Kasvatuskeskustelu

Kasvatuskeskustelu, KAKE

Koulussamme on ollut käytössä muutaman vuoden ajan kasvatuskeskustelu eli KAKE. Kasvatuskeskustelukäytänteen tavoitteena on vähentää jälki-istuntojen määrää sekä saada lapsi aktiivisesti käsittelemään keskusteluun johtanutta tilannetta. Perinteisessä jälki-istunnossa lapsi jää usein passiiviseksi moitteiden vastaanottajaksi ja muodollisesti suorittavaksi toimijaksi. Kasvatuskeskustelussa lapsi joutuu itse sanoittamaan ja arvioimaan omaa toimintaansa ja käyttäytymistään. Tämä kehittää lapsen itsesäätelyn, toiminnanohjauksen ja ajattelun taitoja. Lapsen on ymmärrettävä, että vain hän itse voi vaikuttaa omaan toimintaansa. Aikuisen tehtävänä on ohjata ja opastaa lasta tähän.


Kasvatuskeskustelukäytäntö etenee koulussamme seuraavasti:

1. Opettaja kirjoittaa lähetteen kasvatuskeskusteluun. KAKE-opettaja vastaanottaa lähetteen ja tiedottaa lapsen huoltajille kasvatuskeskustelun ajankohdan Wilma-viestillä. Jos keskustelu tapahtuu siihen johtaneena päivänä, asiasta ei tiedoteta etukäteen. Huoltaja kutsutaan keskusteluun mukaan, jos se katsotaan tarpeelliseksi ( Perusopetuslaki pykälä 35 ).

2. Kasvatuskeskustelupäivät ovat maanantai ja keskiviikko. Kake-opettaja hakee lapsen tunnilta keskusteluun. Tilanteesta riippuen kasvatuskeskustelu saatetaan pitää myös muuna päivänä esim. välitunnin aikana tai erikseen sovittuna aikana. Lapsen tulee korvata tunnin aikana tekemättä jääneet tehtävät.

3. Kasvatuskeskustelussa käydään läpi tapahtunut tilanne ja täytetään yhdessä KAKE-opettajan kanssa KAKE-lomake, jonka allekirjoittavat lapsi sekä KAKE-opettaja.

4. Keskustelun jälkeen lapsi joko soittaa koulun puhelimella kotiin ja kertoo itse, mitä on tapahtunut ja mistä on keskusteltu TAI keskustelun aikana täytetty KAKE-lomake lähetetään kotiin allekirjoitettavaksi. KAKE-opettaja päättää kumpi keino on tilanteesta riippuen sopivampi. Jos huoltajia ei tavoiteta soitettaessa, KAKE-lomake lähetetään kotiin. Kotiin lähteneestä KAKE-lomakkeesta KAKE-opettaja laittaa huoltajille tiedoksi Wilma-viestin.


Kasvatuskeskusteluun johtavia tilanteita voivat olla esimerkiksi:

- myöhästely
- usein esiintyvä tehtävien laiminlyönti
- lintsaaminen
- usein esiintyvä oppituntien häirintä
- häiriökäyttäytyminen välitunneilla
- koulun sääntöjen rikkominen
- ilkivalta
- väkivaltainen käytös

Jälki-istunto määrätään edelleen tilanteen ja harkinnan mukaan esimerkiksi väkivaltatilanteissa. Koulukiusaamistilanteita selvittää koulussamme erillinen KiVa-tiimi. Myös vertaissovittelukäytäntö jatkuu edellisten vuosien mallin mukaan.