Palaute

Palautetta koulutuksesta

TVT-koulutuksiin ilmoittautui yhteensä 252 opettajaa ja palautekyselyyn vastasi 154 opettajaa.

Kaksipäiväiset koulutukset järjestettiin seuraavilla paikkakunnilla: Espoo, Järvenpää, Lahti, Tampere (kaksipäiväinen koulutus järjestettiin myös ruotsinkielisenä), Jyväskylä, Naantali, Rauma, Vaasa, Kalajoki (hankalien kulkuyhteyksien takia siirrettiin pidettäväksi Ylivieskaan), Kotka, Lappeenranta, Kuopio, Kajaani, Oulu ja Rovaniemi.

Koulutuspäivien rakenne koostui neljästä moduulista:

Yli 85 % koulutettavista opettajista osallistui molempiin koulutuspäiviin. Osallistujista noin 75 % oli naisia, loput miehiä. 95-prosenttisesti osallistujat olivat suomenkielisiä. Koulutus houkutteli osallistujia melko tasaisesti kaikista ikäryhmistä, vähiten kuitenkin ihan nuoria alle 30-vuotiaita ja yli 60-vuotiaita.

Suuri osa koulutettavista opettajista, yli 90 %, oli peruskoulun opettajia, 11 lukion opettajaa. Myös muiden koulujen edustajia oli yksittäisiä, mikä oli hienoa, koska siitä saattoi päätellä, että mainonta oli tavoittanut erilaisia opettajia. Koulutus oli suunnattu perusopetuksen matematiikan, fysiikan ja kemian opettajille ja näitä oppiaineita ilmoittikin opettavansa noin 90 % osallistujista. Myös tietotekniikkaa ilmoitti opettavansa noin 25 % osallistuneista.

Kaikkein suurimpana ryhmänä koulutukseen osallistuivat kokeneet, yli 15 vuotta työssä olleet opettajat, noin 40 %. 5-15 vuotta työssä olleita oli noin 35 % ja alle viisi vuotta työssä olleitakin noin 25 %. Tieto- ja viestintätekniikkaa ilmoitti satunnaisesti käyttävänsä yli 40 % koulutettavista, ja viikoittain jopa yli 30%.

Koulutuksesta kerättiin palautetta asteikolla 1-5, josta 1 vastasi väittämää, täysin samaa mieltä ja 5, täysin eri mieltä. Kysymykseen: ” Koulutus antoi riittävät tiedot ja taidot käyttää ohjelmistoja opetuksessa” vastasi 75 % täysin tai melkein samaa mieltä. 64 % olivat täysin sitä mieltä, että kouluttajat olivat asiantuntevia, 23 prosentin ollessa melkein samaa mieltä. Noin 80 % osallistujista oli sitä mieltä, että etenemistahti oli sopiva ja koulutus oli vuorovaikutteinen. Sama määrä opettajia piti myös koulutuksen sisältöjä sen tavoitteita vastaavina. Edelleen 50 prosentin mielestä koulutus vastasi täysin odotuksia, noin 35 % mielestä koulutus melkein vastasi odotuksia.

Ennakko- ja välitehtävät jakavat mielipiteitä siitäkin huolimatta, että välitehtävänä oli kokeilla opittuja asioita omien oppilaiden kanssa. Kiireiset opettajat haluavakin ilmeisesti osallistua koulutukseen ja tehdä sitten asioita omalla ajallaan ja tavallaan. Toisaalta joillakin paikkakunnilla koulutuspäivien väliin ei jäänyt paljoa aikaa.

Parasta koulutuksessa oli: Käytännönläheiset esimerkit, rento tunnelma ja se, että kouluttajat olivat oikeasti opettajia ja puhuivat juuri siitä mitä arjessa tekevät. Suoraan oppitunneille käyttöön sopivat esimerkit ja se, että sai itse kokeilla ja tehdä samalla. ”Kättä pidempiä välineitä, joiden avulla voi melkeinpä suoraan koulutuksen penkiltä mennä pitämään aiheesta oppituntia. Valmiit materiaalit oppitunneille on myös saatavilla myöhemmin, jos ja kun on aikaa niihin paremmin tutustua.” ” Tiedot erilaisista itselle ennestään tuntemattomista ohjelmista sekä kouluttajien ja osallistujien välillä heitellyt ideat niiden käyttämisestä opetuksessa.” ” Annettiin paljon vinkkejä, siitä mitä oppitunneilla voi tehdä. Materiaalissa on paljon valmiita tehtäviä tunneille. ” ”Käytännön läheisyys eli se, että sai suoraan toimivia käytäntöjä omaan opetukseen ja oli aikaa tutustua eri ohjelmiin riittävästi.”

