Käyttäytyminen arvioinnin kohteena

Käyttäytymisen tavoitteet ja arviointi Vetelin perusopetuksessa

Käyttäytyminen arvioidaan omana kokonaisuutenaan eikä se vaikuta opiaineesta saatavaan arvosanaan tai sanalliseen arvioon. Käyttäytymistä arvioitaessa on huomiotava, että arvioidaan oppilaan toimintaa suhteessa käyttäytymisen tavoitteisiin ja kriteereihin, eikä oppilaan luonnetta.

Kasvatukselle ja käyttäytymiselle asetetut tavoitteet ovat, että oppilaamme

-toimivat koulun arvojen ja yhteisten sääntöjen mukaisesti
-ovat rehellisiä, luotettavia, ystävällisiä ja auttavaisia
-ottavat muut ihmiset huomioon toiminnassaan
-käyttäytyvät myönteisesti ja luovat yhteishenkeä
-suhtautuvat vastuullisesti ympäristöönsä sekä omaisuuteen
-ottavat toiminnassaan huomioon sekä oman että muiden ihmisten turvalisuuden
-eivät suvaitse häirintää eivätkä kiusaamista missään muodossa

Käyttäytymistä arvioidaan suhteessa kolmeen osa-alueeseen:

-toisten ihmisten huomioon ottaminen
-ympäristön huomioon ottaminen
-sääntöjen noudattaminen

Kriteerit käyttäytymisen eri osa-alueiden arvioinnille on esitetty seuraavassa taulukossa.

Käyttäytymisen arvioinnin kriteerit Vetelin perusopetuksessa


Sanallinen arvio Numeroarvio Toisten ihmisten huomioon ottaminen Ympäristön huomioon ottaminen Sääntöjen noudattaminen
Sujuu erinomaisesti 10 Oppilas luo myönteistä ilmapiiriä sekä edistää työrauhan syntymistä.Oppilas on kohtelias, ystävällinen ja auttavainen. Oppilas huolehtii yhteisestä omaisuudesta ja toimii työympäristön kehittämiseksi. Hän ylläpitää yleistä siisteyttä ja käsittelee työvälineitä ja työn tuotoksia huolellisesti. Oppilas toimii esimerkillisesti koulun arvojen, sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.
9 Oppilas antaa työrauhan ja ottaa muiden mielipiteet huomioon. Hän on avulias, yhteistyöhaluinen ja kohtelias. Oppilas huolehtii yhteisestä omaisuudesta ja ympäristöstään sekä noudattaa yleistä siisteyttä. Oppilas käsittelee työvälineitä ja työn tuotoksia huolellisesti. Oppilas toimii koulun arvojen, sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.
Sujuu hyvin 8 Oppilas antaa yleensä työrauhan ja tulee toimeen kaikkien kanssa. Oppilas on asiallinen ja kohtelias. Hän ei kiusaa.

Oppilas ei vahingoita tai kohtele huolimattomasti yhteistä omaisuutta. Oppilas pitää ympäristönsä siistinä ja käsittelee työvälineitä ja työn tuotoksia huolellisesti. Oppilas toimii yleensä koulun arvojen, sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.
Tarvitsee harjoitusta
7 Oppilas häiritsee työrauhaa tai käyttäytyy ajoittain epäasiallisesti. Oppilaalla on vaikeuksia yhteistyössä. Oppilas ei aina huolehdi työympäristönsä siisteydestä. Työvälineiden ja töiden tuotosten käsittely on joskus huolimatonta. Oppilasta joudutaan usein muistuttamaan koulun arvojen, sääntöjen ja ohjeiden noudattamisesta.
6 Oppilas häiritsee opetusta ja työrauhaa. Hän on epäystävällinen ja epäkohtelias. Oppilaalla on jatkuvasti vaikeuksia yhteistyössä. Hän toisinaan kiusaa muita. Oppilas ei huolehdi ympäristönsä siisteydestä ilman eri kehoitusta Työvälineiden ja töiden tuotosten käsittely on huolimatonta. Oppilas rikkoo koulun arvoja, sääntöjä ja ohjeita.
Paljon parannettavaa 5 Oppilas häiritsee opetusta jatkuvasti. Oppilas on yhteistyöhaluton ja käyttäytyy muita kohtaan röyhkeästi ja/tai väkivaltaisesti. Oppilas sotkee työympäristöään tai vahingoittaa yhteistä tai toisten omaisuutta. Työvälineiden ja töiden tuotosten käsittely on huolimatonta tai välinpitämätöntä. Oppilas käyttäytyy kuin koulun arvot, säännöt ja ohjeet eivät koskisi häntä.
4 Oppilas vaikeuttaa toisten työskentelyä. Oppilas on aggressiivinen ja/tai loukkaa jatkuvasti toisten oikeuksia. Oppilas on tarkoituksellisesti epäkohtelias. Oppilas tärvelee tahallisesti ympäristöään, toisten omaisuutta, työvälineitä tai töiden tuotoksia. Oppilas rikkoo tarkoituksellisesti ja jatkuvasti koulun arvoja, sääntöjä ja ohjeita sekä aiheuttaa toiminnallaan vaaraa tai vakavaa haittaa toisille tai yhteiselle omaisuudelle.

Käyttäytymisen ohjaus

Käyttäytymisen ohjaus sekä käyttäytymiseen liittyvien tietojen ja taitojen opettaminen ovat osa koulun kasvatustehtävää. Oppilaita ohjataan ottamaan huomioon muut ihmiset ja ympäristö sekä noudattamaan yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja sääntöjä. Heille opetetaan koulun erilaisissa vuorovaikutustilanteissa asiallista, tilannetietoista käyttäytymistä ja hyviä tapoja.

Käyttäytymisen tavoitteet

Käyttäytymistä arvioidaan ja oppilaille annetaan käyttäytymisestä ohjaavaa palautetta suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa käyttäytymiselle asetettuihin tavoitteisiin. Käyttäytymien tavoitteet perustuvat koulun kasvatustavoitteisiin, yhteisön toimintakulttuuria määrittäviin linjauksiin ja järjestyssääntöihin. Oppilailla ja huoltajilla tulee olla mahdollisuus osallistua koulun kasvatustavoitteita ja käyttäytymiselle asetettavia tavoitteita koskevaan keskusteluun ja tavoitteiden määrittelyyn.

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymisen arvioinnissa erityisen tärkeä on huolehtia, että arviointi ei kohdistu oppilaan persoonaan, temperamenttiin eikä muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Käyttäytyminen arvioidaan todistuksissa omana kokonaisuutena, eikä se vaikuta oppiaineesta saatavaan arvosanaan tai sanalliseen arvioon. Päättö- ja erotodistukseen käyttäytymisen arviota ei merkitä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä