Virtain yhtenäiskoulun Sipiläntien toimipiste

Etäopetusjakson toimintaohje 8.3.2021-28.3.2021

Etäopetuksen toimintasuunnitelma

 

Miksi ja mihin varaudumme?

On mahdollista, että lukuvuoden 2020-2021 aikana meidänkin kouluillamme siirrytään etäopetukseen. Todennäköisin tilanne ei ole se, että kaikki oppilaat olisivat yhtä aikaa etäopetuksessa. Todennäköisempää on, että joku luokka tai jotkut luokat joutuvat etäopetukseen. Syynä olisi silloin hallintolääkärin määräämä karanteeni. Koska etäopetustilanne voi tulla nopeastikin, siihen on koululla varauduttu ja varaudutaan.

Tälle sivulle on koottu keskeisimpiä asioita siitä, miten poikkeusoloissa on tarkoitus toimia. Ohjeistukset perustuvat Opetushallituksen, ministeriön ja THL:n linjauksiin. Niitä täsmennetään kouluittain 

 

Ketä poikkeusjärjestelyt koskisivat?

Jos oppilasryhmä joutuu karanteeniin, etäopetus koskee tietysti heitä kaikkia. Siksi kaikkien luokkien kanssa varaudutaan etäopetukseen. Jos etäopetukseen päädytään muista syistä, tämän hetkisen valtakunnallisen linjauksen mukaisesti etäopetus ei koskisi:

 • perusopetuksen vuosiluokkien 1-3 oppilaita.
 • erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita. ​
 • pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita.
 • valmistavan opetuksen oppilaita. ​

Jos yksittäinen oppilas joutuu lääkärin määräämään karanteeniin saatuaan altistuksen muualla kuin koulussa, hän on oikeutettu etäopetukseen. Etäopetus järjestetään pääasiassa siten, että oppilas on yhteydessä omaan luokkaan Teamsin kautta.

Yhdysluokkaopetuksessa oma koulu määrittelee oppilaalle lähiopettajan ja etäopettajan kunkin koulun tilanteen mukaan.

 

Tarvittavat tvt-taidot ja -välineet

Oppilaalla tulee olla käytettävissään kotona käyttöön soveltuva kännykkä, tabletti tai tietokone. Jos sopivaa laitetta ei ole, se pyritään tarjoamaan koululta lainaan.

Oppilaan pitää muistaa tunnuksensa O365 palveluun ja mahdollisesti Qridi (0-6 –luokat) ja peda.net palveluihin oman opettajan ohjeistuksen mukaan. Tunnukset kannattaa laittaa kotona talteen.

 

Teamsin tulisi olla ladattuna sovelluksena tietokoneella

Teamsia ja muita O365-sovelluksia voi käyttää myös selaimen kautta. Mutta käyttäminen on sujuvampaa, kun sovellus on ladattu työpöydälle. Sovelluksen voi ladata myös puhelimeen.

Teamsin käyttöä harjoitellaan koulussa. Jotta taidot pysyvät yllä, opettajat käyttävät Teamsia opetukseen lukuvuoden mittaan muutenkin.

 

Millaista etäopetusta tarjoamme?

Kaupungin yhteinen linja livevuorovaikutuksen vähimmäismäärästä etäopetuksesta on tämä:​

Alakoulu: Päivä aloitetaan ja päätetään yhdessä videoneuvotteluyhteydellä. Opetus joko Teamsin videoneuvotteluyhteydellä tai videolla tai muulla selkeällä ohjeistuksella. Videoyhteyden ei tarvitse kestää koko oppitunnin ajan, vaan pituus harkitaan tarveperustaisesti. Poissaolot tarkistetaan joka päivä.

 

Yläkoulu/aineenopettajat: Joka tunnin alussa videoneuvotteluyhteys. Opetus joko Teamsin videoneuvotteluyhteydellä tai videolla tai muulla selkeällä ohjeistuksella. Videoyhteyden ei tarvitse kestää koko oppitunnin ajan, vaan pituus harkitaan tarveperustaisesti.  Poissaolot tarkistetaan joka tunti.

Lähtökohtaisesti noudatetaan normaalia lukujärjestystä ja oppituntien aikataulua. Selkeä, tuttu struktuuri päivässä on tärkeää oppilaille. Tämä on tärkeää siksikin, että jos osa oppilaista on etänä ja osa koululla, moni opettaja joutuu sukkulomaan live- ja etätuntien välillä.

 

Miten ja milloin opettajan tavoittaa:

- Oman oppitunnin aikana opettajan tavoittaa aina (Teamsista).

- Luokanohjaajan saa yhteyden koulupäivän ajan puhelimella / wilmalla tai Teamsilla omien oppituntien lomassa.