Muita huomioita: ”Kertauskoulutuksia tarvittaisiin, jotta ohjelmien käyttöönoton yhteydessä heränneisiin kysymyksiin saataisiin vastauksia. Lisäksi toki asioita myös unohtuu.” ” Paljon helpompi ottaa uusia asioita käyttöön, kun on nähnyt niiden käyttömahdollisuuksia, on päässyt harjoittelemaan ohjatusti ja tarjolla on myös valmista materiaalia ihan oppitunnillekin.” ” Simulaatiot ja Molview-ohjelma olivat minulle ennestään vieraita, mutta uskon, että tulen käyttämään näitä molempia säännöllisesti opetuksessa.” ” Vetäjien pedagoginen asiatuntemus oli hyvä. Heillä oli omaa kokemusta sovellusten hyödyntämisestä opetuksessa. Käytäntöön soveltaminen on mahdollista. Tvt:n käyttö luonnontieteiden opetuksessa tuli selväksi.” ”Enemmän verkkokoulutuksia, että kaukanakin olevat voivat osallistua helpommin.”

” Sai "maistiaisi" monesta eri ohjelmistosta ja ideoita siihen, miten niitä saisi osaksi opetusta. Varsinainen työ jää kuitenkin kotiin eli soveltaminen omaan työhön. Koulutukseen kannattaisikin osallistua vaikka koko koulun matikistien voimien niin ehkäpä yhdessä saisi uudet ideat jalkautettua arkeen mukaan.” ” Kävimme läpi perusteista lähtien asioita ja saimme kirjalliset ohjeet asioihin, mitä kävimme läpi. Hienoa, että saimme itse tehdä harjoituksia koulutuksen aikana.” ” Vastaaville koulutuksille on varmasti tarvetta jatkossakin. Osallistuisin mielelläni myös "jatkoversioon", jossa käsiteltäisiin esim simulaatoiden käyttöä oppilastöissä/kokeissa vielä tarkemmin. Myös MolView kaipaa ehkä syventämistä myöhemmin.” ” Rätt nivå och tillräckligt långsam genomgång. Deltagarnas åsikter beaktades.”

Koulutuksesta puuttui tai olisi voinut jättää pois: ”Paljon asiaa kahdelle päivälle, paljon pitää vielä perehtyä omalla ajalla. Jälkimmäisenä päivänä hieman harmitti, kun käytössä oli Microsoftin ja Googlen ohjelmistoja, jolloin en aina pysynyt perässä, miten asiat tehtiin minun koneellani.” ” Kertoja voisi olla useita ja keskityttäisiin aina yhteen asiaan kerralla.” ” Kolmas koulutuspäivä omille kokeiluille, jolloin olisi mahdollisuus saada apua, olisi ollut tarpeellinen.”

Koulutettavista 70 % antoi koulutuksen kouluarvosanaksi numeron 9 tai 10. 26 % antoi numeroksi 8. Noin 10 % piti koulutusta myös huonona, vapaan palautteen perusteella, he eivät oppineet juuri mitään uutta. Näin varmasti olikin niiden opettajien osalta, jotka opettavat itse tietotekniikkaa. Tämän koulutuksen tavoitteena oli antaa opettajille tietoteknisiä taitoja käyttää sähköisiä ympäristöjä nimenomaan matematiikan, fysiikan ja kemia opetuksessa.

Hallinto ja tilat: Yli 80 % oli saanut koulutuksesta hyvin tietoa ja 90 % mielestä ilmoittautuminen oli joustavaa. Lähes kaikki ilmoittivat kuulleensa koulutuksesta Maol-sähköpostin kautta. Lähes kaikkien mielestä koulutustilat ja tekniikka toimi hyvin.