Opsian lausunto oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 14.6.2020

Arvoisat vastaanottajat

Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt Opsia ry:lle lausuntopyynnön hallituksen esityksestä eduskunnalle oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Opsia ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa.

Helsingissä 14.6.2020

Opsia ry:n hallituksen puolesta,

Virpi Lehmusvaara, puheenjohtaja
Peter Johnson, varapuheenjohtaja

Liitteet:

Opsian lausunto 14.6.2020