- Viestejä kaikille opettajalle voi lähettää milloin vain, mutta 16 jälkeen lähettyihin ei enää samana päivänä (välttämättä) vastata. ​

- Kiireellisissä asioissa soitto rehtoreille tai erityisopettajille.

 

Poissaolot etätunneilta ja muut Wilma-merkinnät

Opettajat on velvoitettu tarkistamaan, että oppilaat ovat tunnilla paikalla. Jos oppilasta ei luotettavasti tavoiteta, hänelle merkitään poissaolo. Tarkastaminen voidaan tehdä esimerkiksi pyytämällä laittamaan videoyhteys hetkeksi päälle, nimenhuudolla tai pyytämällä paikalla olijoita kirjoittamaan jotain viestiketjuun.

Poissaolomerkintä Wilmassa on tieto vanhemmalle siitä, että oppilas ei syystä tai toisesta ollut tunnilla. Kuten muutkin poissaolot, vanhempi kuittaa tämän. On ymmärrettävää, että joskus tekniikka voi pettää ja oppilas ei pääse tunnille. Yksittäinen poissaolo ei huolestuta opettajaa, eikä siitä tarvitse huoltajakaan huolestua. Jos poissaoloja tunneilta kuitenkin alkaa kertyä enemmän, mietitään silloin toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi yhdessä luokanopettajan/-valvojan kanssa.

 

Lääkärin määräämässä karanteenissa

Jos yksittäinen oppilas tai muutamia oppilaita luokalta on karanteenissa, pyritään luokasta järjestämään liveyhteys Teamsiin. Oppilas seuraa opetustuokion ja tekee samoja tehtäviä kuin luokassa, siltä osin kuin mahdollista. Jos oppilas on omaehtoisessa karanteenissa (esim. matkan jälkeen) tai odottaa koronatestin tuloksia, ei hänellä ole oikeutta etäopetukseen.

Jos koko luokka on karanteenissa, tunnit pidetään koko luokalle etäopetuksena. Jos kyse on 1-6-luokkien luokasta, luultavasti myös luokan oma opettaja on karanteenissa. Opettaja pitää tunnit etänä, mikäli on terveenä. Jos opettaja on sairaana, etätunnit pitää sijainen. Jos kyse on 7-9-luokkien luokasta, luokalla on useita opettajia ja he pitävät tunnit etänä, kuka koululta, kuka kotoa.

Jos vain opettaja on karanteenissa, luokassa on sijainen. Voi olla, että joku opettaja haluaa opettaa luokkaa Teamsin kautta koululle. Näin hän saa tehdä, mutta luokassa on silti sijainen.

Oppimisen tuki

Oppiminen ja koulunkäynti voi olla vaikeaa myös etäopetuksessa. Molempiin on tarjolla tukea.

Osalla oppilaista tuen tarve on huomattu jo aikaisemmin ja oppilas on jo ollut niin oppimisen tuen piirissä. Näiden lasten kohdalla tiedämme varautua etäopetukseen siirryttäessä tuen antamiseen ja sovimme heille yhden kiinteän tukiaikuisen. Tukiaikuinen voi olla erityisopettaja, koulunkäynninohjaaja, opo tai kuraattori.

Keväällä huomasimme, että jotkut, joille oppiminen koulussa oli ollut hankalaa, pärjäsivät hienosti etäopetuksessa. Näin voi käydä esimerkiksi siksi, että virikkeitä ympärillä on vähemmän ja tekemiseen on helppo keskittyä.

Kävi kuitenkin myös niin, että lapsi jolla oli lähiopetuksessa sujunut hyvin, huomasi etänä opiskelun hankalaksi. Näitä tilanteita tulee varmasti ja silloin on tärkeää olla yhteydessä kouluun. Yhteydessä voi olla vaikeuksia aiheuttavan aineen opettajaan, luokanvalvojaan, erityisopettajaan tai ohjaajaan.

Tukiopetusta antaa opetta Teamsin välityksellä. Tuen tarpeen voi tuoda esiin oppilas, huoltaja tai opettaja. Opettaja ja oppilas sopivat ajankohdan. Tukiopetuksessa voi olla mukana yksi tai muutama oppilas.

Etätunneillakin voi olla mukana ohjaaja tai erityisopettaja. Tunnin opettaja kertoo, kuinka heiltä pyydetään apua tai miten tai ketkä heidän kanssaan työskentelevät.

 

Kouluruokailu

Lähiopetuksessa olevilla oppilailla on työpäivinä oikeus saada tarkoituksenmukaisesti järjestetty ja ohjattu, täysipainoinen maksuton ateria. Kouluruokailu järjestetään kuten normaalioloissa, mutta hygieniaan ja koronaviruksen leviämisen estämiseen liittyvät varotoimenpiteet otetaan huomioon.  

Myös etäopetuksessa kaikille oppilaille tarjotaan maksuton ateria, mikäli oppilas sen haluaa. Etäopetuksessa ateria lähtökohtaisesti syödään muualla kuin koulussa. Kouluateria on noudettavissa koululta huoltajan tai muun terveenä olevan henkilön toimesta. Kouluruokaa ei toimiteta oppilaan kotiin. Kouluruuan tarpeesta tulee ilmoittaa koululle. Kouluruoka toimitetaan oppilaalle muutaman päivän annos kerrallaan. Jakelupisteet ja aikataulu ilmoitetaan oppilaan kotiin.

Omaehtoisessa karanteenissa olevalla oppilaalla (esimerkiksi matkan jälkeen) ei ole oikeutta kouluruokaan.

Lukuvuoden 2020-2021 TYÖ- JA LOMA-AJAT

Koulujen työpäivät lukuvuonna 2020-2021

Lukuvuonna 2019-2020 on 189 koulupäivää

Syyslukukausi 89 työpäivää

 • syyslukukausi alkaa 12.8.2020
 • syysloma 12.10. - 16.10.2020
 • joululoma 22.12.2020 - 6.1.2021

Kevätlukukausi 100 työpäivää

 • kevätlukukausi alkaa 7.1.2021
 • talviloma1.3.2021 - 5.3.2021
 • pääsiäisloma 2.4. - 5.4.2021
 • helatorstai 13.5.2021
 • kevätlukukausi päättyy 5.6.2021

Yhteystiedot

Sipiläntie 1
34800 Virrat

Rehtori
Katri Rantala
044 715 1430

Apulaisrehtori
Teemu Kontoniemi
044 289 3892

Koulusihteeri
Terhi Herranen
044 715 1431

Opinto-ohjaaja 8. ja 9. luokat
Päivi Hursti
044 715 1434

Opinto-ohjaaja 7. luokat
Viivi Juusela
044 7151 602

Erityisopettaja
Kaisa Häkkinen
044 715 1409

Kouluterveydenhoitaja
Eeva Antila
03 485 1435 tai 044 715 1435

Sairaanhoitaja
Taina Puumala 
044 715 1426

Koulukuraattori
Kirsi Rantamäki
044 715 2486

Koulupsykologi
Ala-Keturi Terhi
044 715 1571

Poissaololupa-anomus Wilmassa

Yksittäisten tuntien poissaolot anotaan kyseisen tunnin opettajalta.
Enintään kolmen päivän poissaoloon pyydetään lupa luokanvalvojalta.
Pidemmät poissaololuvat anotaan rehtorilta.

Tiedote koulukuljetuksista

Vaskiveden alueen palveluliikenteeseen on tehty muutos linja-auton reitistä. Aiempi reitti on kulkenut aamuisin reittiä Vaskuuntie - Taipaleentien - Tiukantie - Vaskivedentie ja iltapäivisin reittiä Vaskuuntie - Havangantie - Vaskivedentie. Reitti muutetaan kulkemaan reittiä Vaskuuntie - Taipaleentie - Havangantie - Vaskivedentie. Reitti on sama aamuin illoin. Reittimuutos perustuu Vaskiveden asukkaiden toiveeseen ja se on vahvistettu sivistyslautakunnassa eilen.

Kurjenkylän ostopalveluliikenteen reittiin tulee seuraavanlainen muutos: Aiempi reitti on kulkenut reittiä Kurjenkyläntie - valtatie 23 - Koivistontie - Laajantie - valtatie 23. Reitti muutetaan kulkemaan reittiä Kurjenkyläntie - valtatie 23. Reittimuutos perustuu kuljetustarpeen arviointiin ja se on vahvistettu sivistyslautakunnassa eilen. Muut palveluliikenteen linjat ja reitit ovat ennallaan.

Kuinka poikkeavaa koulukuljetusta anotaan

Linkki hakemukseen ​https://www.virrat.fi/client/virrat/userfiles/hakemusmaksuttomaan-koulukuljetukseen-paasy.pdf


Kuljetus myönnetään erillistä hakemusta niille, joille se matkan pituuden vuoksi kuuluu tai oppilaan terveydentila sen pysyvästi vaatii. Muissa tapauksissa koulukuljetus myönnetään vain hakemuksesta ja sitä haetaan lukuvuosittain sivistyslautakunnalta, joka tekee asiasta erillisen päätöksen. Hakemus osoitetaan yhtenäiskoulun rehtorille.

