Evankelis-luterilainen uskonto

Miksi opiskella uskontoa lukiossa?

Oletko elämän suuria ja pieniä mysteerejä pohdiskeleva taivaanrannanmaalari? Tahtoisitko oppia ymmärtämään eri kulttuureista tulevia ja eri tavoin ajattelevia ihmisiä? Kiinnostaisiko sinua tutustua omaan ja muiden kulttuuriseen perinteeseen; oppia mitkä arvot ja uskomukset vaikuttavat yhteiskuntien taustalla ja kuinka ne ohjaavat ihmisiä toisinaan mitä jaloimpiin ja toisinaan mitä hirvittävimpiin tekoihin?

Uskonto on tunnustukseton humanistinen oppiaine, jossa heitetään ilmoille kysymyksiä ja joskus ehkä löydetään vastauksiakin. Se on sinulle, joka olet kiinnostunut maailman eri uskonnoista ja katsomuksista, kulttuureista, elämän suurista kysymyksistä, instituutioista, historiasta ja ihmismielestä.

KURSSIKUVAUKSET: USKONTO

UE1 Uskonto ilmiönä – kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä
Kurssi perehdyttää ilmiöön nimeltä uskonto. Uskontoa lähestytään tutkimusnäkökulmasta muun muassa eri määrittelyiden ja uskontotieteellisten käsitteiden kautta. Uskonnosta opetellaan keskustelemaan ajankohtaisia kysymyksiä hyödyntäen ja erilaisia katsomuksia kunnioittaen. Kurssilla keskitytään käsittelemään erityisesti Lähi-idän monoteististen uskontojen eli kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin yhteisiä juuria, kulttuuriperintöä, keskeisiä piirteitä ja vaikutuksia yhteiskuntaan. Esille nousevat muun muassa uskontojen pyhät kirjat, etiikka ja elämäntapa sekä uskontojen sisäinen monimuotoisuus ja vuoropuhelu ympäröivän maailman kanssa.
Kurssilla käytettävät sähköiset sovellukset: LibreOffice sekä tarvittaessa/ mahdollisuuksien mukaan muun Okular, Mousepad, GIMP, Pinta.

UE2 Maailmanlaajuinen kristinusko
Kurssilla perehdytään kristinuskon merkitykseen kulttuurin, yhteiskunnan ja yksilön näkökulmasta. Opiskelija oppii tuntemaan kristinuskon keskeiset suuntaukset ja vertailemaan niitä toisiinsa. Keskeisiä käsiteltäviä kirkkokuntia ovat katolinen ja ortodoksinen kirkko sekä protestanttiset kirkot, erityisesti luterilaisuus. Huomiota kiinnitetään myös uudenlaiseen kristillisyyteen: karismaattisuuteen, fundamentalismiin, kontekstuaaliseen teologiaan, kristillisperäisiin uskontoihin ja uskontodialogiin. Opiskelija ymmärtää, että kristinuskon erilaisten tulkintatapojen myötä sen ilmenemismuodot eri puolilla maailmaa ovat moninaiset. Kurssilla tarkastellaan ajankohtaisia kristinuskoon liittyviä kysymyksiä ja niiden taustoja.
Kurssilla käytettävät sähköiset sovellukset: LibreOffice sekä tarvittaessa/ mahdollisuuksien mukaan muun Okular, Mousepad, GIMP, Pinta.

UE3 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä
Kurssilla perehdytään Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneisiin uskontoihin sekä luonnonuskontoihin ja uususkontoihin. Uskontoja tarkastellaan osana yksilön ja yhteisön elämää muun muassa niiden keskeisten piirteiden, maailmankuvien, levinneisyyden ja erilaisten suuntausten kautta. Lisäksi opiskelijalle tulevat tutuksi uskontojen vaikutus yhteiskuntaan ja kulttuuriin sekä niiden syntykontekstissa että länsimaissa nykypäivänä.
Kurssilla käytettävät sähköiset sovellukset: LibreOffice sekä tarvittaessa/ mahdollisuuksien mukaan muun Okular, Mousepad, GIMP, Pinta.

UE4 Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa
Kurssilla tutustutaan monipuolisesti uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen nyky-Suomessa. Keskeisiä aihealueita ovat muun muassa uskonnon vaikutukset eri yhteiskunnan sektoreilla, uskonnonvapaus, suomalainen uskonnollisuus ja sekularisaatio sekä erilaisten uskonnollisten yhteisöjen muodot ja niiden toiminta yhteiskunnassa. Huomiota kiinnitetään myös ajankohtaiseen keskusteluun sekä uskonnolliseen ja uskonnottomaan tapakulttuuriin Suomessa.
Kurssilla käytettävät sähköiset sovellukset: LibreOffice sekä tarvittaessa/ mahdollisuuksien mukaan muun Okular, Mousepad, GIMP, Pinta.

UE5 Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa
Kurssilla käsitellään uskonnon tutkimuksen näkökulmia ja menetelmiä eri tieteenaloilla sekä pidetään esillä ajankohtaista uskontotieteellistä tutkimusta. Lisäksi hahmotetaan uskonnon ja taiteen suhdetta tarkastelemalla uskonnollisen taiteen ja arkkitehtuurin merkitystä uskonnoissa ja uskontojen vaikutusta taiteeseen ja sen kehitykseen. Huomiota kiinnitetään myös muun muassa uskonnolliseen symboliikkaan ja uskonnollisten teemojen esiintymiseen populaarikulttuurissa.
Kurssilla käytettävät sähköiset sovellukset: LibreOffice sekä tarvittaessa/ mahdollisuuksien mukaan muun Okular, Mousepad, GIMP, Pinta.

UE6 Uskonnot ja media
Kurssilla opiskelija tutustuu uskontoon liittyviin ajankohtaisiin teemoihin mediassa. Opiskelija oppii analysoimaan ja arvioimaan kriittisesti uskontoon liittyvää informaatiota ja uskonnon ja median välisiä suhteita. Opiskelija käsittää median vaikutuksen uskontoilmiöihin, kuten asenteisiin ja uskontoihin liittyviin mielikuviin. Kurssilla opiskelijat osallistuvat myös uskontoon liittyvän mediasisällön tuottamiseen.
Kurssilla käytettävät sähköiset sovellukset: LibreOffice sekä tarvittaessa/ mahdollisuuksien mukaan muun Okular, Mousepad, GIMP, Pinta.

UE7 Uskonnon kertauskurssi
Kerrataan uskonnon keskeiset aihealueet ja valmentaudutaan yo-kokeisiin.