Työsuunnitelma lukuvuodelle 2022-2023

Työsuunnitelma lukuvuodelle 2022-2023

Koulun oppilasmäärä:

 

Esiopetus: 14 1.lk: 20 2.lk: 15 3.lk: 16 4.lk: 15 5.lk: 18 6.lk: 16

 

Koulun opetusjärjestelyjen erityispiirteet:

 

Opetus järjestetään pääosin seitsemässä yllämainitussa opetusryhmässä. Osa opiskelusta on pajamuotoista.

Koulun lukuvuositeemana on puutarha.

Lukuvuonna 2022-2023 toteutettavat aihekokonaisuudet ja niiden toteuttamistavat:

Rauman freinetkoulussa toteutetaan mahdollisuuksien mukaan lukuvuotena 2022-2023 neljä teemaviikkoa, joissa oppiaine- ja luokkarajat ylitetään. Viikkojen teemat ovat sadonkorjuu, lapsen oikeudet, sanataide ja ympäristö.

 

Koulun kehittämiskohteet:

Pandemian aikana eivät ryhmät voineet toimia yhdessä. Koulussa lähdetään uudelleen rakentamaan ja kehittämään koululle tyypillistä yhteisöllisyyttä. Kehittämistä tehdään luokkien välisellä, oppiainerajat ylittävällä työskentelyllä. Lisäksi huomioidaan kummitoiminta sekä luokkien oma, kansainvälinen toiminta. Koulussa jatketaan kestävän kehityksen edistämistä.

 

Toimenpiteet erityistä ja tehostettua tukea tarvitseville:

Tukitoimenpiteet järjestetään opetussuunnitelmaan kirjattujen ohjeiden mukaisesti. Tukiopetusta järjestetään tarpeen mukaan. Laaja-alainen erityisopettaja ja koulukuraattori ovat koululla vähintään yhden päivän viikossa. Psykologin palvelut ovat käytössä kaupungin meille ohjaaman resurssin mukaisesti.

 

Koulun oppilashuoltotyö:

Oppilashuoltotyötä toteutetaan opetussuunnitelmassa kirjattujen toimintatapojen mukaisesti. Monialainen oppilashuoltoryhmä kokoontuu tarpeen vaatiessa. Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa lukuvuodessa. Koulun oppilashuollon painopiste on yhteisöllisen oppilashuollon kehittämisessä. Koulussa toimii oppilaskunta sekä oppilaskunnan hallitus ja koulussa on kummitoimintaa. Koulussa on toimintamallit kiusaamisen vastaiseen työhön sekä siihen, mitä tehdään kiusaamisen tultua ilmi.

Koulun ja luokkien ilmapiiriä seurataan säännöllisesti ja pyritään käyttämään työtapoja, jotka edistävät hyvää työskentelyilmapiiriä ja luokkahenkeä. Tarkkaillaan, että kukaan ei jää kaveripiirien ulkopuolelle. Koulun toimintaa ohjaavat suunnitelmat (mm. oppilashuoltosuunnitelma ja kiusaamisen vastainen suunnitelma) ovat käytössä. Lisäksi koulussa pidetään pelastautumisharjoitus vähintään kerran lukuvuodessa. Koulussa pidetään säännöllisesti oppilaskunnan ja oppilaskunnan hallituksen kokouksia, joissa oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa koulun toimintaan.

 

Kodin ja koulun välinen yhteistyö:

Yhteistyötä toteutetaan joko suoraan koulun ja huoltajien välillä tai välillisesti vanhempainyhdistyksen ja koulutyön ohjausryhmän kautta. Yhteistyön muotoja ovat muun muassa: tiedottaminen esimerkiksi Peda.net- tai Wilma-järjestelmien kautta, arviointikeskustelut, sähköposti- ja tekstiviestit, puhelut, vanhempainillat, Rauman Avokas ry:n hallituksessa toimiminen, vanhempainyhdistyksen toiminta, yhteisöllinen oppilashuolto sekä kaikki koulun yhteiset tapahtumat ja juhlat. Vanhemmat ovat tervetulleita seuraamaan koulutyötä. Vanhemmat voivat halutessaan tulla asiantuntijavieraiksi, pajanpitäjiksi, avuksi luokkaan jne. Vanhemmat voivat olla mukana leirikoulun suunnittelussa ja rahankeruussa.

Koulun ensisijainen yhteydenpitoväline on Wilma.

