Opiskelijan arviointi

Osaamisen arviointi

Osaamisen arvioinnilla hankitaan tietoa opiskelijan osaamisesta ja varmistetaan tutkinnon perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttaminen. Osaaminen arvioidaan tutkinnon osittain tai yhteisten tutkinnon osien osalta osa-alueittain. Ammatillisen perustutkinnon ammatilliset tutkinnonosat ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueet arvioidaan asteikolla 1-5. Ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon tutkinnon osat arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Koulutuksen järjestäjä laatii osana laadunhallintajärjestelmäänsä suunnitelman osaamisen arvioinnin toteuttamisesta. Toteuttamissuunnitelmien laadinnan tueksi on laadittu tietosisältö siitä, mitä tietoja vähintään osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman tulee sisältää.

Arvioinnin toteutussuunnitelmaa päivitetään.