Käyttäytyminen arvioinnin kohteena

Käyttäytymisen tavoitteet ja arviointi Vetelin perusopetuksessa

Käyttäytyminen arvioidaan omana kokonaisuutenaan eikä se vaikuta opiaineesta saatavaan arvosanaan tai sanalliseen arvioon. Käyttäytymistä arvioitaessa on huomiotava, että arvioidaan oppilaan toimintaa suhteessa käyttäytymisen tavoitteisiin ja kriteereihin, eikä oppilaan luonnetta.

Kasvatukselle ja käyttäytymiselle asetetut tavoitteet ovat, että oppilaamme

-toimivat koulun arvojen ja yhteisten sääntöjen mukaisesti
-ovat rehellisiä, luotettavia, ystävällisiä ja auttavaisia
-ottavat muut ihmiset huomioon toiminnassaan
-käyttäytyvät myönteisesti ja luovat yhteishenkeä
-suhtautuvat vastuullisesti ympäristöönsä sekä omaisuuteen
-ottavat toiminnassaan huomioon sekä oman että muiden ihmisten turvalisuuden
-eivät suvaitse häirintää eivätkä kiusaamista missään muodossa

Käyttäytymistä arvioidaan suhteessa kolmeen osa-alueeseen:

-toisten ihmisten huomioon ottaminen
-ympäristön huomioon ottaminen
-sääntöjen noudattaminen

Kriteerit käyttäytymisen eri osa-alueiden arvioinnille on esitetty seuraavassa taulukossa.