Yhteispeli

Yhteispeli-hankkeen päämäärä

Mitä Yhteispeli on?
Yhteispeli on perusopetuksen kehittämis-, tutkimus- ja implementaatiohanke, jonka tavoitteena on vahvistaa lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehitystä suomalaisissa alakouluissa.

Yhteispeli on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Ylöjärven kaupungin sekä opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) yhteistyöhanke, jonka päärahoittaja on OKM. Toimintatapoja on kehitetty yhdessä Ylöjärven koulujen kanssa.

Yhteispeli tarjoaa lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemiseksi käytännöllisiä toimintatapoja koulun eri osa-alueille, joita ovat:

-luokka
-kodin ja koulun yhteistyö
-koko koulun kehittäminen
-työyhteisö
-esi- ja alkuopetuksen yhteistyö

Nämä yhdessä muodostavat kokonaisuuden, jonka avulla koko koulua kehitetään entistä johdonmukaisemmin lasten tervettä psyykkistä kehitystä tukevaksi yhteisöksi.
Yhteispelin toimintatapoja on kehitetty vuosina 2007-2012. Vuonna 2013 on käynnistynyt vaikuttavuustutkimus, johon osallistuu kouluja ympäri Suomen. Laajemman levityksen aikataulu täsmentyy myöhemmin.

--------------------------------------------------------------------------------

Metsäkylän koulu on tullut mukaan Yhteispeliin keväällä 2013. Käytäntöjä otetaan käyttöön koulussa muutamilla luokilla syksyllä 2013 alkaen. Yhteispeli-koulutuksessa on mukana neljä luokanopettajaa ja eritysopettaja. Myös muilla luokilla saatetaan käyttää Yhteispeli-hankkeen mukaisia käytänteitä, sillä koko koulun opettajakuntaa koulutetaan lukuvuoden 2013-14 aikana.