Mikä ihmeen hallintosääntö?

Lue JUKO:n lausunto Karkkilan hallintosääntöuudistuksesta! Valtuustokäsittelyn tulokset ja kommentit voit lukea Karkkilan kaupungin kotisivuilta valtuuston pöytäkirjasta 8.5.20017

LAUSUNTO 13.4.2017

Karkkilan kaupunginhallitus

ASIA: JUKO:n lausunto Karkkilan kaupungin hallintosääntöluonnoksesta

VIITE: Lausuntopyyntö 29.3.2017 Matleena Mikkonen

Pyydettynä lausuntona hallintosääntöluonnoksesta lausuu Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO seuraavasti:

Yleistä hallintosääntöluonnoksesta:

Hallintosääntö on merkittävä työväline kunnallisen itsehallinnon toteuttamiseen, päätöksentekoon ja johtamiseen. Hyvä hallintosääntö määrittelee selkeästi toimivaltakysymykset, organisaation, johtamisen ja henkilöstön aseman ja vaikuttamismahdollisuudet. Hallintosääntöluonnoksen yleisilme ja luettavuus on aiempaa selkeämpi ja loogisemmin rakennettu.

Hallintosäännön tarkoituksessa (1.luku 1 §) ei ole mainintaa henkilöstöstä eikä ole kirjattu organisaation yhteistoimintamuodoista. Kaupungin voimassa olevassa strategiassa mainitaan henkilöstö strategisena voimavarana, joten asian voi nähdä ristiriitaisena. On kuitenkin todettava, että henkilöstön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista esimerkiksi yhteistoimintaan ja työsuojelutoimintaan on sovittu paikallisella sopimuksella, jolla on sovittu kunnallisen yleissopimuksen mukaisesta yhteistoimintamenettelystä.

Toimialajohtajilla on edelleen luonnoksen mukaan laaja ja varsin avoin toimivalta esimerkiksi henkilöstöpäätöksissä. Sivistysjohtaja pystyy valitsemaan esimerkiksi toimintayksikköjen varajohtajat aiemman lautakuntakäsittelyn sijaan (otto-oikeus on) eikä henkilöstön kuulemisesta ole mainittu. Päätöksessä saattaa huonoimmillaan painottua henkilökohtainen arvio kollegion arvion sijaan.

Henkilöstöä koskevat asiat:

Luonnoksesta ei käy selkeästi esille organisaatiossa olevien henkilöstöjohtajan (=hallinnon toimialajohtaja) ja henkilöstöpäällikön henkilöstöasioitten tehtäväjako. Haastetta lisää virka- ja työsuhteen päätöksentekomahdollisuudet.

Kunnallisen yhteistoimintalain mukaisiin yhteistoimintamenettelyihin liittyviä päätöksenteko- ja käynnistämisprosesseja lienee syytä tarkentaa.

16 §:n mukaan kaupunginjohtaja päättää järjestelyvarojen käytöstä (12), mutta muut mm. paikallisen neuvottelutoimintaan liittyvät henkilöstöasiat ovat hallinnon toimialajohtajan ratkaisuvallassa. Logiikka ei oikein aukene.

Karkkilassa 13.4.2017

Markku Tikkanen

JUKO