksi: yhden osaamista syventävän taide- ja taitoaineen (kotitalous, kuvataide, käsityö, liikunta tai musiikki) ja toisen valinnaisen aineen. Valinnat tehdään koulun valinnaisainekortille.

YKSIVUOTISEN VALINNAISAINEEN VALINTA 8.LUOKALLA 9.LUOKKAA VARTEN.

Jokainen oppilas valitsee 8.luokalla kaksi yksivuotista yhden vuosiviikkotunnin pituista valinnaisainetta 9.luokalle. Molempia valinnaisaineita opiskellaan yksi vuosiviikkotunti tai tiiviimmin jaksoittain kaksi vuosiviikkotuntia joko syksyllä tai keväällä. Tarjottavat valinnaisaineet kerrotaan sekä oppilaille että huoltajille 8.luokan keväällä.

VALINNAISAINEIDEN ARVIOINTI

Kaikki kahden vuosiviikkotunnin valinnaisaineet arvioidaan numerolla (4-10). Päättötodistuksen saamiseksi arvosanan tulee olla vähintään 5.

Yksivuotiset vain 9.luokalla opiskeltavat valinnaisaineet arvioidaan sanallisesti. Päättötodistukseen tulee merkintä "hyväksytty" tai "hylätty". Arviointiperusteet on kirjattu koulun lukuvuosisuunnitelmaan. Mikäli sanallisesti arvioitu valinnaisaine katsotaan jonkin yhteisen aineen syventäviksi opinnoiksi, sen suoritus voi korottaa yhteisen aineen päättöarvosanaa.

Mikäli oppilaan huoltaja pyytää kirjallisesti, ettei oppilaan päättötodistukseen merkitä numeroarvosanaa valinnaisaineena opiskeltavasta kielestä, arvosana jätetään pois ja todistukseen tulee merkintä "hyväksytty". Valinnaisen kielen arvosana lasketaan mukaan päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvoon.

MITÄ VALITAAN 7.LUOKALLA?

Oppilaat valitsevat, minkä taide- ja taitoaineen opiskelua he jatkavat valinnaisena ja minkä toisen valinnaisaineen he valitsevat 8. ja 9.luokalle. Valinnat tehdään valintakortilla, jonka he saavat opinto-ohjaajalta.

Omia valintoja tulee harkita tarkkaan. Kannattaa pohtia omia kiinnostuksia, pohjatietoja, kykyjä ja taipumuksia sekä aineita, joista pitää. Valintojen tulee olla omista lähtökohdista tehtyjä, ei kaverin tai vanhemman toiveitten pohjalta päätettyjä. Valinnat tulee tehdä rohkeasti ja ennakkoluulottomasti. Tehtyihin valintoihin on sitouduttava. Valinnaisaineen vaihtoon oikeuttavat vain sairaus, koulun vaihto tai muu erittäin merkittävä syy. Vaihtamiseen tarvitaan rehtorin lupa.

Oppilas valitsee
  • yhden taide- ja taitoaineen ja
  • yhden valinnaisen aineen, joita kumpaakin hän opiskelee kaksi tuntia viikossa 8. ja 9.luokkien ajan.
A2-kieli jatkuu ylimääräisenä valinnaisaineena yläkoulussa (2 vvt. / 8. ja 9..luokka), mikä tuottaa oppilaalle 2 oppituntia enemmän opetusta. A2-kielen alakoulussa valinneet tekevät samat valinnat kuin muutkin oppilaat.

TAIDE- JA TAITOAINEEN VALINTA

Taide- ja taitoaineita ovat
kotitalous,
kuvataide,
käsityö (tn, ts),
liikunta ja
musiikki.

Näistä oppilas valitsee yhden taide- ja taitoaineryhmän valinnaisena 8. ja 9.luokalla 2 tuntia viikossa.

Kotitalouden, kuvataiteen ja käsityön opiskelu päättyy 7.luokan kevääseen, ellei oppilas valitse ainetta jatkossa valinnaiseksi. Kun oppilas ei valitse edellä mainittua valinnaisainetta, hänen ko. aineen opintonsa arvioidaan päättöarvioinnin kriteerien mukaan 7.luokan keväällä. Taide- ja taitoaineryhmän valinnaiseksi aineeksi valitun oppiaineen opiskelu jatkuu 8. ja 9.luokilla. Arviointi tehdään 8.luokalla 8.luokan tavoitekriteerien mukaan, ja päättöarviointi annetaan 9.luokan keväällä.

Musiikin opiskelu päättyy 8.luokalla, ellei oppilas ole valinnut sitä taide- ja taitoaineen valinnaiseksi. Tällöin 8.luokan arviointi tehdään päättöarvioinnin kriteerien mukaan. Kun oppilas valitsee musiikin taide- ja taitoaineryhmän valinnaiseksi, hän saa 8.luokan keväällä arvosanan normaalin musiikin sekä taide- ja taitoaineen valinnaisen musiikin yhteisten suoritusten perusteella. Päättöarvosana annetaan hänelle 9.luokan keväällä.

