Laatukulttuuri

Laadunhallinnan kokonaisuus

"Laadunhallinta on kokonaisvaltaista ja systemaattista kaikilla ammatillisen koulutuksen toimijatasoilla, palveluverkostoissa ja kumppanuusyhteistyössä. Laadunhallinta on kiinteä osa jokaisen ammatillisen koulutuksen parissa toimivan työtä."

ASIAKASLÄHTÖISYYS

Laatua ja laadunhallintaa kehitetään eri asiakasryhmien tarpeiden ja odotusten pohjalta ja asiakkailla on aktiivinen rooli niiden kehittämisessä. Laadunhallinta tuottaa lisäarvoa asiakkaille ammatillisen koulutuksen kaikilla tasoilla, kumppanuusyhteistyössä ja verkostoissa.

JATKUVA PARANTAMINEN KOHTI ERINOMAISUUTTA

Ammatillisen koulutuksen toimijat uudistavat systemaattisesti ja ennakoivasti toimintaansa vastatakseen toimintaympäristön muuttuviin vaatimuksiin. Toimijoilla ja koko osaamisjärjestelmällä on kyky tunnistaa muutostarpeita sekä uudistaa ja kehittää niiden pohjalta laadunhallintaa. Laadun parantaminen ja kehittäminen perustuvat jatkuvaan oppimiseen ja toiminnan kehittämiseen kohti erinomaisuutta.

TIETOON PERUSTUVA PÄÄTÖKSENTEKO, OHJAUS JA JOHTAMINEN

Ammatillisen koulutuksen ohjaus, johtaminen ja päätöksenteko perustuvat kaikilla tasoilla tarkoituksenmukaiseen, luotettavaan ja monipuoliseen ennakointi-, arviointi-, seuranta- ja tulostietoon sekä muuhun tietoperustaan. Ammatillisen koulutuksen toimijoilla on kyky tuottaa, analysoida, jalostaa ja käyttää tietoa päätöksenteossa ja toiminnan uudistamisessa.

TULOKSET, OSAAMINEN JA TULOSHAKUISUUS

Yksilöiden, työelämän ja yhteiskunnan tarpeita vastaavan osaamisen tuottaminen on ammatillisen koulutuksen keskeinen tehtävä. Ammatillisen koulutuksen toimijat asettavat selkeät tavoitteet toiminnalle ja laadunhallinnalle. Tuloksia seurataan ja arvioidaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Tulokset ovat lähtökohtana uusien tavoitteiden asettamiselle ja toiminnan parantamiselle.

 

 

Ammatillisen koulutuksen vertaisarvioinnin arviointialueet

1. Tutkintojen ja koulutuksen järjestämisen suunnnittelu
2. Hakeutuminen ja opiskelijaksi ottaminen
3. Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laadinta, seuranta ja päivittäminen
4. Osaamisen hankkiminen
5. Oppimisympäristöt
6. Työpaikalla järjestettävä koulutus
7. Osaamisen osoittaminen, arviointi ja todentaminen
8. Tutkintojen ja koulutuksen tuloksellisuus ja vaikuttavuus
9. Strateginen suunnittelu
10. Johtaminen
11. Asiakkuuksien, kumppanuuksien ja sidosryhmäyhteistyön hallinta
12. Henkilöstösuunnittelu ja johtaminen
13. Opiskelijoiden hyvinvointi, vuorovaikutus ja osallistuminen
14. Tiedonhallinta
15. Laadunhallinta

Työvoimatarpeen ennakointi

Työvoimapulasta kärsii 54 ammattia Suomessa vuoden 2019 alussa. Vuotta aiemmin työvoimapulaa poti 39 ammattia. Kaksi vuotta sitten työvoimapula-ammateiksi määriteltiin tarkastelluista reilusta 200 ammatista vain 24. Vastaavasti niiden ammattien lista, joissa on työvoiman ylitarjontaa, on pienentynyt.

Ylitarjonta-ammatteja on nyt enää 21, kun vuotta aiemmin niitä oli 29. Vähenemä ei kuitenkaan ole yhtä iso kuin aiemmin. Tiedot löytyvät työ- ja elinkenoministeriön 28.3.2019 julkaisemasta Ammattibarometrista, joka perustuu TE-toimistojen arvioihin.

Työvoimapula yleistyy palvelualan ammateissa

Ammattibarometrin mukaan suurta pulaa osaavasta työvoimasta on puheterapeuttien sekä toimisto- ja laitossiivoojien ammateissa. Pula-ammattien kärkipäässä on tapahtunut muutoksia. Rakennusalan ammatteja listalla on enää vain yksi: rakennusalan työnjohtajat. Vuosi sitten rakennusalan työnjohtajista oli suurta pulaa ja top -15 -listalla olivat rakennusalalta myös rakennusinsinöörit, betonirakentajat ja raudoittajat sekä muut rakennustyöntekijät.

Terveys- ja sosiaalialan ammattien osuus pula-ammattien top-15 listalla on jälleen kasvussa. Puolet pula-ammattien kärjessä olevista on terveys- ja sosiaalialalta. Puheterapeuttien lisäksi pulaa on mm. yli- ja erikoislääkäreistä sekä yleislääkäreistä. Lähitulevaisuuden tilanteesta TE -toimistot arvioivat, että rekrytointitarpeet kasvavat siivoojien, ravintolatyöntekijöiden, kodinhoitajien, kotiapulaisten, rakennusmaalarien ja maansiirtokoneiden kuljettajien ammatissa.

Koko ammattibarometri on luettavissa kokonaisuudessaan:
https://www.ammattibarometri.fi/