KE07 Kemian työkurssi

Kemian työkurssi

KESKEISET SISÄLLÖT
 • Kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen analyysin teoriaa
 • Käytännön työt ja työselostuksen laatiminen
 • Vierailu Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella ti 11.4.2017 klo 9-15
TAVOITTEET
 • Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii näkemään teorian ja kokeellisen työskentelyn välisen yhteyden luonnontieteellisessä tutkimuksessa.
 • Kurssin tavoitteena on myös avata uusia näkemyksiä kemiasta kokeellisena ja mielenkiintoisena luonnontieteenä.
Tarkoitus on vahvistaa kokeellisen työskentelyn taitoja ja laajentaa yleiskuvaa kemian eri osa-alueista.

TOTEUTUSTAVAT
 • Töiden tekeminen yksin ja ryhmässä
  • Tarvittavien taustatietojen hankkiminen, työturvallisuuden huomiointi
  • Tulosten käsittely (tietokoneella) ja työselostuksen kirjoittaminen
  • Ohjeet työselostuksen tekemiseen: Ohje_tyoselostuksentekemiseen.pdf
ARVIOINTI
 • Kurssi arvioidaan suoritettu-merkinnällä.
 • Osallistumisaktiivisuus (useat poissaolot edellyttävät korvaavien tehtävien tekemistä)
 • Työskentelytaidot ja asenne
 • Teoriaosaaminen ja raportointi
 • Tutkimustyö
 • Yhteistyötaidot
 • Keskustelutaidot kemian termejä käyttäen ja tutkimustulosten kriittinen arviointi
Kurssisisällöistä, toteutustavoista ja arvioinnista keskustellaan opiskelijoiden kanssa kurssin alkaessa ja tarvittaessa kurssin edetessä. Opiskelijoiden toiveet pyritään ottamaan mahdollisuuksien mukaan huomioon.