Liikunta jatkuu yhteisenä pakollisena aineena 9.luokalle asti. Liikunnan voi valita taide- ja taitoaineen valinnaiseksi, jolloin liikunnan päättöarvosana muodostuu pakollisen liikunnan sekä taide- ja taitoaineen valinnaisen liikunnan yhteisistä suorituksista.

KOULUN OMAN VALINNAISAINEEN VALINTA

Oppilas valitsee toiseksi valinnaiseksi aineekseen joko
B2 -kielen (espanja, ranska, saksa tai venäjä),
Ars longa, vita revis (kuvataide),
Ilmaisutaidon (äidinkieli),
Kuntosalikurssi (liikunta, terveystieto)
Makumatkalla (kotitalous),
Me-Media (äidinkieli)
Tietotekniikan aloittajille & edistyneemmille
Valinnaisen teknisen työn (käsityö),
Valinnaisen tekstiilityön (käsityö),
 tai
Vuosi yrittäjänä.

Valinnaisaineiden sisällöt esitellään opinto-ohjauksen luokkatunneilla ja kotisivuilla.

VALINNAISAINEET JA JATKO-OPINNOT

Oppilas voi päästä aikomaansa jatkokoulutukseen, vaikka hän opiskelisi mitä tahansa taide- ja taitoainetta ja koulun omaa valinnaisainetta. Tosin jatko-opintojen valintaperusteina käytetään yhteisten aineiden arvosanojen lisäksi myös valinnaisaineiden arvosanoja sekä niistä laskettuja keskiarvoja ja pisteytyksiä. Valinnaisaineen opiskelu voi joko parantaa tai heikentää oppilaan jatkokoulutukseen pääsymahdollisuuksia.

Valinnaisaineiden vaikutus lukio-opintoihin haettaessa

Lukioon haetaan lukuaineiden keskiarvon perusteella. Lukioiden vuosittainen hyväksyttyjen keskiarvoraja kertoo viimeisenä opiskelupaikan saaneen hakijan keskiarvon. Mikäli lukion viimeistä opiskelupaikkaa tavoittelee useampi kuin yksi oppilas samalla keskiarvolla, katsoo yhteishakujärjestelmä ensin oppilaiden hakutoivejärjestystä: ylemmällä hakutoivesijalla lukioon hakeva saa opiskelupaikan. Mikäli hakutoivejärjestys on hakijoilla sama, sen jälkeen järjestelmä vertaa hakijoiden kaikkien aineiden keskiarvoa toisiinsa. Taide- ja taitoaineiden valinnaisella sekä toisella valinnaisaineella saattaa siis olla lukioon pääsyssä merkitystä.

Oppilas voi lukion ainevalintoja suunnitellessaan päättää, jatkaako hän perusopetuksessa opiskelemaansa A2- tai B2-kielen opiskelua lukiossa. Kielen opiskelutason voi vaihtaa lukiossa siten, että vaihtaa A2-kielen B2-kieleksi, tai aloittaa aivan alusta valitsemalla kielen B3-kielenä. Lukiossa voi myös olla opiskelematta muita kuin pakollisia kieliä.

Erityislukioihin on omat erilliset pääsyvaatimuksensa. Erityistehtävän saaneisiin lukioihin hakemisessa voi olla hyötyä erilaisista valinnaisaineista. Näistä saa lisätietoa opinto-ohjaajalta.

Valinnaisaineiden vaikutus ammatilliseen koulutukseen haettaessa

Valinnaisainetta opiskellen voi hahmottaa omia edellytyksiä eri alojen ammatillisiin opintoihin. Valinnaisaineet tuottavat virikkeitä ja hyvää pohjaosaamista ammatilliseen koulutukseen. Ammatillisiin jatko-opintoihin haettaessa valintaperusteina käytetään kaikkien aineiden keskiarvon (yleinen koulumenestys) lisäksi myös taide- ja taitoaineiden arvosanoja (painotettavat arvosanat), ja niiden pohjalta laskettavia pisteitä.

Valinnaisen taide-ja taitoaineen lopullinen päättöarvosana annetaan 9.luokan keväällä. Oppilas voi nostaa tai laskea valitsemansa taide- ja taitoaineen arvosanaa kahden opiskeluvuoden aikana huomattavastikin.

Ammatilliseen ottamisessa otetaan huomioon sellaiset yhteisiin oppiaineisiin kuuluvat valinnaisaineet, jotka arvostellaan numeroin ja joiden oppimäärän laajuus on vähintään kaksi vuosiviikkotuntia. Yhteisen aineen arvosanasta ja siihen kuuluvan valinnaisaineen tai valinnaisaineiden keskiarvosta määräytyvät hakijan saamat valintapisteet.

VALINTOJEN TOTEUTUMINEN

Oppilaan toivomat valinnat pyritään toteuttamaan. Toiveet toteutuvat, mikäli kyseistä valinnaisainetta valinneita tulee riittävä määrä opetusryhmän muodostamiseksi, eikä ryhmä toisaalta muodostu liian suureksi tai jos oppilaan valinnat saadaan toteutettua lukujärjestyksessä.
Huoltaja hyväksyy allekirjoituksellaan oppilaan valinnat.