Etäopetuksen laatusuositus

Oppilaan oikeuksista ja velvollisuuksista:

 

 • Oppilaalla on oikeus saada opettajalta päivittäin tukea oppimiselleen.
 • Oppilaalla on oikeus jutella opettajan kanssa ja saada palautetta työskentelystään.
 • Oppilaalla on oikeus tuntea kuuluvansa luokkayhteisöön.
 • Oppilaan tulee huolehtia koulutyöstään opetussuunnitelman mukaisesti huolellisesti ja tavoitteellisesti


Perusasteella oppimisen keskeinen laatutekijä on opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus. Etäoppimisessa vuorovaikutus on monin tavoin haastavampaa, mutta vähintään yhtä tärkeää kuin luokkatyöskentelyssä. Oppilaalla on etätyöskentelyn aikana oltava tunne siitä, että opettaja on hänen tukenaan päivittäisessä koulutyöskentelyssä ja oppilas on edelleen koululuokkansa jäsen.

Opetusta voidaan toteuttaa verkon välityksellä joko synkronisesti eli samanaikaisesti tai ajasta ja paikasta riippumattomasti eli asynkronisesti. Asynkronisessa opetuksessa opettaja lähettää tehtäviä, nauhoittaa opetusvideoita ja oppilas tekee ne ajankohtana, joka parhaiten sopii hänelle. Kummassakin tapauksessa oppilaan on saatava oppimiseensa liittyvää tukea ja palautetta. Asynkronisessa työskentelyssä palaute voi perustua yhdessä laadittuun matriisiin, kommentointiin tai vaikkapa video- tai äänipalautteeseen.

Etäopetus hyötyy verkko-opetuksesta, mutta perusasteella on syytä käyttää paljon sellaisia tehtäviä, joiden tekeminen saa oppijat liikkeelle ja pois tietokoneruudun äärestä. Virroilla on käytössä tehtävien palautuskanavaksi sopivia verkkoympäristöjä, kuten Teams, Qridi, Peda.net, Jitsi tai muu vastaava.

 

Huoltajan oikeuksista ja velvollisuuksista:

 

 • Huoltajalla on oikeus tietää koulutyön suunnitelmista ajoissa.
 • Huoltajalla on oikeus saada tietoa lapsen työskentelyn onnistumisesta.
 • Huoltaja vastaa siitä, että lapsi huolehtii oppivelvollisuuteen liittyvistä tehtävistään (PoL 26§)


Oppilaan lisäksi huoltajalla on oikeus saada tietoa oppilaan koulutyöskentelystä ja etätyöskentelyn suunnitelmista. Vaikka opettajilla onkin vastuu lasten ja nuorten opiskelusta, on huoltajan tai huoltajien rooli erittäin merkittävä etäjakson aikana. Monissa perheissä sovitetaan yhteen usean lapsen ja huoltajan etäopiskelua ja etätyötä. Sen vuoksi on tärkeää, että kodeissa tiedetään hyvissä ajoin tulevien päivien tehtävät materiaali- ja välinetarpeineen.

Opetustuokioiden lisäksi opettajan on oltava oppilaan ja huoltajan tavoitettavissa koulupäivien aikana. Kaikkien kannalta on selkeintä se, että opettaja ilmoittaa päivittäiset ajat, jolloin hän on tavoitettavissa verkon tai puhelimen kautta. Koulussa voi olla myös keskitetty opettajien puhelinpäivystys. Näin oppilaalla on mahdollista tarkentaa tehtävien antoja tai kysyä neuvoa niiden tekemisessä. Tämä välitön viestintä vähentää myös koulun ja kotien eristyneisyyttä ja luo turvallisuuden tunnetta kaikille osapuolille.

 

Opettajan oikeuksista ja velvollisuuksista:

 

 • Opettajalla on oikeus ammatilliseen tukeen ja opettamisen työrauhaan.
 • Opettajalla on oikeus tuntea kuuluvansa kouluyhteisöön.
 • opettajalla on oikeus rajata työaikaansa.
 • Opettaja vastaa opetuksen pedagogisista ratkaisuista, oppimisen seurannasta, palautteesta ja arvioinnista.


Opettajan päätyö on opettaa oppilaita. Myös opettaja tarvitsee ja on oikeutettu ammatilliseen tukeen. Yhteisöllisyyden vaaliminen on erittäin tärkeää myös etätyössä.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä