Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Metsäkylän Yhtenäiskoulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2020-23

Oppiva yhteisö edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Yhteisön jäsenet tulevat kohdatuiksi ja kohdelluiksi samanarvoisina, riippumatta mistään henkilöön liittyvästä tekijästä (yhdenvertaisuuslaki 21/2004).

1. Tasa-arvon edistämiseen ja syrjinnän ehkäisyyn tähtäävät toimenpiteet Metsäkylän yhtenäiskoulussa

Tasa-arvokyselyn tulosten perusteella Metsäkylän Yhtenäiskoulu sitoutuu seuraaviin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin:

Puhutaan

Ensimmäinen tavoite ja toimenpide on puhua enemmän tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Tarvitaan luontevaa, avointa keskustelua tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta sekä sukupuolitietoisuuteen liittyvien asioiden pohtimista yhteisesti. Koulun kaikkia käytäntöjä, toimintatapoja ja oppiaineistoja arvioidaan säännöllisesti tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulmasta. Koulun arjessa aiheeseen liittyvään keskusteluun on mahdollisuus käyttää hetki tarvittaessa aina, kun tilanne sitä vaatii tai oppilas ottaa asian esiin. Ennalta suunnitellusti tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusteemoja tulisi käsitellä eri näkökulmista mm. yhteiskuntaopin, historian, biologian, uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksessa luokan- tai aineenopettajan johdolla lukuvuosittain.

Sukupuolitietoinen opettaja

Sukupuolitietoinen opettaja tunnistaa yksilöllisyyden ja persoonallisuuden jokaisessa oppijassa. Opetuksessa ei tarpeettomasti sosiaalisteta oppilasta hänen ulkoiseen sukupuoleensa. Sukupuolitietoisessa opetuksessa tunnistetaan sukupuolittavia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tekijöitä sekä kyseenalaistetaan ja puretaan niitä sukupuolten tasa-arvoa rakentaen. Oppilaita ohjataan yksilöllisiin valintoihin ja lievitetään täten opinto-, koulutus- ja uravalintojen eriytymistä sukupuolen mukaan. Käytännössä sukupuolitietoisuus näkyy siten, etteivät opetuksen ja ohjauksen käytännöt ylläpidä ja uusinna tyttöjen ja poikien jakoa erillisiin ryhmiin.

Sukupuolitietoinen oppilas

Lasten, nuorten ja aikuisten kesken muodostuu käytäntöjä, yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutustapoja eli oppilaskulttuureja. Usein näihin käytäntöihin ja suhteisiin liittyy käsityksiä ja oletuksia toivotusta ja oletetusta käyttäytymisestä, johon sisältyy myös näkemyksiä sukupuolesta ja seksuaalisuudesta. Lapset ja nuoret ovat saattaneet muodostaa elämänsä aikana jo hyvin stereotyyppisen mielikuvan eri sukupuolista ja oletetuista käytösmalleista. Oppilaan näkökulmasta vääränlaisten ja väärin toimivien kanssa ei haluta olla tai heitä jopa kiusataan. Luokittain tai jopa oppilasryhmittäin saattaa vaihdella paljon millainen ilmapiiri koulussa on ja minkälaiset käytännöt ovat mahdollisia tai mahdottomia.

Sukupuolitietoinen oppilas ymmärtää ja tunnistaa, että sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviin käsityksiin ja käytäntöihin vaikuttavat monet seikat, mm. alueelliset, paikalliset, kulttuuriset, sosioekonomiset, etnisyyteen, vammaisuuteen, ikään, terveydentilaan ja uskontoon liittyvät tekijät. Näiden käsitteiden ja rakenteiden avaamisessa ja niistä keskustelemisessa kaikilla lasta ja nuorta kasvattavilla aikuisilla on tärkeä tehtävä.

Epäasiallisen kohtelun ehkäiseminen

Epäasiallista kohtelua pyritään ennaltaehkäisemään seuraavin toimenpitein:
- Jokaisessa luokassa keskustellaan soveliaista käyttäytymistavoista ja niihin liittyvistä asioista. Jokaisessa luokassa on yhdessä sovitut säännöt.
- Erityisesti kiinnitetään huomiota uusien oppilaiden sopeutumiseen kouluun, niin koulutulokkaiden kuin muuttajien.
- Koululla on kiusaamis-, häirintä,- ja väkivaltatilanteiden käsittelyyn selkeät toimintaohjeet, jotka ovat kaikkien tiedossa ja helposti saavutettavissa.

Puututaan

Epätasa-arvoista tai yhdenvertaisuutta loukkaavaa toimintaa ei Metsäkylän Yhtenäiskoulussa suvaita. Tilanteisiin puututaan välittömästi tilanteen ja tapahtuman vaatimalla voimakkuudella sekä toimimalla koulun ohjeistuksen mukaan.

Muututaan

Metsäkylän Yhtenäiskoulussa pyritään jatkuvasti toimimaan siten, että kenenkään tasa-arvoa tai yhdenvertaisuutta ei loukata eikä ketään kohdella epäasiallisesti.

