OHJEET VIIKOLLE

OHJEET RYHMILLE

Mitä on tiimityöskentely?

  • Teemaviikon tuotokset toteutetaan ryhmässä eli tiiminä. Tiimi tarkoittaa itseohjautuvaa työryhmää, joka yhteistyötä tekemällä pyrkii yhdessä sovittuun tavoitteeseen ja päämäärään.
  • Tiimiläisillä on erilaisia rooleja ja vahvuuksia, jotka on syytä tunnistaa, jotta jokainen voisi hyödyttää yhteistä päämäärää omien vahvuuksiensa kautta.
  • Tiimityöskentelyssä jokainen tiimin jäsen on vastuussa omasta työpanoksestaan tiimilleen.
  • Toisaalta tiimi yhdessä vastaa omasta työskentelystään ja tuotoksistaan vastuuopettajalle.
  • Tiimi toteuttaa jokaisen päivän päätteeksi itsearvioinnin, jossa keskustelemalla pohditaan tiimin jäsenten sitoutumista työskentelyyn sekä tiimin onnistumista päivän työskentelyssä.
  • Itsearviointi raportoidaan kirjallisesti Pedanetin palautuskansioon.

Pohtikaa:

  1.   Mikä on teidän ryhmänne tavoite tai päämäärä tällä teemaviikolla?
  2.   Miten tavoitteeseen päästään?
  3.   Millaisia rooleja ja vahvuuksia jokaiselta tiiminne jäseneltä löytyy?
  4.   Millainen tulee olemaan työnjakonne teemaviikon aikana?

Lopputuotos 


Jokaiselta ryhmältä syntyy viikon aikana jokin lopputuotos, joka tavalla tai toisella käsittelee maailmanloppua. Lähestymistavan ja katsantokannan kuten myös tuotoksen toteutustavan saavat ryhmät vapaasti valita. Tuotos voi olla mitä tahansa konkreettista, jonka voitte esitellä viikon lopuksi Rautavaaralla, ja joka jää jäljelle myös tästä monitieteellistä ajattelua herättelevästä viikosta. Se voi olla esimerkiksi musiikkia, kuvataidetta, sähköistä materiaalia, video, näytelmä tai esimerkiksi peli. Nämä omat tuotokset ja ryhmien näkemykset esitellään viikon lopuksi Rautavaaralla ja esittelyyn on varattu kullekin ryhmälle aikaa 20 minuuttia.