Fysiikka

Kurssikuvaukset lyhyesti

PAKOLLINEN KURSSI

FY1 Fysiikka luonnontieteenä

Tavoitteena on herättää opiskelijan kiinnostus fysiikkaa ja sen opiskelua kohtaan. Häntä ohjataan luonnontieteellisen ajattelun, kokeellisen toiminnan ja mallintamisen maailmaan. Keskeisinä sisältöinä ovat fysiikan merkitys, luonnon perusvuorovaikutukset, maailmankaikkeuden rakenteet, voima ja liikeilmiöt. Kurssilla toteutetaan myös yksinkertaisia luonnontieteellisiä mittauksia ja kokeita. Kurssilla käytettävät sähköiset sovellukset: Casio Classpad Manager, Geogebra, LibreOffice Calc ja sähköinen taulukkokirja.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

FY2 Lämpö

Kurssilla perehdytään lämpöilmiöihin, aineen termodynaamiseen tilaan ja olomuodon muutoksiin sekä mekaaniseen työhön, tehoon ja hyötysuhteeseen. Tarkoitus on syventää ymmärrystä energiasta fysiikan keskeisenä käsitteenä sekä fysiikan merkityksestä energiantuotannossa ja kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Lisäksi opiskellaan lämpöopin pääsääntöjä ja ideoidaan tutkimussuunnitelmaa. Kurssilla käytettävät sähköiset sovellukset: Casio Classpad Manager, Geogebra, LoggerPro, LibreOffice Calc ja sähköinen taulukkokirja.

FY3 Sähkö
Sähköä tarkastellaan jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian näkökulmasta. Sähköön liittyviä ilmiöitä tutkitaan kokeellisesti tekemällä tasavirtapiirikytkentöjä ja sähköopin perusmittauksia perehtyen samalla sähköturvallisuuteen. Myös sähköstatiikan ilmiöitä tutkitaan ja niihin liittyvää teoriaa opiskellaan. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään tutkimusten tekemisessä. Kurssilla käytettävät sähköiset sovellukset: Casio Classpad Manager, LoggerPro, Dia ja sähköinen taulukkokirja.

FY4 Voima ja liike
Keskeisiä sisältöjä ovat vuorovaikutus ja voimat, tasainen ja kiihtyvä liike, Newtonin lait, säilymislait sekä liikeyhtälö. Kurssilla harjaannutaan graafisten esitysten tuottamiseen ja tulkintaan. Voimakuvioita käytetään voimien yhteisvaikutuksen tarkastelussa. Kappaleen liiketilaa ja törmäystilanteita opetellaan mallintamaan, ja malleihin sisältyviä rajoituksia pyritään ymmärtämään. Kurssilla käytettävät sähköiset sovellukset: Casio Classpad Manager, LoggerPro, Geogebra ja sähköinen taulukkokirja.

FY5 Jaksollinen liike ja aallot
Kurssilla perehdytään värähdys- ja aaltoliikkeen perusteisiin tutkimalla mekaanista värähtelyä ja ääntä. Samalla hahmotetaan fysiikan merkitystä lääketieteessä ja musiikissa. Keskeisiä sisältöjä ovat tasainen ympyräliike ja harmoninen värähtely, aaltoliikkeen synty, heijastuminen, taittuminen, diffraktio, interferenssi ja seisovat aallot sekä ääni aaltoliikkeenä.  Kurssilla käytettävät sähköiset sovellukset: Casio Classpad Manager, LoggerPro, Geogebra ja sähköinen taulukkokirja.

FY6 Sähkömagnetismi
Tavoitteena on oppia käyttämään ja soveltamaan sähkömagnetismiin ja valoon liittyviä käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä. Kurssilla keskitytään sähkömagneettiseen vuorovaikutukseen ja induktioon sekä induktion merkitykseen vaihtovirran synnyssä, muuntajassa ja energian siirrossa. Samoin perehdytään sähkömagneettisen säteilyn spektriin ja valoon. Kurssilla käytettävät sähköiset sovellukset: Casio Classpad Manager, LoggerPro, Geogebra ja sähköinen taulukkokirja.