Seuraamme ajassa tapahtuvia muutoksia ja reagoimme niihin tarpeen mukaan.

Metsäkylän Yhtenäiskoulussa voidaan järjestää Minna Canthin päivän 19.3. (tasa-arvon päivä) tapahtuma ja/tietoiskuja, joiden aiheet nousevat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden teemoista.

Tasa-arvotyön vastuuhenkilöt koulussamme

Metsäkylän Yhtenäiskoulussa koko henkilökunta on vastuussa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön toteutumisesta.

Konkreetit toimenpiteet

  1. Mahdollistetaan oppilaille oppimistilanteissa ja valinnoissa aidon valinnaisuuden toteutuminen sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteiden toteutuminen.
  2. Ennaltaehkäisevä työnä käytämme Yhteispelin toimintatapoja, jotka edesauttavat oppilaiden tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä ja yhteistyö- ja kaveritaitoja. Käytetään aina tarvittaessa Versoa, Kiva koulua ja KaKea asioiden selvittämiseksi. Näissä tilanteissa pyritään tarjoamaan mahdollisuutta keskustella ja toimia myös oman sukupuolen edustajan kanssa.
  3. WC-tiloja on tytöille ja pojille sekä unisex-käyttöön, jolloin valinnanmahdollisuutta löytyy kaikille.
  4. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyönä opettajat voivat teetättää julisteita aiheena tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Julisteet sijoitetaan luokkiin ja käytäville näkyville paikoille.
  5. Info-televisiota voidaan käyttää tietoiskuihin ja tasa-arvon edistämiseen videoklippien ja Powerpoint-esitysten avulla.
  6. Yläkoulun oppilaille suunnitellaan ja pidetään tasa-arvosta monialainen päivä, jossa opettajien kanssa vastuuhenkilöiksi pyydetään koulukuraattori, nuorisotyöntekijä, seurakunnan ohjaaja ja terveydenhoitaja.
2. Sukupuolinen ja seksuaalinen häirintä

Sukupuolista häirintää on ei-toivottu huomio, joka liittyy sukupuoleen, esimerkiksi halventava tai alentava puhe toisen sukupuolesta, sukupuoleen liittyvä kiusaaminen, teot, jotka saavat tuntemaan itsensä noloksi, pelokkaaksi, loukkaantuneeksi tai vihaiseksi.

Seksuaalista häirintää on muun muassa vihjailu ja seksuaalisesti värittyneet vitsit, vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevat puheet ja kysymykset. Ehdottelu, vaatiminen ja fyysinen koskeminen sekä raiskaus tai sen yritys ovat seksuaalista häirintää. Häirintää tapahtuu myös puhelimen ja netin välityksellä. Sukupuolinen huomio muuttuu häirinnäksi silloin kun sitä jatketaan, vaikka huomion kohde ilmaisisi sen olevan epämiellyttävää.

3. Toimintaohje sukupuolisiin/seksuaalisiin kiusaamis-, häirintä- ja väkivaltatilanteisiin

Jos sinua ja/tai toista koulun oppilasta kiusataan, häiritään seksuaalisesti tai joudut väkivallan kohteeksi, toimi näin:

  1. Kerro asiasta omalle luokanopettajalle, luokanvalvojalle, erityisopettajalle, rehtorille tai jollekin henkilökuntaan kuuluvalle aikuiselle tai huoltajalle. Jos et uskalla kertoa yksin, kerro ensin ystävälle ja ilmoittakaa yhdessä aikuiselle.
  2. Opettaja ja/tai rehtori selvittävät mitä on tapahtunut ja ohjaavat asian luottamuksellisesti jatkokäsittelyyn.
  3. Rehtori ja/tai opettaja puhuttelevat kiusaajaa, häiritsijää tai väkivallantekijää sekä huolehtivat tilanteen ratkaisemisesta ja seurannasta. Mikäli tapaus on sattunut sosiaalisessa mediassa tai internetissä, asia annetaan poliisin tutkittavaksi. Tapauksesta riippuen asiasta ilmoitetaan myös muille viranomaistahoille.
  4. Kiusattu, seksuaalisesti häiritty tai seksuaalisen väkivallan kohteeksi joutunut ohjataan kouluterveydenhoitajalle, -kuraattorille tai –psykologille asian purkua varten. Tarkemmat ohjeet löytyvät suunnitelmasta oppilaiden suojaamiseksi kiusaamiselta, häirinnältä ja väkivallalta.

4. Suunnitelma seuranta ja arviointi

 

Metsäkylän Yhtenäiskoulun edellinen tasa-arvosuunnitelma on tehty 2017. Nyt silloin tehtyä suunnitelmaa on muokattu ja sitä arvioidaan. Päivitetty versio otetaan käyttöön vuoden 2020 loppuun mennessä.

Suunnitelman arviontia varten Pyydetään lausunnot oppilailta oppilaskunnan hallituksen kautta ja opetushenkilökunnalta soluittain. Suunnitelmaa muokataan esitettävien muutostarpeiden mukaan.

Seuraava tasa-arvo- ja yhdenmukaisuussuunnitelma tarkastetaan vuoden 2023 aikana.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä