Kurssin tavoitteet, sisältö ja arviointi

Tavoitteet, kurssin sisältö ja arviointi

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • osaa käyttää ja soveltaa sähkömagnetismiin ja valoon liittyviä käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä

  • osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tuotosten muodostamisessa

  • harjaantuu ilmaisemaan itseään fysiikalle ominaisilla tavoilla ja analysoimaan eri tietolähteiden argumentointia.

Keskeiset sisällöt

  • fysiikan merkitys energia- ja viestintäteknologiassa

  • magnetismi, magneettinen vuorovaikutus ja magneettikenttä

  • varatun hiukkasen liike sähkö- ja magneettikentässä

  • sähkömagneettinen induktio, magneettivuo, induktiolaki ja Lenzin laki

  • generaattori, muuntaja, vaihtovirran synty ja energian siirto sähkövirran avulla

  • sähkömagneettisen säteilyn spektri, valon heijastuminen, taittuminen, interferenssi ja diffraktio

  • tutkimuksen tai ongelmanratkaisuprosessin jäsennetty kuvaaminen

Kurssin arviointi perustuu opiskelijan antamaan näyttöön oppiaineen ja kurssin tavoitteiden saavuttamisesta. Näitä näyttöjä ovat oma-aloitteinen tuntityöskentely ja aktiivisuus, kotitehtävien suorittaminen ja niistä keskustelu muun ryhmän kanssa sekä sähköisten ja teknisten apuvälineiden hyödyntäminen opiskelussa. Kokeellisen työskentelyn taitoja myöskin harjoitellaan ja niitä arvioidaan. Lisäksi kurssin loppupuolella, 14.12.2018, pidetään kurssikoe, joka vaikuttaa kurssiarvosanaan. Opiskelija suorittaa kurssin aikana myös itsearviointia.