Tiivistelmä

Tiivistelmä rehevöitymisestä

  • Vesistöihin kulkeutuvat ravinteet, erityisesti typpi ja fosfori, lisäävät vesi- ja rantakasvillisuuden kasvua.
  • Ravinteita tulee maa- ja metsätaloudesta, asutuksesta ja teollisuudesta.
  • Rehevöitymisen seurauksia ovat umpeenkasvu, kasvi- ja eläinlajiston muuttuminen, happikato talvella ja sinileväongelmat.
  • Rehevöitymistä ehkäistään estämällä ravinteiden pääsy maataloudesta ja puhdistamalla jätevedet.
  • Jätevedet puhdistetaan mekaanisesti, kemiallisesti ja biologisesti.
  • Muita sisävesien ongelmia ovat happamoituminen, voimalapadot sekä ravintoketjuissa rikastuvat raskasmetallit.