OPINTO-OHJAUS

OPINTO-OHJAAJA JENNA HEIKKINEN

Käänny opon puoleen, kun

- opinnot ahdistaa
- olet epävarma, mitä kursseja valita
- jatko-opinnot mietityttää
- tulevaisuus mietityttää
- haluat lisätietoja jostakin alasta tai koulutuspaikasta
- haluat jutella yo-kirjoituksista
- haluat jutella jollekin, etkä ole ihan varma, kenen puoleen kääntyä (opo ohjeistaa tarvittaessa eteenpäin)

Saavutat minut helpoiten wilma-viestillä.

Myös sähköpostitse jenna.heikkinen@vierema.fi tai numerosta 0400370151.

Mitä opinto-ohjaus lukiossa on?

Lukiossa ohjaus on jatkuvaa, vuorovaikutteista ja tavoitteellista toimintaa, jonka kautta pyritään tukemaan opiskelijan oppimista, kasvua ja kehitystä. Ohjauksessa jokaista opiskelijaa kunnioitetaan yksilönä, jolla on oikeus tarpeidensa mukaiseen ohjaukseen. Ohjauksen tavoitteena on kannustaa opiskelijaa itsenäisyyteen ja vastuullisuuteen siten, että hän kykenee suunnittelemaan oman opiskelupolkunsa, tunnistamaan omaan opiskeluunsa liittyviä ongelmia ja etsimään tietoa ongelmien voittamiseksi. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy opiskelemaan täysipainoisesti koko lukion ajan kykyjensä ja taitojensa mukaisesti ja oppii myös tunnistamaan ja kehittämään omia oppimisen taitojaan ja vahvuuksiaan.

Ohjauksen kautta pyritään luomaan opiskelijalle myönteinen suhtautuminen tulevaisuuteen, jatko-opintoihin, työelämään ja yrittäjyyteen. Opiskelijalle annetaan tarpeeksi valmiuksia tulevaisuutensa suunnittelemiseen ja mahdollisimman tarkoituksenmukaisen jatkokoulutuspaikan löytämiseen.

Ohjauksen kokonaisvaltaisena tehtävänä on edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja tasa-arvoa sekä ehkäistä syrjäytymistä.

Ohjaustoiminta

Ohjaus on jatkuvaa ja ylittää lukioon saapumisen ja lukiosta lähtemisen nivelvaiheet. Ohjausta annetaan riittävästi ennen opintojen alkua, opintojen alkuvaiheessa, opintojen edetessä, opintojen päättyessä ja lukiosta valmistumisen jälkeen.

Ohjaustoiminta käsittää opinto-ohjaajan organisoimat lukion opinto-ohjauksen kurssit esimerkiksi luokkamuotoisena opetuksena toteutettuna. Lisäksi jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus henkilökohtaiseen ja pienryhmäohjaukseen sekä tarvittaessa erityisopettajan, psykologin, kuraattorin tai kouluterveydenhoitajan tukipalveluihin. Opinto-ohjaukseen kuuluvat myös erilaiset vierailut esimerkiksi yrityksiin, messuille ja oppilaitoksiin.

Aineenopettajat ja ryhmänohjaajat täydentävät opinto-ohjaajan työtä. Varsinaisen ohjaustyön lisäksi kaikki lukion ohjausväkeen kuuluvat pyrkivät liittämään ohjauksen tavoitteet osaksi lukion jokapäiväistä arkea ja eri oppiaineita. Näin ollen opiskelijat saavat muun muassa oppimaan oppimisen sekä itsensä tuntemisen ja kehittämisen kokemuksia kuin myös jatko-opinto-, työelämä- ja yrittäjyyskontakteja eri yhteyksissä läpi koko lukioaikansa.

Ohjauksen työnjako

Kaikki koulun opetus- ja ohjaushenkilöstöön kuuluvat osallistuvat ohjaustoimintaan. Myös opiskelijan oma rooli ohjauksessa on aktiivinen ja vuorovaikutteinen. Päävastuu ohjauksen kokonaisuuden suunnittelusta ja käytännön järjestelystä on opinto-ohjaajalla, joka muun muassa toteuttaa opinto-ohjauksen kurssit, järjestää yksilö- ja pienryhmäohjausta ja kehittää ja ylläpitää koulun ulkopuolista verkostoyhteistyötä. Opinto-ohjaajalla on myös päävastuu opiskelijoiden jatkokoulutus- ja ammatinvalintaan liittyvissä kysymyksissä.

Rehtori tukee ohjauksen suunnittelua ja vastaa siitä, että opiskelija saa riittävästi henkilökohtaista ohjausta. Rehtorin tehtäviin kuuluu myös tiedottaa huoltajille ja opiskelijoille säännöistä ja määräyksistä, jotka ohjaavat lukio-opintojen ja ylioppilastutkinnon suorittamista.

Ryhmänohjaajan tehtäviin kuuluu huolehtia oman ryhmänsä opiskelijoiden ryhmäyttämisestä sekä opintojen etenemisestä ja poissaoloista yhteistyössä opinto-ohjaajan kanssa. Ryhmänohjaaja pitää myös tarvittaessa yhteyttä huoltajiin. Ryhmänohjaaja tapaa ryhmänsä opiskelijat ryhmänohjaustuokiossa, jossa käydään läpi ajankohtaisia asioita. Ryhmänohjaaja myös tarjoaa ryhmänsä opiskelijoille mahdollisuuden henkilökohtaiseen keskusteluun.

Aineenopettaja ohjaa opiskelijaa oman oppiaineensa opiskelutaidoissa ja ylioppilastutkintoon valmistautumisessa ja yhteistyössä ryhmänohjaajan ja opinto-ohjaajan kanssa seuraa myös opiskelijoiden opintojen kulkua oman aineensa osalta. Aineenopettaja tukee opiskelijoiden jatkoopintovalmiutta, urasuunnittelua ja työelämätuntemusta.

Erityisopettaja osallistuu tarvittaessa opiskelijan opintojen suunnitteluun ja ohjaa häntä löytämään itselleen sopivia tapoja opiskella. Erityisopettaja järjestää tarvittaessa lukitestit.

Tutoropiskelijat ja oppilaskunnan hallitus perehdyttävät uusia opiskelijoita koulun käytänteisiin ja lukiokulttuuriin ja toimivat opiskelijoiden ja opettajien välisen kohtaamisen äänitorvena.

Koulusihteeri on yhteistyössä rehtorin ja opinto-ohjaajan kanssa opintosuorituksiin liittyvissä kysymyksissä.

Edellä mainittujen lisäksi ohjaustyöhön tarvittaessa osallistuvat myös koulupsykologi, koulukuraattori ja kouluterveydenhoitaja omien toimenkuviensa mukaisesti.

Ohjausyhteistyö eri tahojen kanssa

Vieremän lukio suuntautuu aktiivisesti ulospäin ja toimii yhteistyössä niin huoltajien, jatkokoulutuspaikkojen, alueen yritysten ja muidenkin tahojen kanssa.

Opiskelijoiden huoltajille järjestään eri mahdollisuuksia ottaa yhteyttä koulun henkilökuntaan. Vieremän lukio tarjoaa myös mahdollsiuuden eri yhteistyökumppaneiden j amuiden tahojen vierailuille. Lukiossa opiskelijalle tarjotaan myös mahdollisuus sisällyttää työelämään tutustumisjaksoja (TET) opiskeluun.Oppilaitoksen yhteistyö korkeakoulujen, yliopistojen ja muiden oppilaitosten kanssa tukee opiskelijan jatko-opintovalmiuksien kehittymistä sekä sujuvaa siirtymistä jatko-opintoihin. Yhteistyö muiden toisen asteen oppilaitosten kanssa mahdollistaa joustavia opintopolkuja sekä tarvittaessa opiskelijan joustavan siirtymisen oppilaitoksesta toiseen, mikä vähentää negatiivista keskeyttämistä.

Vieremän lukion kurssitarjontaan pyritään myös lisäämään yrittäjyyskursseja, jotka suunnitellaan opiskelijalle sopivaksi tarvittaessa yhteistyössä yritysten kanssa. Lukion muita yhteistyötahoja ovat muun muassa nuorisopalvelut, TE-toimisto, seurakunnat ja muut kolmannen sektorin järjestöt.