Koulukuraattori

Koulukuraattori

Koulukuraattorin tehtävänä on auttaa ja tukea oppilaita arjen toimintojen ja koulunkäynnin sujumisessa sekä erilaisissa mieltä painavissa asioissa ennaltaehkäisevällä työotteella yhdessä oppilaan, perheen ja tarvittaessa muiden ammattilaisten kanssa. Työn tarkoituksena on järjestää oppilaille riittävä tuki ja ohjaus sekä muut tarpeelliset toimet koulunkäyntiin ja oppilaiden kehitykseen liittyvien sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien poistamiseksi sekä koulun ja kotien välisen yhteistyön kehittämiseksi.

Oppilaat ohjautuvat koulukuraattorin asiakkaaksi useimmiten käyttäytymiseen liittyvien syiden vuoksi. Näitä ovat esimerkiksi poissaolot, uhmakkuus ja sääntöjen rikkominen, keskittymisvaikeudet, motivaatio-ongelmat ja väkivaltainen käyttäytyminen. Sosiaalisiin suhteisiin liittyviä syitä ovat esimerkiksi kiusaaminen ja kaverisuhdeongelmat. Kuraattori on kuitenkin matalan kynnyksen tukipalvelu ja juttusille voi tulla myös ilman sen suurempia huolenaiheita.

Perheeseen liittyviä tulosyitä voivat olla lasten huoltoon ja kasvatukseen liittyvät asiat, perheen tilanteeseen liittyvät vakavat ongelmat (päihteiden käyttö, perheväkivalta ja mielenterveysongelmat) sekä perherakenteen muutokseen liittyvät asiat, kuten esimerkiksi uusi perheenjäsen. Tunne-elämän vaikeuksista yleisiä ovat oppilaan ahdistuneisuus ja pelot, masentuneisuus ja alakuloisuus sekä arkuus ja jännittäminen.

Asiakastyössä ensimmäisenä tehtävänä on oppilaan tilanteen kartoitus ja tuen tarpeen arviointi opiskelijan ikä ja kehitystaso huomioon ottaen. Koulukuraattori kartoittaa lapsen tai nuoren opiskelua ja oppimisympäristöä, henkilökohtaista toimintakykyä, vointia ja jaksamista, perhe- ja kotitilannetta sekä kaverisuhteita, harrastuksia ja vapaa-ajan viettoa.

Koulukuraattorin työ sisältää ohjaus- ja tukikeskusteluja oppilaan sekä hänen perheensä kanssa, koulunkäyntijärjestelyä tai oppilaan ja hänen perheensä ohjaamista koulun omien (esim. psykologi, kouluterveydenhuolto) tai koulun ulkopuolisten tukitoimien piiriin (mm. perheneuvola). Oppilaat tulevat koulukuraattorin asiakkaiksi opettajan, vanhempien, opiskeluhuoltoryhmän aloitteesta tai omasta aloitteestaan. Aloite voi tulla myös ulkopuoliselta taholta kuten lastensuojelusta, perheneuvolasta.