Biologian ja maantieteen opettajien liitto

Ajankohtaista

Kannanotto pienempien opetusvelvollisuuksien puolesta

Tässä on OAJ:lle syyskuussa 2019 lähetetyn kannanoton teksti:

Hyvä vastaanottaja, vetoamme Opetusalan Ammattijärjestöön (OAJ), jotta opettajien palkkauksessa luovuttaisiin eri aineiden opettajien erisuuruisista opetusvelvollisuuksista. Olisi oikeudenmukaista, että samasta työstä maksettaisiin kaikille samanlaista palkkaa. Erisuuruiset opetusvelvollisuudet ovat vuosikymmenten takaista perua, jolloin käytetyt opetus- ja arviointimenetelmät olivat erilaiset kuin nykyisin. Perustelut opetusvelvollisuusjärjestelmälle ovat vanhentuneet.

 

Reaaliaineita opettavien opettajien palkka ei määräydy oikeassa suhteessa tehdyn työn määrään. Työn määrä kasvaa kertautuvasti muun muassa seuraavista syistä: korkea opetusvelvollisuus, oppiaineiden pieni vuosiviikkotuntimäärä, mistä seuraa suuri opetettavien ryhmien määrä eli suuri määrä oppilaita / opiskelijoita, suuret ryhmäkoot, kokeellisen oppimisen lisääntyminen, opetussuunnitelman edellyttämät arviointikäytänteet (oppimisprosessinarviointi, jatkuva arviointi) sekä sähköistynyt ylioppilaskoe, joka on lisännyt lukion opettajien työmäärää. 

 

Reaaliaineiden opettajien voimavaroja kuluttaa poikkeuksellisen suuri oppilas- / opiskelijakontaktien määrä sekä lisääntynyt arviointityö, kuten kokeellisten töiden, kokeiden, oppimispäiväkirjojen, esseiden ja tutkielmien tarkastaminen ja korjaaminen sekä muiden suoritusten ohjaus. Kokeellisen oppimisen, ilmiölähtöisen opetuksen sekä yksilöllisten ja toiminnallisten työtapojen lisääminen edellyttää opettajalta yhä enemmän valmistelutyötä. Reaaliaineiden opettajat voivat aiempaa harvemmin käyttää valmista opetusmateriaalia. Opetusmateriaali vanhenee nopeasti, joten sitä on etsittävä, tuotettava ja päivitettävä jatkuvasti. 

 

Lukion uudessa opetussuunnitelmassa mukana on temaattisia opintoja, jotka tarkoittavat eri oppiaineiden yhteisiä kursseja. Tällaisissa tapauksissa on erityisen epäoikeudenmukaista, että yhteistyötä tekeville opettajille maksetaan erisuuruista palkkaa. Sama epäsuhta näkyy niissä kouluissa, joissa luokanvalvojalle/ryhmänohjaajalle maksetaan korvaus opetusvelvollisuuden mukaisesti. Samasta työstä tulee aina maksaa sama palkka.

 

OAJ:n tulisi palkkaneuvotteluissa ja mahdollisen vuosityöaikajärjestelmän valmistelussa huomioida maailman muuttuminen ja toimia aktiivisesti tasa-arvoisen palkkauksen edistämiseksi sekä vanhentuneiden käytäntöjen purkamiseksi. Minimitavoitteena tulisi olla suurimpien opetusvelvollisuuksien lasku. Toivomme, että voisimme edistää asiaa hyvässä yhteistyössä. Keskustelisimme mielellämme asiasta sekä neuvottelijoiden että OAJ:n johdon kanssa.

 

Helsingissä syyskuussa 2019

 

Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry.

Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat FETO ry.

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry.

Psykologianopettajat PSOP ry.

Suomen uskonnonopettajain liitto SUOL ry.