Filosofia

Lyhyet kurssikuvaukset

Pakolliset kurssit

1. Johdatus filosofiseen ajatteluun (FI1)
Kurssilla muodostetaan käsitys filosofian luonteesta ja menetelmistä tutustumalla filosofisiin ongelmiin ja niiden mahdollisiin ratkaisuihin, ja kokeilemalla käytännössä filosofian työtapoja kuten käsitteiden luokittelua ja ajatuskokeita. Kurssilla harjoitellaan johdonmukaisen argumentaation ja pätevän päättelyn perusteita suullisesti ja kirjallisesti. Kurssilla käsitellään joitakin keskeisiä filosofisia peruskysymyksiä ja -erotteluja, kuten: henki ja aine, vapaus ja välttämättömyys, käsitteellinen ja empiirinen, objektiivinen ja subjektiivinen. Kurssilla tutustutaan erilaisiin tiedon ja tieteellisen tiedon määrittelyihin ja pyritään hahmottamaan tiedon ja argumentaation luonnetta eri tiedonaloilla ja oppiaineissa.

2. Etiikka (FI2)
Kurssilla perehdytään filosofisen etiikan keskeisiin käsitteisiin, kysymyksiin ja teorioihin sekä ympäristöfilosofian perusteisiin. Keskeisenä sisältönä on moraali ja sitä pohtiva normatiivinen ja soveltava etiikka; hyve-, seuraus-, sopimus-, oikeus- ja velvollisuusetiikan perusteet. Teorioiden ja käsitteistön avulla harjoitellaan perustelemaan käsityksiä hyvästä ja oikeasta ja opitaan erittelemään ja arvioimaan omia elämänvalintojaan sekä muiden toimintaa eettisesti.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

3. Yhteiskuntafilosofia (FI3)
Kurssilla perehdytään yhteiskuntafilosofian keskeisiin käsitteisiin ja suuntauksiin sekä perusnäkemyksiin yksilön suhteesta yhteisöihin, yhteiskuntaan ja valtioon. Samalla pyritään erittelemään oikeudenmukaisuutta, vallankäyttöä ja työnjakoa yksilöiden, yhteisöjen ja instituutioiden toiminnassa sekä arviomaan käsitteellisesti yhteiskunnallisen järjestyksen rakentumista, perustelemista ja oikeutusta. Kurssilla opitaan käyttämään keskeisiä filosofisia käsitteitä yhteiskunnallisen ja poliittisen toiminnan jäsentämiseen sekä omien yhteiskunnallisten ratkaisujensa perustelemiseen ajankohtaisten teemojen näkökulmasta.

4. Tieto, tiede ja todellisuus (FI4)
Kurssilla tutkitaan filosofisia, eri tieteisiin ja arkielämään perustuvia käsityksiä todellisuuden rakenteesta. Kurssilla pureudutaan muun muassa seuraaviin olemassaolon kysymyksiin: muutos ja pysyvyys, oliot ja ominaisuudet, mahdollinen ja välttämätön, reaalinen ja virtuaalinen. Tavoitteena on myös hahmottaa ja arvioida filosofisia teorioita todellisuudesta, totuudesta, tiedosta ja tieteestä. Keskeinen teema on myös tieteellisen tutkimuksen luonne ja menetelmät sekä luonnon-, ihmis-, ja formaalien tieteiden väliset erot.

Kaikilla filosofian kursseilla on käytössä LibreOffice- tekstinkäsittely ja esitysgafiikka. Mahdollisia muita ohjelmia Gimp-ja Pinta- kuvankäsittely ja Okular- katseluohjelma.