Koulumatkan vaarallisuus
Jos oppilaan koulumatka tai osa siitä todetaan vaaralliseksi, kunta voi järjestää koulukuljetuksen koulumatkalle tai sen vaaralliseksi katsotulle osalle. Arvioinnissa tarkastellaan monipuolisesti koulumatkan olosuhteita, mutta suurimman painoarvon saavat teiden liikennemäärät ja nopeusrajoitukset. Pelkkää vaaralliseksi määritellyn tien ylittämistä tai esim. valaistuksen puuttumista ei automaattisesti katsota perusteeksi koulukuljetuksen järjestämiselle.
Koulumatka voidaan tulkita vaaralliseksi myös muista syistä, mm. petoeläinten poikkeuksellisen käyttäytymisen vuoksi. Pelkkä petoeläinten
esiintyminen ei ole koulukuljetuksen myöntämisperuste, vaan petojen käyttäytymiseen tulee liittyä häiriökäyttäytymistä tai jatkuvaa liikkumista asuntojen välittömässä läheisyydessä. Hakemukset harkitaan tapauskohtaisesti ja niihin tulee liittää asiantuntijalausunto.
Koulumatkan vaikeus ja rasittavuus, terveysperuste
Kuljetuksen järjestäminen matkan vaativuuden tai rasittavuuden perusteella edellyttää aina asiantuntijan lausuntoa. Lausunnon voi antaa lääkäri, psykologi tai muu asiantuntija. Lausunnosta tulee ilmetä kuljetusperusteen lisäksi oppilaalle suositeltava kuljetusmuoto ja ajanjakso. Lausunto ei kuitenkaan velvoita kuntaa järjestämään kuljetusta, vaan sitä käytetään asiantuntija-apuna päätöksenteossa. Lausunnot on toimitettava joka lukuvuosi uudelleen, elleivät ne ole luonteeltaan pysyväislaatuisia. Tällaisessa tapauksessa asia sovitaan erikseen.
Koulukuljetus voidaan hakemuksesta myöntää liikuntarajoitteen (ns.keppiläiset) perusteella tietylle ajanjaksolle. Tällöin tarve ko. ajalle tulee osoittaa lääkärinlausunnolla. Lausuntoa käytetään aina kuitenkin vain asiantuntija-apuna.
Erityisen tuen oppilaiden koulukuljetustarpeet arvioidaan vuosittain oppilaiden siirtyessä ylemmälle vuosiluokalle. Erityisen tuen päätös ei
automaattisesti ole peruste koulukuljetukselle. Kuljetus järjestetään joko taksilla tai linja-autolla. 
Aamu- ja iltapäivätoiminta ja kerhot
Oppilaan osallistuessa maksulliseen aamu/iltapäivähoitoon- tai toimintaa, hänelle ei myönnetä koulukuljetusta.

Sähköpostiosoitteet muuttuvat

26.8.2019 alkaen kaikkien opettajien sähkoposti on muotoa etunimi.sukunimi@opetus.virrat.fi. Hallintohenkilökunnalla on edelleen käytössään etunimi.sukunimi@virrat.fi. Oppilasasioissa yhteydenpitoväline kodin ja koulun välillä on edelleen wilma.

Koulun alueelta poistuminen

Välitunnit vietetään välituntialueella. Koulun alueelta ei saa poistua kouluaikana ilman lupaa.

Viipaleen ja Tredun väli kuljetaan jalan, ei polkupyörillä eikä mopoilla. 

Valinnaisaineiden valintainfo 7.-luokkien huoltajille

Valinnaisaineita opiskellaan 8. ja 9.-luokan ajan. Valinnaiset jakautuvat taito- ja taideaineiden valinnaisiin (TAI-TAI) sekä ns. muihin valinnaisiin. TAI-TAI-aineista valitaan yksi pitkä (2h viikossa 8.- ja 9.-luokalla) ja yksi lyhyt (1h viikossa 8.-luokalla). Muista valinnaisista valitaan kaksi pitkää (2h viikossa 8.- ja 9.-luokalla).

Taito- ja taideaineiden valinnaisista ei anneta erikseen arvosanaa, vaan ne arvioidaan osana yhteisenä opetettavien aineiden oppimäärää numeroarviointina. Muista valinnaisista tulee todistukseen oma arvosanansa. Lyhyt valinnainen arvioidaan hyväksytty/hylätty merkinnällä.

Nuoren omat kiinnostuksen kohteet, taidot tai halu oppia ovat hyviä perusteita, kun hän miettii valintoja. Valinnat vaikuttavat myös koulussa viihtymiseen, sillä valinnaisia opiskellaan 6-7 tuntia viikossa 8.- ja 9.-luokan ajan.Valinnaisaineiden arvosanat otetaan huomioon myös jatko-opintoihin haettaessa.

Valinnaisainevihko löytyy täältä: VALINNAISAINEVIHKO KEVÄT 2021.pdf

Valinnaisaineiden valintalomake: VALINTALOMAKE 2021.pdf

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä