Säännöt

Säännöt

Vapaa Sivistystyö ry - Fritt Bildningsarbete rf 

Säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Vapaa Sivistystyö ry - Fritt Bildningsarbete rf, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kielinä ovat suomi ja ruotsi. Pöytäkirja- ja rekisteröintikielenä on suomi. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vapaata sivistystyötä sekä elinikäistä oppimista yhteiskunnassa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla ja yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa

 • toimii vapaan sivistystyön edunvalvojana,
 • tekee vapaata sivistystyötä tunnetuksi harjoittamalla tiedotustoimintaa ja järjestämällä kokouksia sekä ylläpitämällä kotisivuja sekä
 • tekee yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten alan järjestöjen kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

3 § Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä valtakunnallinen vapaan sivistystyön oppilaitosten keskusjärjestö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen kokous. Jäsenperusteen muutos ei johda jäsenyyden menettämiseen.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin se on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen varsinainen kokous.

6 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jota valittaessa pyritään siihen, että hallitukseen valitaan henkilöitä kaikkien vapaan sivistystyön oppilaitosmuotojen piiristä. Hallitukseen kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 6 - 8 varsinaista jäsentä, joilla on henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen puheenjohtajalle ei valita varajäsentä. Vähintään yksi varsinaisista hallituksen jäsenistä on valittava ruotsinkielisen sivistystyön piiristä. Hallitus valitsee keskuudestaan 1. ja 2. varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi valintaa seuraavaa kalenterivuotta.

Hallitus voi tarvittaessa asettaa jaostoja tai toimikuntia niille antamiensa tehtävien hoitamista varten.

Hallitus ottaa palvelukseensa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat ja hallituksen oikeuttama toimihenkilö, aina kaksi yhdessä.

8 § Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain loka-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä. Vuosikokouksen yhteydessä järjestetään vapaan sivistystyön foorumi.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti esittää. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun esitys sen pitämisestä on tullut hallitukselle.

Jokaisella jäsenellä on oikeus lähettää yhdistyksen kokouksiin kaksi edustajaa, joilla kummallakin on puhe- ja äänivalta.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenen edustajalla yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

11 § Varsinainen kokous
Yhdistyksen vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä loka-marraskuussa. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus
 • Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkistajan ja tarvittaessa kahden ääntenlaskijan valinta
 • Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon esittäminen
 • Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille päättäminen
 • Jäsenmaksun, toimintasuunnitelman sekä talousarvion vahvistaminen
 • Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen joka toinen vuosi
 • Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen valitseminen seuraavalle kaksivuotiskaudelle joka toinen vuosi
 • Tilintarkastajayhteisön valitseminen
 • Hallituksen laatiman aikuiskoulutuspoliittisen selonteon käsittely
 • Muiden kokouskutsussa mainittujen tai jäsenten esittämien asioiden käsittely

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa yhdistyksen kokouksessa, joista toisen tulee olla vuosikokous. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseksi yhdistyksen purkamisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Voimaantulopäivä 16.5.2013

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä