Valinnaisaineiden valinta vuosille 2020 - 2022 (7. luokat)

Valinnaisainevalintojen tekeminen

Valinnat tehdään viikoilla 5-6 oppilaan Wilmaa käyttäen. Oppilaita ohjeistetaan asiasta oppitunnilla ja arviointiin sekä valinnaisaineisiin liittyvässä vanhempainillassa annetaan neuvoja valintojen tekemiseen.

Valinnaisaineiden valinta

Perusopetuksen valinnaisten opintojen tarkoituksena on syventää oppilaan oppimista, laajentaa hänen opintojaan sekä vahvistaa tulevia jatko-opintovalmiuksia. Valinnaiset opinnot tarjoavat oppilaille mahdollisuuden kehittää osaamistaan kiinnostuksensa suunnassa. Valinnaisuus tukee opiskelumotivaatiota ja kehittää valintojen tekemisen taitoja. Oppilas tekee valintansa yhteistyössä huoltajan kanssa. Oppilaat tutustuvat valinnaisaineisiin oppilaanohjauksen tunneilla. Lisäksi opettajat esittelevät oppilaille opettamiaan kursseja.

 Huoltajille järjestetään valintoihin liittyen vanhempainilta 28.1.2020. Vanhempainillasta tulee erillinen kutsu.

 Uuden opetussuunnitelman mukaisesti valinnaisaineet on jaettu 4 ryhmään:

  1. Taito- ja taideaineiden syventävät valinnaistunnit
  2. Kahden vuosiviikkotunnin valinnaisaineet (sisältävät alkavat B-kielet sekä kilpaurheilukurssin)
  3. Yhden vuosiviikkotunnin valinnaisaineet

Taito- ja taideaineiden syventävät valinnaistunnit valitaan Valkeakoskella 7. luokan kevään aikana tulevaa kahdeksatta sekä yhdeksättä vuosiluokkaa varten. Oppilas valitsee opetusohjelmaansa yhden taito- ja taideaineen, jonka osaamista hän haluaa syventää.

Taito- ja taideaineiden tunnit arvioidaan osana yhteisinä oppiaineina opetettavien taito- ja taideaineiden oppimääriä, eikä niistä anneta erillisiä arvioita perusopetuksessa käytettävissä todistuksissa.

 Kahden vuosiviikkotunnin valinnaisaine valitaan Valkeakoskella 7. luokan kevätlukukauden aikana sekä kahdeksatta että yhdeksättä vuosiluokkaa varten. Oppilas valitsee opetusohjelmaansa yhden valinnaisen kurssin, jolla hän täydentää omaa osaamistaan. Tästä valinnaisaineesta annetaan oma erillinen arvosanansa.

 Yhden vuosiviikkotunnin valinnaisaineet valitaan Valkeakoskella erikseen kahdeksatta ja yhdeksättä vuosiluokkaa varten. 7. luokan kevätlukukaudella valitaan yksi valinnaiskurssi tulevaa 8. vuosiluokkaa varten ja 8. luokan kevätlukukaudella valitaan erikseen yksi valinnaiskurssi tulevaa 9. vuosiluokkaa varten. Yhden vuosiviikkotunnin valinnaisaineet arvioidaan sanallisesti hyväksytty/hylätty.

 9. vuosiluokkaa varten voi valita saman valinnaisen lyhytkurssin kuin 8. luokallakin, jos se on 9. luokalle tarjolla.

Matematiikan tehoryhmään päässeet oppilaat sitoutuvat valitsemaan itselleen matematiikan tehoryhmän lisäkurssin yhden vuosiviikkotunnin valinnaisaineeksi sekä 8. että 9. vuosiluokalla.

Valinnaisten opintojen toteutuminen vaihtelee vuosittain ja kurssin syntyminen riippuu koululle myönnetyn tuntikehyksen ja toisaalta oppilaiden tekemien valintojen määrästä. Valinnaisaineen vaihto voidaan tehdä perustellusta syystä kahden viikon sisällä kurssin alkamisesta. Anomus vaihdosta tehdään kirjallisesti rehtorille.

Kilpaurheilukurssin esittely

KILPAURHEILUKURSSI (2+2 vkt)

 

Valkeakoskella on kaupungin kokoon nähden monipuolinen liikuntatarjonta, joka tukee omalta osaltaan kaikkien urheilusta kiinnostuneiden harjoittelua. Monipuolisen harjoittelun ja menestyksellisen koulunkäynnin yhdistäminen on huipulle tähtäävälle urheilijanuorukaiselle todellinen haaste. Valinnainen kilpaurheilukurssi on väline tämän haasteen tyydyttämiseen.

 

Kurssin tavoitteena on tukea nuorten tavoitteellisen opiskelun sekä kilpaurheilun yhdistämistä, siten että kumpikaan niistä ei kärsi. Valinnainen kilpaurheilukurssi tarjoaa mahdollisuuden oman lajin harjoitteluun kouluaikana. Harjoittelu tapahtuu oman valmentajan ohjeiden mukaisesti omaa ja/tai seuran harjoitteluohjelmaa noudattaen. Harjoittelu ei tapahdu siis koulun oman opettajan johdolla, vaan urheilijan/seuran valmentajan johdolla. Valmentajan on lähtökohtaisesti oltava läsnä harjoituksen aikana! Harjoittelu tapahtuu kouluaikana niin, että oppilaan lukujärjestykseen varataan 2h/vko jokaiseen jaksoon ko. harjoittelua varten. Käytännössä kurssi toteutetaan liikunnan pitkien valinnaisaineiden sisällä ja se valitaan sekä 8. että 9. vuosiluokkaa varten. Kilpaurheilukurssia on mahdollista edelleen jatkaa myös peruskoulun jälkeen Valkeakosken II asteen oppilaitoksissa.

 

Valinnainen Kilpaurheilukurssi on tarkoitettu oppilaalle, joka

  • on omassa lajissaan vähintään kansallisen tason urheilija
  • omaa motivaation ja asenteen tavoitteelliseen urheiluun
  • sitoutuu noudattamaan ja täyttämään harjoittelupäiväkirjaa
  • on tunnollinen kouluopinnoissaan ja koulumenestys on muutenkin riittävää.

 

Kurssille haetaan täyttämällä varsinaisen valinnaisainekortin lisäksi erillinen koulun opinto-ohjaajalta tai rehtorilta saatava hakemus ja se on varustettava oppilaan, huoltajan ja valmentajan allekirjoituksella. Hakemus ja sen liitteeksi liitettävä oman valmentajan lausunto on palautettava koulun rehtorille hiihtolomaan mennessä. Ennen varsinaista valintapäätöstä jokainen hakija myös haastatellaan koulun ja liikuntatoimen edustajan toimesta. Valinnan kurssille pääsystä tekee koulun rehtori.

 

Kurssi arvioidaan sanallisesti merkinnällä hyväksytty / hylätty kilpaurheilijan valmentajalta saadun palautteen pohjalta. Arvosanan oppilaalle merkitsee koulun rehtori. Hyväksytty arvosana edellyttää myös harjoittelupäiväkirjan näyttämistä koulun rehtorille.