FY7 Aine ja säteily
Kurssilla syvennetään kokonaiskuvaa fysiikasta aineen ja maailmankaikkeuden rakennetta selittävänä tieteenä. Keskeisinä sisältöinä ovat energian ja sähkömagneettisen säteilyn kvantittuminen, aaltohiukkasdualismi, atomiytimen rakenne ja ydinreaktiot sekä radioaktiivisuus, säteilyturvallisuus ja säteilyn hyötykäyttö. Kurssilla käytettävät sähköiset sovellukset: Casio Classpad Manager, Geogebra, LoggerPro, Dia ja sähköinen taulukkokirja.

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT JA SOVELTAVAT KURSSIT

FY8 Fysiikan työkurssi
Kurssilla syvennetään ymmärrystä fysiikan teorioista toteuttamalla niihin liittyviä käytännön mittauksia ja töitä. Mittaukset suoritetaan erilaisia välineitä ja ohjelmistoja käyttäen. Mittausdatan keräämisessä, analysoinnissa ja saatujen tulosten esittämisessä hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa. Käytännön työ voi olla myös esimerkiksi jokin elektroniikan komponenteista rakennettava laite. Kurssilla käytettävät sähköiset sovellukset: Casio Classpad Manager, Geogebra, LoggerPro, LibreOffice Calc ja sähköinen taulukkokirja.

KE8 Soveltava tutkimuskurssi
Kurssilla opitaan näkemään teorian ja kokeellisen työskentelyn välinen yhteys luonnontieteellisessä tutkimuksessa. Opiskelija oppii tuntemaan luonnontieteellisen tutkimuksenteon periaatteet. Kemian ja fysiikan laboratoriovälineitä ja -reagensseja harjaannutaan käyttämään turvallisesti ja sujuvasti. Kurssin yhteydessä pyritään tekemään opintoretki korkeakouluun, julkisen laitokseen tai alan yritykseen.
Kurssilla käytettävät sähköiset sovellukset: Casio Classpad Manager, MarvinSketch, Geogebra, LoggerPro, LibreOffice Writer ja sähköinen taulukkokirja.

FY9 Fysiikan kertauskurssi
Tavoitteena on kokonaiskuvan muodostaminen fysiikan opintojen sisällöistä. Syvennetään fysiikan teorioiden mukaista käsitystä ympäröivästä todellisuudesta ja kykyä käyttää fysiikan käsitteitä sen kuvaamiseen. Harjoitellaan tutkimustulosten käsittelyä, tulkintaa ja esittämistä sekä mallien käyttöä ilmiöiden kuvaamisessa ja ennusteiden tekemisessä. Harjoitellaan YO- ja preliminäärikoetehtävillä. Kurssilla käytettävät sähköiset sovellukset: Casio Classpad Manager, Geogebra, LoggerPro, LibreOffice Calc, Dia ja sähköinen taulukkokirja sekä Abitti-ympäristön kaavaeditori.

FY10 Hiukkasfysiikan kurssi
Kurssilla perehdytään hiukkasfysiikkaan sekä aineen standardimalliin osin luokkaopetuksena ja osin sähköisillä oppimisalustoilla. Kurssiin sisältyy yleensä opintoretkiä hiukkasfysiikkaa tutkiviin tai soveltaviin kohteisiin, kuten yliopistoon, korkeakouluun, sairaalaan tai maailman suurimpaan hiukkasfysiikan tutkimuskeskukseen CERN:iin. Kurssilla osallistutaan varainkeruuseen ja tiedottamiseen. Kurssilla käytettävät sähköiset sovellukset: LibreOffice Calc ja Impress sekä Python.