Saksan opetussuunnitelma

KURSSIKUVAUKSET (SAB3)

SAKSA B3-OPPIMÄÄRÄ

Oppimäärä käsittää valtakunnalliset syventävät kurssit 1-8, koulukohtaisen syventävän kurssin 9 ja koulukohtaisen soveltavan kurssin 10 (½ kurssia).

SAB31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen 
Kurssilla tutustutaan saksan asemaan maailmassa ja verrataan kieltä opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Tutustutaan saksankielisten maiden maantieteeseen ja kulttuuriin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia. Keskeisiä aihepiirejä ovat kertominen itsestä, perheestä, ystävistä, harrastuksista ja koulusta.

SAB32 Matkalla maailmassa 
Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan kompensaatiokeinojen ja muiden viestintästrategioiden käyttöä.

SAB33 Elämän tärkeitä asioita 
Kurssilla harjoitellaaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

SAB34 Monenlaista elämää 
Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.

SAB35 Hyvinvointi ja huolenpito
Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan mielipiteenilmaisua arkipäivään liittyvissä asioissa. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

SAB36 Kulttuuri ja mediat
Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan saksan kielialueen kulttuuriin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

SAB37 Opiskelu, työ ja tulevaisuus
Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, opiskeluun, työelämään ja nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

SAB38 Yhteinen maapallomme
Kursilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan aiempien kurssien asioita opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit ovat luonto, erilaiset asuinympäristöt ja kestävä elämäntapa.

SAB39 Tiede, talous, tekniikka
Kurssilla tutustutaan talouden, tieteen ja tekniikan eri alojen tutkimukseen, saavutuksiin, tulevaisuuden näkymiin ja ongelmiin. Tavoitteena on ymmärtää vaativampaa saksankielistä asiatekstiä, myös autenttista. Pääpaino on vaativamman kielen ymmärtämisessä ja oman kirjallisen ilmaisun kehittämisessä.

SAB3 10 Abikurssi
Kurssilla keskitytään kielen eri osa-alueisiin ja harjoitellaan paljon kuullunymmärtämistä, tekstinymmärtämistä ja omaa tuotosta. Rakenteita ja sanastoa kerrataan opiskelijoiden toiveiden mukaisesti. Paljon yksilöllistä ohjausta. Tavoitteena on selviytyä yo-kokeesta mahdollisimman hyvin.