Kemia

Lyhyet kurssikuvaukset

KE1 Kemiaa kaikkialla
Kurssin tehtävä on herättää opiskelijan kiinnostus kemiaa kohtaan ja antaa valmiudet osallistua kemiaan liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun. Opiskelija saa tietoa aineiden ominaisuuksista jokapäiväisen elämän ja ympäristön ilmiöissä. Kurssilla luodaan pohja kokeelliselle työskentelylle ja työturvallisuudelle sekä aineen rakenteen mallien, jaksollisen järjestelmän ja tietolähteiden käytölle.
Kurssilla käytettävät sähköiset sovellukset: Casio Classpad Manager ja sähköinen taulukkokirja.


KE2 Ihmisen ja elinympäristön kemia
Kurssin tehtävä on tuoda esiin kemian merkitys hyvinvoinnin ja terveyden kannalta. Kemiallisen tiedon rakentuminen ymmärretään toiminnan kautta. Opiskelija saa tietoa orgaanisiin yhdisteisiin ja ainemäärään liittyvistä käsitteistä arkielämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä sekä oppii tutkimaan näitä kokeellisesti, erilaisia malleja ja tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen.
Kurssilla käytettävät sähköiset sovellukset: Casio Classpad Manager, MarvinSketch ja sähköinen taulukkokirja.


KE3 Reaktiot ja energia
Kurssin tehtävä on tuoda esiin kemian merkitys energiaratkaisujen ja ympäristön kannalta. Aineen ja energian häviämättömyyden merkitys ymmärretään kemian näkökulmasta. Reaktioihin liittyviä käsitteitä ja symboleja käytetään ja sovelletaan arkielämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä. Reaktioita ja niihin liittyviä ilmiöitä tutkitaan kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen.
Kurssilla käytettävät sähköiset sovellukset: Casio Classpad Manager, MarvinSketch ja sähköinen taulukkokirja.


KE4 Materiaalit ja teknologia
Kurssin tehtävä on tuoda esiin kemian merkitys teknologiassa ja yhteiskunnassa. Opiskelija saa tietoa materiaaleihin, sähkökemiaan ja teknologiaan liittyvistä käsitteistä ja oppii kokeellisesti tutkimaan näihin liittyviä ilmiöitä. Kurssilla harjoitellaan kemialle ominaisia ilmaisutapoja sekä argumentointia ja käytetään tuotoksissa tvt-taitoja. Osana on myös tutkimuksen ideointi ja suunnittelu.
Kurssilla käytettävät sähköiset sovellukset: Casio Classpad Manager, MarvinSketch, LoggerPro ja sähköinen taulukkokirja.


KE5 Reaktiot ja tasapaino
Kurssin tehtävä on tuoda esiin kemian merkitys kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Opiskelija oppii kemiallisen tasapainon käsitteen ja sen soveltamisen arkielämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä sekä tutkii näitä kokeellisesti. Laskennallisia ja graafisia malleja käytetään reaktionopeuden ja kemiallisen tasapainon kuvaamisessa, selittämisessä ja ennusteiden tekemisessä.
Kurssilla käytettävät sähköiset sovellukset: Casio Classpad Manager, MarvinSketch, LoggerPro ja sähköinen taulukkokirja.


KE7 Kemian kertauskurssi
Kurssilla hahmotetaan kokonaiskuva lukion kemian oppisisällöistä ja syvennetään tietoja kurssien keskeisimmistä asioista. Harjoitustehtävien kautta opitaan sujuvasti käyttämään kemian termejä, kaavoja ja yhtälöitä perusteluiden tukena. Opitaan käyttämään tehokkaasti erilaisia malleja, taulukkoja ja teknisiä apuvälineitä kemian ongelmien ratkaisussa. Harjoitellaan yo- ja preliminäärikoetehtävillä.
Kurssilla käytettävät sähköiset sovellukset: Casio Classpad Manager, MarvinSketch, Geogebra ja sähköinen taulukkokirja.

KE8 Soveltava tutkimuskurssi
Kurssilla opitaan näkemään teorian ja kokeellisen työskentelyn välinen yhteys luonnontieteellisessä tutkimuksessa. Opiskelija oppii tuntemaan luonnontieteellisen tutkimuksenteon periaatteet. Kemian ja fysiikan laboratoriovälineitä ja -reagensseja harjaannutaan käyttämään turvallisesti ja sujuvasti. Kurssin yhteydessä pyritään tekemään opintoretki korkeakouluun, julkisen laitokseen tai alan yritykseen.
Kurssilla käytettävät sähköiset sovellukset: Casio Classpad Manager, MarvinSketch, Geogebra, LoggerPro, LibreOffice Writer ja sähköinen taulukkokirja.