 

Oppimisympäristön kehittäminen:

Oppimisympäristöjen kehittämistä jatketaan. Tavoitteena on viihtyisä, toimiva, muunneltavissa oleva, siisti koulu. Myös pihan monipuolisuuden ja viihtyvyyden kehittämistä jatketaan. Freinetpedagogiikassa mielletään oppimisympäristöksi koko ympäröivä yhteiskunta. Siihen tutustumista jatketaan edelleenkin tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti, opetussuunnitelmaa noudattaen.

 

Opintoretket, luokkaretket ja leirikoulut:

Opintoretket ja luokkaretket ovat olennainen osa Rauman freinetkoulun toimintaa. Koulun opetusryhmät voivat tehdä opintoretkiä sopiviin kohteisiin. Retkikohteet valitaan niin, että vierailut liittyvät opetussuunnitelman sisältöihin. Leirikoulu toteutetaan leirikoulupäivänä tai opetusryhmä voi järjestää yön yli kestävän leirikoulun. Kuudes luokka on perinteisesti ollut leirikoulussa useamman yön ajan.

 

Koulun tiedotussuunnitelma:

Koulu jakaa oppilaiden huoltajille lukuvuositiedotteen ja tarvittaessa erillisiä tiedotteita. Tiedotteet voivat olla sähköisessä muodossa. Yleiset asiat ovat luettavissa myös koulun Peda.netissä ja/tai Wilmassa. Tiedottamista hoidetaan lisäksi sosiaalisessa mediassa esimerkiksi Facebookissa ja Instagramissa kautta. Poissaolot ilmoitetaan Wilman kautta.

Koulun itsearvioinnin toteuttaminen (oppilasarviointi, koulun toiminnan arviointi, koulun henkilökunnan kanssa toteutettava arviointi):

Oman oppimisen ja käyttäytymisen itsearviointia suoritetaan monipuolisesti jokaisella luokalla vähintään kahdesti lukuvuodessa. Lapsia opetetaan arvioimaan omaa toimintaansa, taitojaan ja oppimistaan totuudenmukaisesti ja rakentavasti. Luokissa toteutetaan mahdollisuuksien mukaan myös vertais- ja ryhmäarviointia. Arviointi on jatkuvaa.

Oppilaille annetaan väliarviointi ja lukuvuosiarviointi lukukausien päättyessä. Arviointi voi olla arviointikeskustelu tai todistus, jossa arviointi on sanallista (luokilla 1-3) tai numeerista (luokilla 4-6). Opettaja arvioi oppilaan opintojen edistymistä, työskentelytaitoja ja käyttäytymistä. Arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa koulutyötä sekä kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin.

Perhevartit järjestetään kaikilla luokilla. Perhevarteissa käydään läpi oppimisen edistyminen, työskentelytaidot ja käytös (muun muassa lapsen tekemää itsearviointia hyödyntäen).

Oppilaiden ja huoltajien tyytyväisyyskyselyt toteutetaan kevätlukukausittain. Niistä saadut tulokset otetaan huomioon koulun toiminnan suunnittelussa.

Opettajien kokous on viikoittain. Kokouksissa esimerkiksi suunnitellaan tulevien viikkojen opetuksen järjestämistä. Rehtori kokoaa myös muun henkilökunnan palaveriin joka viikko.

Lukukausien lopussa käydään yhteisesti opettajakunnan kesken arviointikeskustelu lukuvuoden tavoitteiden saavuttamisesta. Samoin myös teemapäivien ja tapahtumien jälkeen käydään palaute- ja arviointikeskustelua.

Koulun henkilökunta arvioi työskentelyään yhteisissä suunnittelupäivissä ja palavereissa. Keskusteluissa esiin nostetut ideat ja parannusehdotukset otetaan huomioon koulun toimintaa suunniteltaessa. Henkilökunnan jäsenet arvioivat toimintaansa työyhteisössä sekä itseään työyhteisön jäsenenä. Työyhteisön jäsenien toiminta vaikuttaa oman työn lisäksi toisten työskentelyyn, työyhteisön ilmapiiriin sekä koulun kehittymiseen.

 

Opettajien YS-aika (3h/vko)

Opettajien kokousaika on maanantaisin klo:8.15-9.00. Lisäksi opettajilla on yhteissuunnittelua viikoittain. Tänä vuonna jäljelle jäävää YS-aikaa käytetään kodin ja koulun välisen yhteistyön hoitamisen lisäksi yhteiseen suunnittelutyöhön.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä