Hankkeet ja muut lukuvuosisuunnittelussa esitettävät asiat

Hankkeet

Opetus tapahtuu hajautetun opetuskäytännön mukaisesti. Lukujärjestys on kuitenkin jaksotettu kahteen. Yläluokkien lukujärjestys tehdään Kurre-ohjelmalla ja opettajien ja oppilaiden lukujärjestykset on luettavissa Wilmassa. Oppilaan koulupäivä ajoittuu klo 8.55 ja 15.00 välille.

Koulukampuksella toimii esikoulu, perusopetuksen luokat 1-9, lukio, kansalaisopisto ja musiikkiopisto. Viitasaari Areenaa käytetään liikuntatunneilla, yhteisiin tilaisuuksiin, juhliin ja vanhempainiltoihin. Auditoriotilana käytetään elokuvateatterin tilaa. Yhteistyötä eri koulumuotojen kesken kehitetään.

Yläluokkien (7-9) oppilaat voivat välituntisin olla Nuorisotalolla erikseen ilmoitettavina ajankohtina. Muutoin välitunnit pääsääntöisesti vietetään ulkona.

Työelämään tutustuminen (osallistujat, ajoitus, järjestely)

8.lk vko 10 ma 2.3. - pe 6.3.2020

9.lk vko 43 ma 21.10. - pe 25.10.2019
9.lk vko 21 ma 18.5. – ke 20.5.2020

7.lk Tutustumiskäynnit ja yhden päivän TET yhteistyössä syyslukukaudella keittiön ja kevätlukukaudella siistijöiden kanssa.

Oppilaat hankkivat itse työharjoittelupaikat. Valvonta–ja seurantakäynneistä vastaavat oppitunneilta vapautuvat opettajat ja opinto-ohjaaja. Koordinoidaan opettajien käynnit tarkoituksenmukaisiksi. Tehdään yhteistyötä ammattioppilaitoksen kanssa.

TET-paikkojen riittävyyden turvaamiseksi hyödynnetään syys- ja talvilomaa siten, että oppilaat voivat olla TET-harjoittelussa ko. loma-aikoina ja vastaavasti loma siirtyy TET-viikolle.

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA

- esikoulussa (6.45 – 17.00)

- 1.-2. lk:t ja erityisoppilaat (7.45 – 16.15)

HENKILÖKUNNAN VIRKISTÄYTYMINEN

Henkilökunnan osallistuminen yhteisiin virkistystapahtumiin pyritään mahdollistamaan koulupäivää lyhentämällä tai muilla järjestelyillä.

KOULUPÄIVÄN PITUUDESTA POIKKEAMINEN

Koulupäivän pituutta voidaan muuttaa ns. poikkeuspäivinä joko pidemmäksi tai lyhyemmäksi.

VERKKOMATERIAALIN HYÖDYNTÄMINEN (KOULUSSA JA KOTONA)

- Ekapeli

- edukustannus.fi

- Peda.net

- Bingel

- Otavan oppilaan maailma

- Sanoma Pro

- Näppistaituri

KERHOT

Koulumme on jo useamman vuoden ajan osallistunut koulun kerhotoiminnan kehittämishankkeeseen. Kerhojen avulla on saatu aikaan monipuolista lapsen ja nuoren kasvua tukevaa vapaa-ajan toimintaa. Kerhoja on toteutettu integroiden eri oppiaineisiin koulupäivän aikana ja oppilaskerhoina varsinaisen koulupäivän jälkeen.

Kerhot pidetään pääsääntöisesti varsinaisen kouluajan ulkopuolella. Niissä käsitellään erilaisia teemoja ja niihin voivat osallistua 0 - 9 luokkien oppilaat. Osallistuminen sitoutetaan teemojen mukaan. Kerhojen ohjaajina toimivat eri oppiaineiden opettajat ja koulun sidosryhmien edustajat. Kerhotoiminnan vastuuhenkilö Viitasaarella on koulunjohtaja Sakari Nikkinen ja koulun vastuuhenkilö Pasi Iivanainen.

KIVA-KOULU

Koulumme on mukana valtakunnallisessa projektissa, jonka tarkoituksena on minimoida koulukiusaaminen. Eskarilaisilla Askeleittain –oppimateriaali.

OPPILASKUNTATOIMINTA

- oppilaskunnan vetäjiänä toimivat alaluokilla Jani Paanila ja yläluokilla Johanna Vuorenmaa

- oppilaiden osallisuuden lisääminen

- Lapsiparlamentin toiminta jatkuu

LIIKKUVA KOULU

Liikkuva koulu -projekti jatkuu edelleen. Vastuuhenkilöinä ovat Outi Helle, Harri Helle ja Katja Paananen.

Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan myös muihin mahdollisiin projekteihin. Tavoitteena on oppilaiden liikunnan lisääminen ja istumisen katkaiseminen koulupäivän aikana. Pyritään käyttämään toiminnallisia opetusmenetelmiä sekä järjestämään lyhyitä liikuntatuokioita oppituntien aikana.

Alakoulu: Välkkäri –koulutusta välituntiliikuttajille

LUKUINTO

Oppilaita lukemaan kannustavaa moniammatillista yhteistyötä. Virallinen hanke on päättynyt. Kestoteemana koulutyössä.

Joustavan perusopetuksen (JOPO) luokka

Haapaniemen koulussa jatkaa viime lukuvuonna aloitettu työskentelymalli uudella JOPO-ryhmällä, jossa aloittaa kymmenen 9-luokan oppilasta.

JOPO-luokka ei ole erityisluokka, vaan yleisopetuksen muoto, jonka tarkoituksena on edistää oppilaan taipumusten ja kykyjen mukaista suoriutumista koulussa sekä ehkäistä koulupudokkuutta. Tavoitteena on perusopetuksen päättötodistuksen saaminen ja jatkokoulutukseen hakeutuminen.

Opetusmenetelmiä ovat tavanomaisen luokkaoppimisen ohella työpaikkajaksot, leirikoulut, oppilaitos- ja työpaikkavierailut sekä erilaiset toiminnalliset työtavat. Jokaiselle oppilaalle laaditaan yksilöllinen oppimissuunnitelma sekä tarvittaessa henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).

Jopo-luokassa työskentelee luokanopettajan lisäksi kasvatusohjaaja. Lisäksi Jopo-oppilaat osallistuvat osa-aikaiseen erityisopetukseen. Valinnaisaineita Jopo-oppilaat opiskelevat tavalliseen tapaan aineenopettajien johdolla.

Satakieli-luokka

Lukuvuonna 2019-2020 Satakieli-oppilaat osallistuvat soveltavan erityisliikunnan ryhmään kerran viikossa (Anne Kivivuori ohjaa). Ryhmän toiminta toteutetaan yhdessä Viitaseudun opiston ja perusopetuksen kanssa.

Satakieli-ryhmässä toteutetaan tänä lukuvuonna painotetusti ”Ulos luontoon” -pedagogiikkaa, jossa luonnon moninaisuutta käytetään rikkaasti oppimisen ja olemisen tukena ja virkistäjänä.

Vuoden aikana kuvataan mahdollisesti pieni elokuva/video, jossa kerrotaan ryhmän toiminnasta ja arjesta.

Satakieli-luokka on rauhallinen toimintaympäristö niille 0.-6. -luokkien oppilaille, joille yleisopetuksen iso ryhmä on liian kuormittava opiskelupaikka. Satakieli edustaa pehmeää inkluusiomallia, jossa vaativaa erityistä tukea tarvitseva oppilas voi joustavasti opiskella sekä yleisopetuksen ryhmän kanssa että myös pienessä ryhmässä hyvin strukturoidussa oppimisympäristössä (Satakielessä) - aina päivän, tilanteen, fiiliksen ja tarpeen mukaan. Satakieli-luokka saa nimensä sekä satakieli-linnusta (pienestä, vaatimattomasta, lumoavasti laulavasta) että myös oppilaiden kanssa käytettävistä "sadasta" eri kieli- ja kommunikaatiotavasta (suomen kieli, selkokieli, kuvat, tukiviittomat, ilmeet, eleet, kehonkieli). Satakieli virittäköön kaikki laulunsa!

Pysäkkiluokka

Pysäkkiluokka on Haapaniemen yhtenäiskoulun pienryhmä, jossa opiskelee erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria. He opiskelevat ryhmässä osa- tai kokoaikaisesti.Ryhmää ohjaa erityisluokanopettaja yhdessä koulunkäynninohjaajan kanssa.

Lukuvuoden aikana Pysäkkiluokan yläkouluikäiset nuoret osallistuvat elämäntaitojen harjoitteluun Viitasaaren kaupungin tuetun asumisen ohjaajien kanssa. Pysäkkiluokka osallistuu soveltavan liikunnan ryhmään kerran viikossa. Ryhmän toiminta toteutetaan yhdessä Viitaseudun opiston ja perusopetuksen kanssa. Pysäkkiluokka tekee retkiä ja tutustumiskäyntejä säännöllisesti eri kohteisiin syksyllä ja keväällä.

Lukuvuoden aikana Pysäkkiluokka järjestää taidenäyttelyn.