Tervetuloa!

Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry


MAOL
on matemaattisten aineiden opettajien yhdysside. Se toimii matemaattis-luonnontieteellisen kulttuurin puolestapuhujana ja opetuksen kehittäjänä suomalaisessa yhteiskunnassa. Liitto harjoittaa julkaisu-, koulutus- ja tiedotustoimintaa.

MAOL järjestää kaikille kouluille ja oppilaille avoimia oppilaskilpailuja sekä peruskoulussa että lukiossa ja tarjoaa kustannusyhtiönsä MFKA:n kautta valtakunnallisia kokeita ja oppimateriaaleja.

Liiton toiminnan erityinen vahvuus on, että sen jäseninä on usean oppiaineen opettajia: matematiikka, fysiikka, kemia ja tietotekniikka.

Matematiikan opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden loogisen ja luovan ajattelun taitoja. Opetus luo pohjan matemaattisen kielen, käsitteiden ja rakenteiden ymmärtämiselle sekä kehittää oppilaiden kykyä käsitellä tietoa ja käyttää matematiikan taitojaan erilaisten ongelmien ratkaisussa. Hyvät matematiikan tiedot ja taidot luovat tukevan perustan jatko-opintoihin siirtymiselle.

Fysiikan ja kemian opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden kokeellisen työskentelyn taitojen kehittymistä, luonnontieteellisen ajattelun ja maailmankuvan muotoutumista. Fysiikan ja kemian opetus auttaa ymmärtämään kestävän elämäntavan ja teknologian merkitystä jokapäiväisessä elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa.