Psykologia

Miksi opiskella psykologiaa lukiossa?

Miksi sinusta on tullut juuri sellainen kuin olet? Mistä stressi johtuu? Kuinka paljon ihminen voi muistaa? Miten lapsuusajan kokemukset voivat vaikuttaa myöhempään elämään? Miksi mielenterveys joskus järkkyy? Missä sijaitsee aivojen näkökeskus?

Psykologia auttaa sinua ymmärtämään itseäsi ja ihmisiä ympärilläsi. Aineessa käsitellään muun muassa ihmisen kasvua ja kehitystä, oppimista, muistamista ja havaitsemista. Myös tunteet, motivaatio ja mielenterveys ovat keskeisiä teemoja. Psykologia on yleishyödyllinen aine jokaiselle, joka haluaa oppia ymmärtämään mielen toimintaa sekä erityisesti sinulle, joka haluat tulevaisuudessa työskennellä ihmisten parissa.

KURSSIKUVAUKSET: PSYKOLOGIA

PS1 Psyykkinen toiminta ja oppiminen
Kurssilla opiskelija tutustuu psykologiatieteeseen ja sen keskeisimpiin käsitteisiin sekä psykologisen tutkimuksen tekemisen perusteisiin. Opiskelija oppii ymmärtämään ja selittämään ihmisen käyttäytymistä ja toimintaa biologisten, sosiaalisten, psyykkisten ja kulttuuristen tekijöiden kokonaisuutena. Opiskelija perehtyy psykologian keskeisimpiin osa-alueisiin, kuten oppimiseen, tunteisiin ja motivaatioon ja osaa reflektoida omaa psyykkistä toimintaansa oppimansa perusteella.
Kurssilla käytettävät sähköiset sovellukset: LibreOffice sekä tarvittaessa/ mahdollisuuksien mukaan muun Okular, Mousepad, GIMP, Pinta.

PS2 Kehittyvä ihminen
Opiskelija perehtyy ihmisen kehityksen osa-alueisiin erilaisten kehitysteorioiden valossa. Kurssilla opitaan vertailemaan ja arvioimaan kehityspsykologista tietoa ja erittelemään kehitykseen vaikuttavien tekijöiden suhdetta.
Kurssilla käytettävät sähköiset sovellukset: LibreOffice sekä tarvittaessa/ mahdollisuuksien mukaan muun Okular, Mousepad, GIMP, Pinta.

PS3 Tietoa käsittelevä ihminen
Kurssilla perehdytään kognitiivisiin perustoimintoihin, kuten havaitsemiseen, tarkkaavaisuuteen ja muistiin sekä joihinkin korkeampiin kognitiivisiin ilmiöihin, kuten päätöksentekoon, asiantuntijuuteen, ongelmanratkaisuun ja kielellisiin toimintoihin. Opiskelijat oppivat ymmärtämään kognitiivisia toimintoja biologista ja neuropsykologista perustaa vasten.
Kurssilla käytettävät sähköiset sovellukset: LibreOffice sekä tarvittaessa/ mahdollisuuksien mukaan muun Okular, Mousepad, GIMP, Pinta.

PS4 Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys
Opiskelija tutustuu tunteisiin, mielenterveyteen ja psyykkiseen hyvinvointiin liittyvään tutkimustietoon ja oppii arvioimaan sitä kriittisesti. Opiskelija oppii arvioimaan omaa psyykkistä hyvinvointiaan ja saa välineitä psyykkisen tasapainon ylläpitämiseen. Kurssilla käsitellään myös yleisimpiä mielenterveyteen liittyviä ongelmia ja pohditaan niiden syntyä selittäviä tekijöitä.
Kurssilla käytettävät sähköiset sovellukset: LibreOffice sekä tarvittaessa/ mahdollisuuksien mukaan muun Okular, Mousepad, GIMP, Pinta.

PS5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen
Kurssilla tutustutaan persoonallisuuden laaja-alaiseen käsitteeseen. Opiskelija oppii tuntemaan yksilöiden eroja selittäviä tekijöitä, kuten temperamentti, persoonallisuuden piirteet, älykkyys, lahjakkuus ja tulkintatyylit. Opiskelija oppii ymmärtämään persoonallisuuden pysyvyyttä ja muuttuvuutta erilaisista näkökulmista ja erilaisissa ympäristöissä muun muassa erilaisten persoonallisuusteorioiden kautta.
Kurssilla käytettävät sähköiset sovellukset: LibreOffice sekä tarvittaessa/ mahdollisuuksien mukaan muun Okular, Mousepad, GIMP, Pinta.

PS6 Psykologian kertauskurssi
Kerrataan pykologian keskeiset aihealueet ja valmentaudutaan yo-kokeisiin.