Kasvatuksen portaat

Käyttäytymisen kasvatusportaat

METSÄKYLÄN YHTENÄISKOULU 

 

1. Opettajan ohjauskeskustelu
 
 • Opettaja tai ohjaaja huomaa rikkeen/ei toivotun käytöksen ja puhuttaa oppilaan tilanteesta. 
 • Opettaja merkitsee asian oppilaan Wilmantuntimerkintöjen kohdalle. Jos kyse on välituntikäytöksestä, merkitään ohjauskeskustelu välituntimerkinnäksi. 
 • (ei laiteta merkintää ainakaan aina) 

 

2. Käytöskoulu
 
 • Rikkeen/eitoivotun käytöksen toistuessa,opettaja tai ohjaaja lähettää luokanvalvojalle asiasta viestin. 
 • Luokanvalvoja pitää oppilaalle käytöskoulun kouluaikana. 
 • Luokanvalvoja merkitsee Wilmaan pidetyn käytöskoulun> tuntimerkintä 

 

3. Seuraavat portaat ovat rinnakkaisia: 

a. Kasvatuskeskustelu
 
 • Kun käytöskoulua on jo kaksi kertaa pidetty ja ei toivottu käytös jatkuutai jos rike on vakavampi. 
 • Opettaja tai ohjaaja tekee kasvatuskeskustelulähetteen. 
 • Kasvatuskeskusteluopettaja pitää kasvatuskeskustelun. 
 • Soitetaan kotiin ja täytetään kasvatuskeskustelulomake. 
 • Kasvatuskeskustelun pitäjä merkitsee Wilmaan. 

 

b. Rehtorin puhuttelu 

Kun kasvatuskeskustelu on määrätty toistuvasti tai rikkeen laatu edellyttää. 

 

c. Jälki-istunto 
 • Määrätään vakavammissa rikkeissä tai jos edeltävät kasvatustoimet eivät ole riittäneet. 
 • Opettajille jälki-istunnon valvontavuorot ovat listan mukaan. 

 

4. Koulupäivän keskeytys 

Oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen oppilaan taikka koulussa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. 

5. Oppilaan ja huoltajan yhteistyön palaveri 

Kutsutaan oppilas huoltajineen koululle keskustelemaan oppilaan toistuvista opetukseen tai kasvatukseen liittyvistä ongelmista. Palaveriin kutsutaan luokanvalvoja aina, mutta voi olla joku aineenopettaja, erityisopettaja tai tarpeen vaatiessa apulaisrehtori tai rehtori. Yksin opettajan ei kannata ko palaveria järjestää. Palaveri etenee seuraavasti: 

 • todetaan tilanne 
 • oppilas nimeää itselleen tavoitteita asian/käytöksen ongelman korjaamiseksi. 
 • Seurantapalaveri pidetään tarpeen mukaan. Seurantapalavereita voi olla tämän jälkeenkin useita tai yksi. 
 • Jos tilanne ei ole muuttunut tavoitteelliseen suuntaan, tiivistetään yhteisten tapaamisten aikataulua ja tavoitteen asettelua 

 

6. Oppilaan työpäivien lyhentäminen 

Mikäli oppilaan käyttäytyminen tai opiskelu ei edellä mainittujen toimenpiteiden jälkeen muutu toivottuun suuntaan, voidaan oppilaan koulupäivää lyhentää. Siirrytään Perusopetuslain 18§:n 3.momentin mukaisiin toimenpiteisiin, ts oppilaan opiskelu voidaan järjestää osittain toisin kuin perusopetuslaissa ja sen nojalla säädetään. Tämä edellyttää, että oppilas siirretään erityiseen tukeen ja tukitoimet merkitään HOJK:iin. 

 

7. Kirjallinen varoitus 

Mikäli oppilaan käyttäytyminen ei parane aikaisempien toimenpiteiden vuoksi, rehtori voi antaa oppilaalle kirjallisen varoituksen. 

Ennen oppilaalle annettavaa kirjallista varoitusta ja oppilaan määräaikaista erottamista on yksilöitävä toimenpiteeseen johtava teko tai laiminlyönti, kuultava oppilasta ja hankittava muu tarpeellinen selvitys. Ennen kurinpitorangaistuksen antamista on oppilaan huoltajalle varattava tilaisuus tulla kuulluksi. 

 

8. Määräaikainen erottaminen 

Kun oppilas on käyttäytynyt niin väkivaltaisesti tai uhkaavasti, että toisen oppilaan tai koulussa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus on kärsinyt tai vakavasti vaarantunut, ja on olemassa ilmeinen vaara, että väkivaltainen tai uhkaava käyttäytyminen toistuu, määräaikainen erottaminen voidaan panna täytäntöön sen estämättä, ettei päätös ole lainvoimainen. 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä